(EU) 2024/1808Nařízení Komise (EU) 2024/1808 ze dne 1. července 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o datum použitelnosti nižších maximálních limitů námelových sklerocií a námelových alkaloidů v potravinách

Publikováno: Úř. věst. L 1808, 2.7.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 22. července 2024 Nabývá účinnosti: 22. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2023/915;

Provádí předpisy

(EHS) č. 315/93;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1808

2.7.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1808

ze dne 1. července 2024,

kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o datum použitelnosti nižších maximálních limitů námelových sklerocií a námelových alkaloidů v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2023/915 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek, včetně námelových sklerocií a námelových alkaloidů, v potravinách.

(2)

Nižší maximální limity námelových sklerocií v nezpracovaných zrnech žita a námelových alkaloidů v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny), mlýnských výrobcích ze žita a v žitě uváděném na trh pro konečného spotřebitele se podle bodů 1.8.1.2, 1.8.2.1 a 1.8.2.3 tabulky v příloze I nařízení (EU) 2023/915 použijí ode dne 1. července 2024.

(3)

Komise konzultovala členské státy a zúčastněné strany, aby mohla sledovat vývoj směrem k uvedeným nižším maximálním limitům a posoudit uvedené limity s ohledem na změny v zemědělských postupech, jakož i na klimatické a environmentální faktory.

(4)

Po podrobném přezkoumání poskytnutých informací se dospělo k závěru, že nižších maximálních limitů ještě nelze dosáhnout u námelových sklerocií v nezpracovaných zrnech žita a u námelových alkaloidů v mlýnských výrobcích z pšenice (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny), mlýnských výrobcích ze žita a v žitě uváděném na trh pro konečného spotřebitele, a sice z důvodu zvýšení výskytu námelových sklerocií a námelových alkaloidů v obilovinách v důsledku klimatických podmínek.

(5)

Je proto vhodné odložit použitelnost nižších maximálních limitů u námelových sklerocií v nezpracovaných zrnech žita o jeden rok a u námelových alkaloidů v mlýnských výrobcích z pšenice (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny), mlýnských výrobcích ze žita a v žitě uváděném na trh pro konečného spotřebitele o čtyři roky.

(6)

Aby byl umožněn hladký přechod a nebyl narušen obchod s potravinami z obilovin sklizených před daty, k nimž se použijí nižší maximální limity, mělo by se povolit, aby potraviny, které byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy před uvedenými daty a které splňují maximální limity použitelné v době uvedení na trh, zůstaly na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

(7)

Nařízení (EU) 2023/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2023/915 se mění takto:

1)

čl. 10 odst. 1 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Potraviny uvedené na trh v souladu s právními předpisy před daty uvedenými v písmenech a) až n) mohou zůstat na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby:“;

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„l)

1. července 2024, pokud jde o maximální limity námelových alkaloidů stanovené v bodě 1.8.2.1 přílohy I;

m)

1. července 2025, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií stanovené v bodě 1.8.1.2 přílohy I;

n)

1. července 2028, pokud jde o maximální limity námelových alkaloidů stanovené v bodech 1.8.2.1a a 1.8.2.3 přílohy I.“;

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Úř. věst. L 119, 5.5.2023, s. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2023/915 se mění takto:

1)

v položce týkající se námelových sklerocií v tabulce se bod 1.8.1.2 nahrazuje tímto:

„1.8.1.2

Nezpracovaná zrna žita

0,5

0,2 od 1. července 2025“;

 

2)

v položce týkající se námelových alkaloidů v tabulce se bod 1.8.2 mění takto:

a)

bod 1.8.2.1 se nahrazuje tímto:

„1.8.2.1

Mlýnské výrobky z ječmene, špaldy a ovsa (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny)

100

50 od 1. července 2024“;

 

b)

za bod 1.8.2.1 se vkládá nový bod 1.8.2.1a, který zní:

„1.8.2.1a

Mlýnské výrobky z pšenice (s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g sušiny)

100

50 od 1. července 2028“;

 

c)

bod 1.8.2.3 se nahrazuje tímto:

„1.8.2.3

Mlýnské výrobky ze žita

Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500

250 od 1. července 2028“.

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1808/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU