(EU) 2024/1825Nařízení Komise (EU) 2024/1825 ze dne 1. července 2024 o zavedení a správě celní kvóty na cukr vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1392 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné na ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou

Publikováno: Úř. věst. L 1825, 2.7.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 2. července 2024 Nabývá účinnosti: 2. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 5. června 2025
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2024/1392;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2015/2447;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1825

2.7.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1825

ze dne 1. července 2024

o zavedení a správě celní kvóty na cukr vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1392 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné na ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. května 2024 (EU) 2024/1392 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné na ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na čl. 4 odst. 7 první pododstavec písm. a) a b) uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ochranná opatření,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský parlament a Rada přijaly nařízením (EU) 2024/1392 dočasná opatření pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné na ukrajinské produkty. Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení pozastavilo všechny celní kvóty stanovené podle přílohy I-A Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé a určilo, že u produktů, na které se tyto kvóty vztahují, se povoluje bezcelní dovoz z Ukrajiny do Unie.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2024/1392 stanoví automatické ochranné opatření na vejce, drůbeží maso, cukr, oves, kukuřici, krupici a med, které se aktivuje, pokud kumulativní objemy dovozu kteréhokoli z těchto produktů od 1. ledna 2024 dosáhnou v určitém období příslušného aritmetického průměru objemů dovozu zaznamenaných v období od 1. července do 31. prosince 2021, v roce 2022 a v roce 2023.

(3)

Kumulativní objemy dovozu cukru od 1. ledna 2024 dosáhly příslušného aritmetického průměru uvedeného v čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2024/1392, který je vyšší než objem odpovídající celní kvóty pozastavené v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Pozastavená celní kvóta s pořadovým číslem 09.6704 by proto měla být znovu zavedena do 31. prosince 2024 a od 1. ledna 2025 by měla být zavedena celní kvóta rovnající se pěti dvanáctinám uvedeného aritmetického průměru.

(4)

Celní kvóta stanovená v příloze tohoto nařízení by měla být spravována chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění cukru do volného oběhu v souladu s pravidly pro správu celních kvót stanovenými prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (2).

(5)

V souladu s čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2024/1392 by množství dovezené během kalendářního roku 2024 mělo být zohledněno při správě těchto celních kvót do 31. prosince 2024.

(6)

Aby byla dodržena lhůta stanovená v čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2024/1392, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Nařízení (EU) 2024/1392 se použije do 5. června 2025, a proto by se toto nařízení mělo použít do stejného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóta s pořadovým číslem 09.6704, která byla pozastavena prostřednictvím čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2024/1392, se znovu zavádí do 31. prosince 2024.

Článek 2

Celní kvóta stanovená v příloze a zavedená od 1. ledna 2025 v souladu s čl. 4 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) 2024/1392 se použije v rámci množstevního limitu stanoveného v uvedené příloze, pokud jde o produkty v ní uvedené.

Článek 3

Celní kvótu stanovenou v příloze spravuje Unie chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění cukru do volného oběhu v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 4

Aby se na produkty mohla vztahovat celní kvóta stanovená v příloze, musí tyto produkty dodržovat pravidla původu produktů stanovená v protokolu I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 5. června 2025.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

09.6728

Popis produktu

Cukr

Kódy KN

1701 12

1701 91

1701 99

1702 20 10

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

Původ

Ukrajina

Množství

109 438 620 kg

Celní kvótové období

Od 1. ledna 2025 do 5. června 2025

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Důkaz o původu

Ano. Žádost o preferenční zacházení v souladu s protokolem I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1825/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU