(EU) 2024/1801Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1801 ze dne 28. června 2024, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 1. července 2024 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1221

Publikováno: Úř. věst. L 1801, 1.7.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Předpisem se ruší

(EU) 2020/1221;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 642/2010; (EU) 2023/2834; (EU) 2024/1652;
Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1801

1.7.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1801

ze dne 28. června 2024,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 1. července 2024 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1221

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 642/2010 (2) stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1221 (3) výši dovozních cel pro obiloviny. Nařízení (EU) č. 642/2010 bylo zrušeno. Pravidla, podle nichž jsou stanovena dovozní cla pro obiloviny, jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/2834 (4). Prováděcí nařízení (EU) 2020/1221 by proto mělo být nahrazeno a dovozní cla pro obiloviny by měla být stanovena v souladu s pravidly stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2023/2384.

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 se dovozní clo na produkty z obilovin kódů kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné při dovozu zvýšené o 55 % a následně snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Toto clo však nesmí překročit smluvní celní sazbu stanovenou na základě KN.

(3)

Podle čl. 15 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci mají pravidelně stanovovat reprezentativní dovozní ceny CIF.

(4)

Podle čl. 16 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 je dovozní cenou, která se má použít pro výpočet dovozního cla na produkty uvedené v čl. 15 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení, denní reprezentativní dovozní cena CIF stanovená metodou stanovenou v článku 19 uvedeného prováděcího nařízení.

(5)

Nařízení Rady (EU) 2024/1652 (5), kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku stanoví celní opatření s cílem zabránit mimo jiné produktům, obilovinám, olejnatým semenům a produktům z nich získaným z Běloruska a Ruska nadále vstupovat na trh Unie za stejně výhodných podmínek, jaké platí pro produkty jiného nepreferenčního původu.

(6)

V zájmu zajištění hladkého fungování dovozu by mělo být vyjasněno, že cla stanovená v tomto nařízení se nevztahují na dovoz z Běloruska a Ruska.

(7)

Je třeba stanovit dovozní cla v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2023/2834 použitelná od 1. července 2024 a do doby, než bude stanoveno a vstoupí v platnost nové dovozní clo.

(8)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by prováděcí nařízení (EU) 2020/1221 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(9)

V souladu s čl. 16 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje 1. červencem 2024 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1221 se zrušuje od 1. července 2024.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2024.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1221 ze dne 26. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 27. srpna 2020 Úř. věst. L 279, 27.8.2020, s. 1, (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1221/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele (Úř. věst. L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2024/1652 ze dne 30. května 2024, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla pro produkty podle čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 použitelná od 1. července 2024

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)  (2)

(v EUR za tunu)

1001 11 00

pšenice tvrdá, osivo

0,00

1001 19 00

pšenice tvrdá vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

pšenice tvrdá střední jakosti, jiná než osivo

0,00

pšenice tvrdá nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

Ex10019120

pšenice obecná, osivo

0,00

Ex10019900

pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

žito, osivo

0,00

1002 90 00

žito, jiné než osivo

0,00

1005 10 90

kukuřice, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

kukuřice, jiná než osivo (3)

0,00

1007 10 90

zrna čiroku, jiná než hybridy k setí

0,00

1007 90 00

zrna čiroku, jiná než osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 16 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově, v Irsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku a ve Švédsku a pokud je zboží dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Pro produkty pocházející z Běloruska a Ruska nebo z těchto zemí přímo či nepřímo vyvážené, se použije clo, které odpovídá smluvní celní sazbě stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení o 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 17 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu dovozních cel stanovených v příloze I

1.   

Průměrné hodnoty za referenční období podle čl. 16 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834

(v EUR za tunu)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

263,298

163,896

Prémie – Mexický záliv

19,921

Prémie – Velká jezera

40,942

2.   

Průměrné hodnoty za referenční období podle čl. 16 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834

(v EUR za tunu)

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam

24,529

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam

44,129


(1)  Zahrnuta kladná prémie 14 EUR/t podle čl. 19 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2023/2834.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1801/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU