(EU) 2024/1783Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1783 ze dne 24. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/2147 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu

Publikováno: Úř. věst. L 1783, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 24. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1783

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1783

ze dne 24. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2023/2147 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2023/2147 ze dne 9. října 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. října 2023 přijala Rada nařízení (EU) 2023/2147.

(2)

Dne 27. listopadu 2023 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jménem Unie prohlášení k aktuální situaci v Súdánu, v němž Unie a její členské státy znovu důrazně odsoudily probíhající boje mezi súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a jednotkami rychlé podpory (RSF) a jejich přidruženými milicemi. Rovněž vyjádřily politování nad dramatickou eskalací násilí a nad nenapravitelnými ztrátami na lidských životech v Dárfúru i v celé zemi, jakož i nad porušováním mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

(3)

Dne 22. ledna 2024 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2024/384 (2), kterým přijala první soubor omezujících opatření vůči šesti subjektům SAF a RSF odpovědným za podporu činností narušujících stabilitu a politickou transformaci Súdánu.

(4)

Dne 1. března 2024 vysoký představitel spolu s komisařem pro řešení krizí důrazně odsoudili nedávný zákaz, který uložily súdánské de facto orgány na dodávky přeshraniční humanitární pomoci z Čadu do Súdánu určené civilnímu obyvatelstvu, jež je vystaveno utrpení způsobenému ze strany SAF i RSF, což představuje zjevné porušení mezinárodního humanitárního práva.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedený v příloze I nařízení (EU) 2023/2147 mělo být zařazeno šest osob.

(6)

Nařízení (EU) 2023/2147 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2023/2147 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/384 ze dne 22. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/2147 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu (Úř. věst. L, 2024/384, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/384/oj)


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2023/2147 se v oddíle nazvaném „A. Fyzické osoby“ doplňují následující tabulka a položky:

 

„Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mirghani Idriss SULEIMAN

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Funkce: generálporučík SAF;

generální ředitel Defence Industries System;

vedoucí výrobní agentury súdánské armády

Přidružené osoby: generál Abdel Fattah al Burhan, vrchní velitel SAF

Přidružené subjekty: Defence Industry System, SMT Engineering; SAF

Generálporučík Mirghani Idriss Suleiman je důstojníkem SAF a generálním ředitelem společnosti Defence Industry System (DIS), na niž se vztahují sankce Evropské unie z důvodu poskytování podpory pro činnosti a politiky, jež ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost Súdánu.

Společnost DIS je označována jako největší súdánský podnik působící v oblasti obrany, který prostřednictvím stovek dceřiných společností v různých odvětvích súdánského hospodářství vytváří příjmy, jež jsou odhadovány na 2 miliardy USD. DIS vyrábí pro SAF škálu ručních palných zbraní, konvenčních zbraní, střeliva a vojenských vozidel.

Mirghani Idriss Suleiman coby generální ředitel DIS uskutečnil od začátku války celou řadu cest s generálem Abdelem Fattah al Burhanem, vrchním velitelem SAF, jejichž údajným účelem bylo posílit schopnost těchto sil bojovat proti RSF na různých frontách v Chartúmu, Dárfúru a v Kordofánu.

Mirghani Idriss Suleiman tedy poskytuje podporu pro činnosti a politiky, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Súdánu.

24.6.2024

2.

EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN

také znám jako:

EL TAHIR Mohamed

EL AWAD EL AMIN

AL-TAHER;

Mohammed AL-AWAD AL-AMIN

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Funkce: generálporučík, od 1. září 2022 velitel súdánských vzdušných sil;

bývalý děkan Akademie súdánských vzdušných sil; bývalý velitel letecké základny v Chartúmu

Přidružené osoby: generál Abdel-Fattah al-Burhan, vrchní velitel SAF;

generálporučík Yasir al-Atta, zástupce vrchního velitele SAF;

generál Mohamed Osman al-Hussein, náčelník štábu pozemních sil SAF

Přidružené subjekty: SAF

El Tahir Mohamed El Awad El Amin je generálporučíkem SAF a od 1. září 2022 velitelem súdánských vzdušných sil. Je tudíž pověřen operacemi, jež od 15. dubna 2023, kdy vypukl konflikt mezi SAF, RSF a jejich spojeneckými milicemi, provádějí vzdušné síly SAF; svědčí o tom i jeho účast na veřejných setkáních na vysoké úrovni mezi vysokými veliteli SAF, která se pod vedením vrchního velitele Abdelfattaha Al-Burhana uskutečnila v květnu a červenci 2023 ve vrchním velitelství SAF v Chartúmu.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin tedy nese přímou odpovědnost za velení při nerozlišujícím leteckém bombardování hustě osídlených obytných oblastí, zejména v Chartúmu, Omdurmanu, Nyale (Jižní Dárfúr) a v Severním Kordofánu vzdušnými silami SAF, jak zdokumentovala integrovaná mise OSN pro pomoc při transformaci v Súdánu (UNITAMS) ve svých zprávách určených generálnímu tajemníkovi ze dne 31. srpna 2023 a 13. listopadu 2023, vysoký komisař OSN pro lidská práva ve své zprávě ze dne 22. února 2024 a skupina odborníků OSN pro Súdán ve své zprávě ze dne 15. ledna 2024.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin se tedy přímo podílel na pokračování súdánského konfliktu, který ohrožuje mír, stabilitu a bezpečnost Súdánu, a byl zapojen do plánování, řízení a provádění leteckých operací, které vedly k závažnému porušování lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva, neboť měly za následek vysoký počet civilních obětí, což vedlo k vysídlení civilního obyvatelstva, jakož i zničení kritické infrastruktury, včetně zdravotnických zařízení, mimo jiné nemocnice East Nile v Chartúmu v květnu 2023 a Pediatrické nemocnice Babiker Nahar v El-Fasher v květnu 2024.

24.6.2024

3.

Ali Ahmed KARTI MOHAMED

Datum narození: 11.3.1953

Místo narození: Hagar Elassal – Súdán

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Funkce: stoupenec Národní kongresové strany;

generální tajemník Súdánského islamistického hnutí;

bývalý súdánský ministr zahraničních věcí

Identifikační číslo: 11822483949

Přidružené subjekty:

Ministerstvo zahraničních věcí Súdánu;

Súdánské islamistické hnutí

Ali Ahmed Karti Mohamed byl súdánským ministrem zahraničních věcí ve vládě Umara al-Bašíra. Po pádu al-Bašírova režimu byl Ali Ahmed Karti Mohamed vybrán jako jeden z vůdců Súdánského islamistického hnutí (SIM) a stál v čele úsilí o zmaření pokroku Súdánu směrem k úplnému přechodu k demokracii tím, že oslaboval bývalou prozatímní civilní vládu a proces rámcové politické dohody. Tyto kroky přispěly ke konfliktu mezi SAF a RSF, který propukl dne 15. dubna 2023.

Spolu s dalšími radikálními súdánskými islamisty aktivně maří úsilí o dosažení příměří s cílem ukončit konflikt a staví se proti civilnímu úsilí o obnovení přechodu Súdánu k demokracii. Ali Ahmed Karti Mohamed je stoupencem Národní kongresové strany (NCP), kterou v roce 1998 založil Umar Al-Bašír. Národní kongresová strana je nástupnickou organizací Národní islámské fronty přidružené k Muslimskému bratrstvu.

Ali Ahmed Karti Mohamed je v současné době generálním tajemníkem Súdánského islamistického hnutí, což je rozsáhlá aliance islamistických skupin, a je považován za osobu, která stojí za obnovou Národní kongresové strany. Islamistické hnutí má silný vliv na SAF, policii a zpravodajské služby.

Ali Ahmed Karti Mohamed se tudíž přímo či nepřímo podílí na činnostech nebo politikách, které ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Súdánu, podporuje je nebo z nich má prospěch.

24.6.2024

4.

Abdulrahman JUMA BARAKALLAH

také znám jako:

generálmajor Abdulrahman GOMAA;

Abdul Rahman JUMA BARAKALLAH

Místo narození: AlDaein- Abu Matareq, Východní Dárfúr, Súdán

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Funkce: generálmajor RSF a velitel RSF v Západním Dárfúru

Přidružené subjekty: RSF

Abdulrahman Juma Barakallah je jedním z předních generálů RSF, který velí vojenským jednotkám RSF v Západním Dárfúru.

Je odpovědný za páchání krutých činů a jiných forem zneužívání, podněcování etnicky motivovaného zabíjení, za cílené útoky na aktivisty v oblasti lidských práv a obránce lidských práv, za páchání sexuálního násilí v průběhu konfliktu a za rabování a vypalování komunit.

Je rovněž odpovědný za únos a zavraždění guvernéra Západního Dárfúru Khamise Abbakara a jeho bratra. Khamis Abbakar byl zavražděn několik hodin poté, co v rozhovoru pro televizní stanici Al Hadath vlastněnou Saúdskou Arábií a televizní stanici Spojených arabských emirátů Al Arabiya obvinil RSF a spojenecké milice z útoků na místní komunity v hlavním městě Západního Dárfúru Al Geneina.

Abdulrahman Juma Barakallah byl rovněž obviněn mezinárodními nevládními organizacemi z toho, že nese odpovědnost za genocidu komunity Masalitů.

Abdulrahman Juma Barakallah je tudíž odpovědný za plánování, řízení nebo páchání činů v Západním Dárfúru, které představují závažné porušování nebo zneužívání lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně zabíjení a mrzačení, znásilňování a jiných závažných forem sexuálního a genderově podmíněného násilí, únosů a nuceného vysídlování. Jako generál RSF v Západním Dárfúru se rovněž přímo či nepřímo podílí na činnostech nebo politikách, které ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Súdánu.

24.6.2024

5.

Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED

Státní příslušnost: súdánská

Pohlaví: muž

Funkce: ředitel banky Al-Khaleej Bank; většinový akcionář společnosti Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Súdán); finanční poradce vůdce RSF

Číslo cestovního pasu: B CH 4930920

Přidružené osoby: Musa Hamdan Dagalo Musa, bratr vůdce RSF Mohameda Hamdana Dagala

Přidružené subjekty: Al-Khaleej Bank; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Súdán)

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed je bývalým vysokým úředníkem Súdánské centrální banky, který se stal finančním poradcem jednotek RSF, jimž pomáhá spravovat síť zástupných společností a subjektů.

V nedávné zprávě skupiny odborníků OSN týkající se sankcí v Dárfúru se bez uvedení jména odkazuje na bývalého vysokého úředníka Súdánské centrální banky, který sídlí v Dubaji a stal se finančním poradcem RSF. Zpráva rovněž uvádí, že Al Khaleej Bank se v roce 2019, kdy její většinový podíl nabyli jednotlivci a subjekty spojení s RSF, stala zásadním nástrojem financování těchto jednotek.

Podle zjištění sdělovacích prostředků a analytických skupin se jedná o Mustafu Ibrahima Abdela Nabiho Mohameda. Je ředitelem súdánské banky Al Khaleej Bank.

Více než 60 % akcií Al Khaleej Bank vlastní společnosti spojené s rodinou vůdce RSF Mohammada Hamdana Dagla (Hemedti).

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed je rovněž většinovým akcionářem společnosti Shield Protective Solutions Co. Ltd. Dalším akcionářem této společnosti je jeden z bratrů Hemedtiho, konkrétně Musa Hamdan Dagalo Musa, přičemž tato společnost vlastní více než 14 % podíl v Al Khaleej Bank.

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se jako finanční poradce RSF a rodiny Dagalo přímo či nepřímo podílí na činnostech nebo politikách, které ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Súdánu, podporuje je nebo z nich má prospěch.

24.6.2024

6.

Masar Abdurahman ASEEL

také znám jako:

Massar Abdelrahman ASSIL

Masar Abdelrahman ESEIL

Massar ASSEL

Masar ASIL

Pohlaví: muž

Funkce: emír kmene Mahamidů v Západním Dárfúru;

člen Domorodé správy v Západním Dárfúru

Masar Abdurahman Aseel je předním kmenovým vůdcem kmene Mahamidů v Západním Dárfúru. Kmen Mahamidů patří do kmene Rizeigat, který sdružuje arabské komunity žijící v Dárfúru a Čadu. Má titul emíra a je členem Domorodé správy v Západním Dárfúru.

Masar Abdurahman Aseel od dubna 2023 napomáhal útokům vedeným jednotkami RSF a jejich spojeneckými milicemi na místní komunity žijící v El Geneina (Západní Dárfúr), zejména na Massality. Jak je uvedeno v 15. závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Súdán, jež byla zveřejněna v lednu 2024, přispěl především k náboru a vyzbrojování milicí jednotkami RSF a ke koordinaci mezi nimi. Tyto jednotky od konce dubna do začátku listopadu 2023 prováděly v Západním Dárfúru etnicky cílené útoky, zejména proti komunitám Massalitů. Jednotky RSF zveřejnily v březnu a dubnu 2024 propagandistické videonahrávky s Masarem Abdurahmanem Aseelem, které svědčí o jeho militantní podpoře RSF a o jeho úloze při mobilizaci jednotek pro RSF s cílem připojit se k boji proti SAF, který vypukl dne 15. dubna 2023.

Masar Abdurahman Aseel se tudíž přímo či nepřímo podílel na činnostech nebo politikách, které ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Súdánu, podporoval je nebo z nich měl prospěch. Díky tomu, že Masar Abdurahman Aseel podporoval ovládnutí Západního Dárfúru jednotkami RSF, posílil své postavení a vliv v rámci Domorodé správy Západního Dárfúru na úkor vůdců jiných komunit, zejména Massalitů, proti nimž jsou zacíleny útoky RSF a jejich spojeneckých milicí.

24.6.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1783/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU