(EU) 2024/1815Nařízení Komise (EU) 2024/1815 ze dne 24. června 2024, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Publikováno: Úř. věst. L 1815, 27.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2024 Nabývá účinnosti: 28. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2024
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1224/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) 2024/257;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1815

27.6.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1815

ze dne 24. června 2024,

kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2024/257 (2) stanoví kvóty na rok 2024.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo plavidly v něm registrovanými kvótu přidělenou na rok 2024 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Španělsku na populaci rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 pro rok 2024 uvedená v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Nežádoucí úlovky druhů z uvedené populace odlovené těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194 (Úř. věst. L 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

05/TQ257

Členský stát

Španělsko

Populace

RJU/8-C.

Druh

Rejnok vlnitý (Raja undulata)

Oblast

Vody Unie oblasti 8

Datum ukončení

8. dubna 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1815/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU