(EU) 2024/1793Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1793 ze dne 24. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/1529 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině a ozbrojených skupin a subjektů v oblasti Blízkého východu a Rudého moře ze strany Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 1793, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 24. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1793

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1793

ze dne 24. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2023/1529 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině a ozbrojených skupin a subjektů v oblasti Blízkého východu a Rudého moře ze strany Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině a ozbrojených skupin a subjektů v oblasti Blízkého východu a Rudého moře ze strany Íránu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. července 2023 přijala Rada nařízení (EU) 2023/1529.

(2)

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 21. a 22. března 2024 uvedla, že přístup Ruska k citlivým položkám a technologiím, které mají význam na bojišti, musí být v maximální možné míře omezen, a to i prostřednictvím postihů subjektů ve třetích zemích, které umožňují obcházení sankcí prostřednictvím třetích zemí. Evropská rada vyzvala vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby připravili další sankce, a to i proti Íránu. Dále uvedla, že Unie bude i nadále intenzivně spolupracovat s regionálními i mezinárodními partnery, aby se podařilo předejít další eskalaci na regionální úrovni, především v Libanonu a v oblasti Rudého moře. Evropská rada apelovala na všechny aktéry, zejména na Írán, aby se zdrželi kroků, jež by k eskalaci vedly.

(3)

Ve svých závěrech ze dne 17. dubna 2024 Evropská rada důrazně a jednoznačně odsoudila íránský útok na Izrael a znovu vyjádřila plnou solidaritu s izraelským lidem a své odhodlání zasazovat se o bezpečnost Izraele a stabilitu v regionu. Vyzvala Írán a jeho zástupné aktéry, aby veškeré útoky ukončili, a naléhavě vyzvala všechny strany, aby zachovaly maximální zdrženlivost a upustily od jakéhokoli jednání, které by napětí v regionu mohlo dále zvýšit. Evropská rada dále uvedla, že Unie by měla přijmout vůči Íránu další omezující opatření, zejména v souvislosti s bezpilotními vzdušnými prostředky a raketovými střelami. V neposlední řadě pak Evropská rada znovu potvrdila, že Unie je i nadále plně odhodlána přispívat k deeskalaci situace a k bezpečnosti v regionu.

(4)

Rusko využívá bezpilotní vzdušné prostředky vyráběné Íránem na podporu své útočné války proti Ukrajině, která narušuje svrchovanost, nezávislost a územní celistvost této země , a útočí jimi mimo jiné i na civilisty a civilní infrastrukturu. Íránský státní program vývoje a výroby bezpilotních vzdušných prostředků tudíž přispívá k porušování Charty Organizace spojených národů a základních zásad mezinárodního práva.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) 2023/1529, měl být zařazen jeden subjekt.

(6)

Nařízení (EU) 2023/1529 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2023/1529 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L 186, 25.7.2023, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (EU) 2023/1529 se v části B nazvané „Právnické osoby, subjekty a orgány“ doplňuje tato položka:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„9.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

سازمان تحقیقات و جهادخودکفایی سپاه پاسداران

(v perštině)

Typ subjektu: vládní subjekt

Místo registrace: Írán

Hlavní místo obchodní činnosti: Írán

Přidružené subjekty: Kavan Electronics Behrad LLC

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (Džihádistická organizace pro výzkum a soběstačnost Islámských revolučních gard) (IRGC SSJO) je jednotka pro výzkum a vývoj, která vyvíjí a vyrábí radary pro průzkum podzemí, komunikační systémy, zbraně, bojová vozidla a elektronické vybavení pro kybernetickou válku.

V rámci Islámských revolučních gard (IRGC) je organizace IRGC SSJO zapojena do činností v oblasti výzkumu, vývoje a pořizování souvisejících s vývojem íránských bezpilotních vzdušných prostředků a raketových střel.

IRGC SSJO je tudíž zapojena do íránských programů v oblasti bezpilotních vzdušných prostředků a raketových střel a do transferů íránských bezpilotních vzdušných prostředků do Ruska na podporu jeho útočné války proti Ukrajině.

24.6.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1793/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU