(EU) 2024/1829Nařízení Rady (EU) 2024/1829 ze dne 25. června 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 1829, 28.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/2283;

Provádí předpisy

12016E031;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1829

28.6.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1829

ze dne 25. června 2024,

kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistily dostatečné dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii produkují v nedostatečných množstvích, a zabránilo se tak narušení trhu s nimi, byly nařízením Rady (EU) 2021/2283 (1) otevřeny autonomní celní kvóty Unie (dále jen „kvóty“). V jejich mezích mohou být produkty a výrobky do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie zajistit přiměřené dodávky určitých průmyslových produktů, a vzhledem ke skutečnosti, že stejné, rovnocenné nebo náhradní produkty nejsou v Unii vyráběny v dostatečném množství, je nutné otevřít nové kvóty s pořadovými čísly 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556, 09.2557 s nulovou celní sazbou pro vhodné množství těchto produktů.

(3)

Vzhledem k tomu, že je v zájmu Unie zajistit přiměřené dodávky určitých průmyslových produktů a výrobků, měl by být zvýšen objem kvóty s pořadovým číslem 09.2568.

(4)

Jelikož rozsah kvót s pořadovými čísly 09.2763 a 09.2924 již není pro splnění potřeb hospodářských subjektů v Unii dostatečný, měl by být změněn popis produktů a výrobků, na něž se tyto kvóty vztahují. Kvóty s pořadovými čísly 09.2763 a 09.2924 by proto měly být uzavřeny s účinkem ode dne 1. července 2024 a nové kvóty s pořadovými čísly 09.2559 a 09.2560 by měly být otevřeny ode dne 1. července 2024.

(5)

Protože již není v zájmu Unie zachovat kvótu s pořadovým číslem 09.2857, měla by být uzavřena s účinkem od 1. července 2024.

(6)

S ohledem na změny, které je třeba provést, a v zájmu přehlednosti by příloha nařízení (EU) 2021/2283 měla být nahrazena.

(7)

Nařízení (EU) 2021/2283 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Aby nedošlo k přerušení uplatňování režimu kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, měly by se změny stanovené v tomto nařízení v souvislosti s kvótami na dotčené produkty a výrobky použít ode dne 1. července 2024. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2021/2283 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Nařízení Rady (EU) 2021/2283 ze dne 20. prosince 2021 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1388/2013 (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tun

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9  mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (1)

1.1.-31.12.

1 000 tun

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Doplňková látka obsahující v sušině:

68 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních L-lysin-sulfátu, a

nejvýše 32 % hmotnostních dalších složek, jako jsou sacharidy a jiné aminokyseliny

1.1.-31.12.

100 000 tun

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

3 000 tun

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75  % hmotnostních oleje

1.1.-31.12.

180 000 tun

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tun

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s přídavkem nejvýše 5 % oxidu křemičitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tun

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Křemičité plnivo ve formě granulí, sobsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více

1.1.-31.12.

1 700 tun

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tun

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Hexakis(hydroxid)-síran tetraměďnatý (Cu4(OH)6(SO4)), hydrát (CAS RN 12527-76-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

240 000  kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichlorethylen (CAS-RN 79-01-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

11 885 000  kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tun

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tun

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tun

0 %

09.2551

ex 2905 29 90

40

Prop-2-yn-1-ol (CAS RN 107-19-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

75 tun

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tun

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5  % hmotnostních

1.1.-31.12.

20 000 tun

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tun

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tun

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tun

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tun

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tun

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tun

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Diethyl-oxalát (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tun

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kyselina dodekandiová (CAS RN 693-23-2), o čistotě vyšší než 98,5  % hmotnostních

1.1.-31.12.

8 000 tun

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tun

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:

podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 49 oC nebo vyšším, avšak nejvýše 54 oC,

pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) (1)

1.1.-31.12.

380 tun

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) s:

podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 110 oC nebo vyšším, avšak nejvýše 125 oC,

pro použití při výrobě práškových směsí (prášků nebo granulátů pro lisování) přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (1)

1.1.-31.12.

140 tun

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecylamin (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tun

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

150 000 tun

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tun

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tun

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimethylamino)ethylakrylát (CAS RN 2439-35-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

14 000 tun

0 %

09.2545

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

2 000 tun

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-Lysin hydrochlorid (CAS RN 657-27-2) nebo vodný roztok L-lysinu (CAS RN 56-87-1), obsahující 50 % hmotnostních nebo více L-lysinu

1.1.-31.12.

300 000 tun

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CAS RN 3327-22-8), ve formě vodného roztoku obsahujícího 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chloridu

1.1.-31.12.

9 500 tun

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Vodný roztok obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních [2-(akryloyloxy)ethyl]trimethylamonium-chloridu (CAS RN 44992–01–0)

1.1.-31.12.

10 000 tun

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jodoprop-2-yn-1-yl-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tun

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tun

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží kapitoly 55 a čísla 6815 (1)

1.1.-31.12.

30 000 tun

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží čísel 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 a 4002 (1)

1.1.-31.12.

20 000 tun

0 %

09.2550

ex 2926 90 70

31

Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

1 100 tun

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tun

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tun

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tun

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tun

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) o čistotě nejméně 95 % hmotnostních, pro použití při výrobě polyethylenu (1)

1.1.-31.12.

165 tun

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehyd (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 tun

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tun

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tun

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

700 tun

0 %

09.2546

ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahem 97 % hmotnostních nebo více

1.7.-31.12.

125 tun

0 %

09.2547

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

112 500  kg

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tun

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

60 tun

0 %

09.2544

ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

75 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09. 2549

ex 2934 99 90

16

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

1.7.-31.12.

500 tun

0 %

09. 2548

ex 2934 99 90

24

Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

1.7.-31.12.

450 tun

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Chlorthiofen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000  kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tun

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více

1.1.-31.12.

250 tun

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních

1.1.-31.12.

50 tun

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více

1.1.-31.12.

150 tun

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1.-31.12.

35 000 tun

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tun

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentýnová silice

1.1.-31.12.

25 000 tun

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

1.1.-31.12.

280 000 tun

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi

1.1.-31.12.

500 tun

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Vodný roztok obsahující:

10,0  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11,3  % hmotnostních 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu,

3,0  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,1  % hmotnostních 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu,

kombinovanou koncentraci isothiazolonů (CAS RN 55965-84-9) dosahující 13,0  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15,4  % hmotnostních,

18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních dusičnanů, vypočteno jako dusičnan sodný, a

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních chloridů, vypočteno jako chlorid sodný

1.1.-31.12.

3 000 tun

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Přísada, již tvoří v zásadě tyto složky:

kyselina fosforodithiová, směs O,O-bis(isobutyl a pentyl) esterů, soli zinku (CAS RN 68457-79-4),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních minerálního oleje,

pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)

1.1.-31.12.

700 tun

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:

více než 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 15 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

1.1.-31.12.

900 tun

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Aditiva obsahující:

více než 70 % hmotnostních 2,5-bis(terc-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a

více než 15 % hmotnostních 5-(terc-nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

1.1.-31.12.

500 tun

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1.-31.12.

3 000 tun

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a (CAS RN 627-93-0)

nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tun

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

1.1.-31.12.

2 500 tun

0 %

09. 2568

ex 3824 99 96

91

Směs ve formě pelet obsahující:

49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfidů (CAS RN 211519-85-6), a

50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4),

z toho 75 % hmotnostních nebo více propadne sítem o velikosti otvorů 0,60  mm, avšak nejvýše 10 % sítem o velikosti otvorů 0,25  mm (jak je stanoveno metodou ASTM D1511)

1.1.-31.12.

2 100 tun

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tun

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tun

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5  % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5  % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0  mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tun

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolymer poly(ethylentereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu

1.1.-31.12.

60 000 tun

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Kapalný poly(methylhydrosiloxan) s koncovými trimethylsilylovými skupinami (CAS RN 63148-57-2) o čistotě 99,9  % hmotnostních nebo vyšší

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) (CAS RN 25135-51-7 a CAS RN 25154-01-2), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole, obsahující nejvýše 20 % hmotnostních aditiv

1.1.-31.12.

6 300 tun

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4’-bifenylen) (CAS RN 25608-64-4 a 25839-81-0) obsahující nejvýše 20 % hmotnostních aditiv

1.1.-31.12.

5 000 tun

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1.-31.12.

75 000 tun

0 %

09.2561

ex 3912 39 85

60

Hypromelosa (INN) (CAS RN 9004-65-3) pro použití při výrobě doplňků stravy nebo léčiv (1)

1.1.-31.12.

2 750 tun

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginát sodný získávaný z hnědých mořských (CAS RN 9005-38-3) řas

se ztrátou sušením nejvýše 15 % hmotnostních (4h při 105 oC),

s frakcí nerozpustnou ve vodě o nejvýše 2 % hmotnostních, počítáno v sušině

1.1.-31.12.

2 000 tun

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilní hyaluronát sodný s:

hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000 ,

hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,

obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,

obsahem isopropanolu nejvýše 0,5  % hmotnostního

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tun

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tun

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Hrubá bílá jednoduchá bavlněná příze

z česaných vláken,

o průměrné délce vlákna 36,5  mm nebo větší,

vyrobená kompaktním prstencovým dopřádáním s pneumatickým zhušťováním,

o strukturní pevnosti 26,5 cN/tex nebo vyšší (podle ISO 2062:2009 při rychlosti 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tun

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tun

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:

se třemi vrstvami,

jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,

druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,

střední vrstva je z chlorobutylové pryže,

střední vrstva má hmotnost 452 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 569 g/m2,

textilie má celkovou hmotnost 952 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 1159 g/m2 a

textilie má celkovou tloušťku 0,8  mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,

používaná k výrobě stahovatelných střech motorových vozidel (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2(± 10 g/m2), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fólie a pásy z rafinované mědi, vyrobené elektrolyticky, o tloušťce 0,015  mm nebo větší

1.1.-31.12.

1 020 tun

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Desky:

sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15  mm,

s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více

1.1.-31.12.

80 000  m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1  mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4  mm

1.1.-31.12.

1 000 tun

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:

ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19,

ve svitcích o vnějším průměru nejméně 1 250  mm, avšak nejvýše 1 350  mm,

o tloušťce (tolerance -0,006  mm) 0,15  mm, 0,16  mm, 0,18  mm nebo 0,20  mm,

o šířce (tolerance ±0,3  mm) 12,5  mm, 15,0  mm, 16,0  mm, 25,0  mm, 35,0  mm, 50,0  mm nebo 356 mm,

s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,4  mm/750 mm,

s rovinností měřenou v jednotkách I = ±4,

s pevností v tahu vyšší než 365 MPa (5182-H19) nebo 320 MPa (5052-H19) a

s prodloužením A50 větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5  % (5052-H19),

pro použití při výrobě lamel pro žaluzie (1)

1.1.-31.12.

600 tun

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8  % hmotnostních hořčíku

1.1.-31.12.

120 000 tun

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiový prášek:

o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5  %, a

o velikosti částic 0,2  mm nebo více, avšak nejvýše 0,8  mm

1.1.-31.12.

2 000 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 kusů

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Hlava čerpadla z kované oceli pro dvouválcové vysokotlaké čerpadlo s:

frézovanými závitovými fitinky o průměru 10 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,8  mm a

vrtanými palivovými kanálky o průměru 3,5  mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm,

používaná v systémech vstřikování motorové nafty

1.1.-31.12.

65 000 kusů

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Kryt kola turbodmychadla z lité hliníkové slitiny nebo litiny:

se žáruvzdorností do 400 oC,

s otvorem 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 300 mm pro vložení kompresorového kola,

pro použití v automobilovém průmyslu (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 kusů

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Válečky s logaritmickým profilem o průměru 25 mm nebo větším, avšak nejvýše 70 mm, nebo koule o průměru 30 mm, avšak nejvýše 100 mm,

vyrobené z oceli 100Cr6 nebo z oceli 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

s odchylkou 0,5  mm nebo menší stanovenou metodou FBH

pro použití v odvětví větrných turbín (1)

1.1.-31.12.

600 000 kusů

0 %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Mosazné klece:

kontinuálně nebo odstředivě lité,

soustružené,

obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních zinku,

obsahující 0,75  % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,25  % hmotnostních olova,

obsahující 1,0  % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 1,4  % hmotnostních hliníku a

s pevností v tahu 415 Pa nebo více,

typu používaného při výrobě kuličkových ložisek

1.1.-31.12.

550 000 kusů

0 %

09. 2557

ex 8482 99 00

60

Vnitřní nebo vnější kroužky z oceli, netvrzené ani nebroušené, vnější kroužek s vnitřní oběžnou dráhou (dráhami), vnitřní kroužek s vnější oběžnou dráhou (dráhami), o vnějším průměru:

vnitřního kroužku 14 mm nebo větším, avšak nejvýše 77 mm, a

vnějšího kroužku 26 mm nebo větším, avšak nejvýše 101 mm

pro použití při výrobě ložisek (1)

1.7.-31.12.

1 000 kusů

0 %

09. 2552

ex 8482 99 00

70

Samčí a samičí části klecí,

vyrobené z ploché válcované oceli,

o průměru 14,5  mm nebo větším, avšak nejvýše 420 mm,

samčí část včetně nýtů,

samičí část včetně otvorů,

používané pro výrobu kuličkových ložisek s hlubokou drážkou (1)

1.7.-31.12.

610 500  kg

0 %

09. 2553

ex 8482 99 00

80

Děrované klece o různých průměrech,

vyrobené z ploché válcované oceli,

s pevností v tahu 270 MPa nebo více

pro výrobu kuželíkových ložisek (1)

1.7.-31.12.

4 000 000 kusů

0 %

09. 2560

ex 8501 31 00

85

Převodové zařízení pro řízení výkonu turbodmychadel výfukových plynů, setávající ze:

stejnosměrného motoru s výkonem nepřesahujícím 600 W,

pro použití s napájecím napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V,

s přípojením motoru (zásuvkovým připojením),

též se snímačem polohy,

též s integrovanou řídicí a výkonovou elektronikou,

též s pružinovým mechanismem pro přestavení páky do původní polohy,

zabudované v pouzdře s redukční převodovkou a pákou připojenou k hnací hřídeli motoru, nebo

zabudované v pouzdře se závity integrovanými do rotoru motoru pro lineární pohyb integrované řídící tyče.

1.7.-31.12.

325 000 kusů

0 %

09. 2559

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

70

70

Elektromotor na střídavý proud, jednofázový, též s komutátorem

s jmenovitým výkonem 180 W nebo vyšším,

s příkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700  W,

o vnějším průměru větším než 44,8  mm, avšak nejvýše 135,2  mm,

se jmenovitými otáčkami převyšujícími 10 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000 ot/min,

též vybavený sacím ventilátorem,

též s mechanickým zařízením (pastorkem, šrouby, ozubenou spojkou atd.) na hřídeli,

pro použití při výrobě domácích spotřebičů (1)

1.7.-31.12.

1 000 000 kusů

0 %

09. 2554

ex 8505 11 10

ex 8505 11 90

ex 8505 19 90

74

74

74

Výrobky ve tvaru plochých tyčí, obloukových tyčí, čtvrtoblouků nebo lichoběžníků, též obloukových, se zaoblenými rohy nebo šikmými stranami z feritu, nebo kobaltu, nebo samaria nebo jiných kovů vzácných zemin nebo jejich slitin,

též zalitých polymery,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

o:

délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 60 mm,

šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,

tloušťce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 15 mm

— určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

1.7.-31.12.

230 tun

0 %

09.2555

ex 8505 11 10

76

Výrobky ze slitiny neodymu nebo ze slitiny samaria,

též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,

též potažené vrstvou zinku,

ve tvaru obdélníku,

o:

délce 13,8  mm nebo větší, avšak nejvýše 45,2  mm,

šířce 7,8  mm nebo větší, avšak nejvýše 25,2  mm,

výšce 1,3  mm nebo větší, avšak nejvýše 4,7  mm,

— určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

1.7.-31.12.

175 tun

0 %

09.2556

ex 8505 11 10

77

Výrobky ze slitiny neodymu, ve formě klenutých obdélníků, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou:

o šířce 9,1  mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5  mm,

o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1  mm,

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety

1.7.-31.12.

25 tun

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkční zařízení (přístrojový panel)

se zakřiveným displejem TFT LCD (poloměr 750 mm) s dotykovými plochami,

s mikroprocesory a paměťovými čipy,

s akustickým modulem a reproduktorem,

s konektory pro CAN, 3 x pro sběrnici LIN, LVDS a Ethernet,

k ovládání různých funkcí (např. podvozek, světla) a

k situačnímu zobrazení údajů o vozidle a navigačních údajů (např. rychlost, počitadlo ujetých kilometrů, stav nabití trakční baterie),

pro použití při výrobě osobních automobilů poháněných výhradně elektrickým motorem položky HS 8703 80 (1)

1.1.-31.12.

66 900 kusů

0 %

09.2558

ex 8543 70 90

87

Elektronický generátor zvuku vytvářející analogový signál pro zařízení vytvářející zvuk motoru, obsahující:

desku plošných spojů s mikroprocesorem a zesilovačem zvuku,

konektor,

plastové pouzdro,

též kovový držák,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

1.1.-31.12.

30 000 kusů

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 kusů

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol) (1)

1.1.-31.12.

600 000 kusů

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 kusů

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Sdružený přístrojový panel:

s krokovými motory,

s analogovými ukazateli a číselníky,

též s mikroprocesorovou řídicí deskou,

též s ukazateli LED nebo displejem LCD,

zobrazující alespoň:

rychlost,

otáčky motoru,

teplotu motoru,

stav paliva,

komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a/nebo K-LINE,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 kusů

0 %


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.

(2)  Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU