(EU) 2024/1803Nařízení Rady (EU) 2024/1803 ze dne 24. června 2024, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

Publikováno: Úř. věst. L 1803, 25.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1803

25.6.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1803

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1804 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. listopadu 2022 přijala Rada nařízení (EU) 2022/2309 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti.

(2)

Nařízení (EU) 2022/2309 uvádí v účinnost rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 (3) a zavádí opatření pro zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob označených Radou bezpečnosti Organizace spojených národů nebo příslušným Výborem pro sankce OSN za osoby odpovědné za páchání nebo podporu násilí, trestné činnosti nebo porušování lidských práv gangy, nebo za osoby které jinak podnikají kroky, které narušují mír, stabilitu a bezpečnost na Haiti a v regionu.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1574 (4) stanoví doplňková kritéria, na jejichž základě může Unie nezávisle uplatňovat cestovní omezení, zmrazení majetku a zákazy zpřístupnění zdrojů fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům a stanoví (dále jen „doplňková opatření“). Rozhodnutí (SZBP) 2023/1574 dále stanoví, že humanitární výjimka z opatření týkajících se zmrazení majetku podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022) by se měla rovněž vztahovat i na doplňková opatření.

(4)

Dne 24. června 2024 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2024/1804, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2699 (2023). Rozhodnutí (SZBP) 2024/1804 nahrazuje cílené zbrojní embargo týkající se zbraní a souvisejícího materiálu, které má být uplatňováno na určité osoby nebo subjekty, zbrojním embargem týkajícím se ručních palných a lehkých zbraní a střeliva, které má být uplatňováno na celé území Haiti.

(5)

Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie. K provedení rozhodnutí (SZBP) 2024/1804 je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(6)

Nařízení (EU) 2022/2309 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (EU) 2022/2309 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc související s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním ručních palných a lehkých zbraní a jejich dílů a příslušenství a střeliva, jak jsou stanoveny v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/38 (*1), jakož i střelných zbraní, jejich součástí a hlavních dílů a střeliva, jak jsou definovány v nařízení Rady (EU) č. 258/2012 (*2), přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na Haiti nebo pro použití na Haiti;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc, zahrnující zejména dotace,, půjčky a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz položek uvedených v bodě a) nebo na poskytnutí související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na Haiti nebo pro použití na Haiti.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci a poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) OSN nebo misi schválené OSN nebo bezpečnostní jednotce operující pod mandátem haitské vlády, které mají být použity uvedenými subjekty nebo ve spolupráci s nimi, a to výhradně za účelem prosazování míru a stability na Haiti.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L, 2024/1804, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1804/oj.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/2309 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 17).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 ze dne 25. listopadu 2022, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 135).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1574 ze dne 28. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (Úř. věst. L 192, 31.7.2023, s. 21).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1803/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU