(EU) 2024/1796Nařízení Rady (EU) 2024/1796 ze dne 24. června 2024, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 1796, 25.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1796

25.6.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1796

ze dne 24. června 2024,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1795 ze dne 24. června 2024, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/235/SZBP (2) a nařízení (EU) č. 359/2011 (3).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP a nařízení (EU) č. 359/2011 a v zájmu usnadnění zásadové humanitární činnosti nestranných humanitárních aktérů v Íránu se Rada domnívá, že by určité organizace a agentury jednající jako humanitární partneři Unie měly být výhradně pro humanitární účely v Íránu vyňaty ze zákazu zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje určeným osobám, subjektům nebo orgánům. Rada se dále domnívá, že je zapotřebí zavést další mechanismus odchylek pro ty organizace a subjekty zapojené do humanitárních činností, které výše uvedenou humanitární výjimku využívat nemohou.

(3)

Dne 24. června 2024 2024 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2024/1795, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP. Rozhodnutím (SZBP) 2024/1795 se zavádí humanitární výjimky a odchylky z omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu.

(4)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (EU) č. 359/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 359/2011 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 7a

1.   Zákaz uvedený v ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné pro výhradně humanitární účely v Íránu.

2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit konkrétní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné pro výhradně humanitární účely v Íránu.

3.   Nevydá-li příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, nebo nevyžádá-li si další informace, nebo neoznámí-li prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do dvou týdnů od jeho udělení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne, 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L, 2024/1795, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1795/oj.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1796/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU