(EU) 2024/1778Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1778 ze dne 24. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

Publikováno: Úř. věst. L 1778, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 24. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1778

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1778

ze dne 24. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. května 2019 přijala Rada nařízení (EU) 2019/796.

(2)

Cílená omezující opatření proti kybernetickým útokům s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy, patří mezi opatření, která jsou součástí rámce Unie pro společnou diplomatickou reakci na nepřátelské činnosti v kyberprostoru (soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky), a jsou klíčovým nástrojem pro prevenci, odstrašování a odrazování od těchto činností a reakci na ně.

(3)

Zvyšuje se množství, četnost výskytu i propracovanost nepřátelských činností v kyberprostoru namířených proti kritické infrastruktuře nebo základním službám, a to i činností využívajících ransomwaru a malwarových stíracích programů, jakož i činností zacílených na dodavatelské řetězce a zaměřených na kybernetickou špionáž včetně krádeží duševního vlastnictví. Vzhledem ke svým rušivým a ničivým účinkům představují tyto činnosti systémovou hrozbu pro bezpečnost, ekonomiku, demokracii i společnost Unie jako celek.

(4)

Využívání kybernetických operací, které umožnily a doprovázely nevyprovokovanou a neodůvodněnou válečnou agresi Ruska proti Ukrajině, ovlivňuje globální stabilitu a bezpečnost, představuje významné riziko eskalace a přispívá k již tak významnému nárůstu nepřátelských činností v kyberprostoru v posledních letech mimo rámec ozbrojeného konfliktu. Rostoucí kybernetická bezpečnostní rizika a celkově složité prostředí kybernetických hrozeb s jasným rizikem rychlého přelévání kybernetických incidentů z jednoho členského státu do druhého i ze třetích zemí do Unie jsou dále důvodem pro omezující opatření podle nařízení (EU) 2019/796.

(5)

V rámci soustavných, individualizovaných a koordinovaných opatření Unie zaměřených proti aktérům přetrvávajících kybernetických hrozeb by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2019/796, mělo být zařazeno šest fyzických osob. Tyto osoby jsou odpovědné za kybernetické útoky s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy, nebo byly do těchto útoků zapojeny.

(6)

Příloha I nařízení (EU) 2019/796 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/796 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L 129 I, 17.5.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

V oddíle „A. Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (EU) 2019/796 se doplňují nové položky, které znějí:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„9.

Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO

Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО

Datum narození: 3.8.1985

Státní příslušnost: ruské

Pohlaví: muž

Ruslan Peretjatko (Ruslan Peretyatko) se zúčastnil kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

Ruslan Peretjatko je členem ‚Callisto Group‘, skupiny ruských vojenských zpravodajských důstojníků provádějících kybernetické operace proti členským státům EU a třetím státům.

Callisto Group (také známa jako ‚Seaborgium‘, ‚Star Blizzard‘, ‚ColdRiver‘, ‚TA446‘) zahájila několikaleté phishingové kampaně využívané ke krádeži dat a přihlašovacích údajů k účtům. Callisto Group je dále odpovědná za kampaně zaměřené na jednotlivce a kritické funkce státu, a to i v oblasti obrany a vnějších vztahů.

Ruslan Peretjatko je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024

10.

Andrey Stanislavovich KORINETS

Андрей Станиславович КОРИНЕЦ

Datum narození: 18.5.1987

Místo narození: Město Syktyvkar, Rusko

Státní příslušnost: ruské

Pohlaví: muž

Andrej Stanislavovič Koriněc (Andrey Stanislavovich Korinets) se zúčastnil kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

Andrej Stanislavovič Koriněc je důstojníkem útvaru ‚Center 18‘ v rámci Federální bezpečnostní služby (FSB) Ruské federace. Andrej Stanislavovič Koriněc je členem ‚Callisto Group‘, skupiny ruských vojenských zpravodajských důstojníků provádějících kybernetické operace proti členským státům EU a třetím státům.

Callisto Group (také známa jako ‚Seaborgium‘, ‚Star Blizzard‘, ‚ColdRiver‘, ‚TA446‘) zahájila několikaleté phishingové kampaně využívané ke krádežím dat a přihlašovacích údajů k účtům. Callisto Group je dále odpovědná za kampaně zaměřené na jednotlivce a kritické funkce státu, a to i v oblasti obrany a vnějších vztahů.

Andrej Stanislavovič Koriněc je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024

11.

Oleksandr SKLIANKO

Александр СКЛЯНКО (v ruštině)

Олександр СКЛЯНКО (v ukrajinštině)

Datum narození: 5.8.1973

Pas č.: EC 867868, vydaný 27.11.1998 (Ukrajina)

Pohlaví: muž

Oleksandr Skljanko (Oleksandr Sklianko) se účastnil kybernetických útoků s významným dopadem na členské státy EU, jakož i kybernetických útoků s významným dopadem na třetí země.

Oleksandr Skljanko je členem hackerské skupiny Armageddon, podporované Federální bezpečnostní službou Ruské federace (FSB), která provedla různé kybernetické útoky s významným dopadem na vládu Ukrajiny a na členské státy EU a jejich vládní úředníky, mimo jiné prostřednictvím phishingových e-mailů a malwarových kampaní.

Oleksandr Skljanko je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem na třetí země, jakož i do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024

12.

Mykola CHERNYKH

Николай ЧЕРНЫХ (v ruštině)

Микола ЧЕРНИХ (v ukrajinštině)

Datum narození: 12.10.1978

Pas č.: EC 922162, vydaný 20.1.1999 (Ukrajina)

Pohlaví: muž

Mykola Černych (Mykola Chernykh) se účastnil kybernetických útoků s významným dopadem na členské státy EU, jakož i kybernetických útoků s významným dopadem na třetí země.

Mykola Černych je členem hackerské skupiny Armageddon, podporované Federální bezpečnostní službou (FSB) Ruské federace, která provedla různé kybernetické útoky s významným dopadem na vládu Ukrajiny a na členské státy EU a jejich vládní úředníky, mimo jiné prostřednictvím phishingových e-mailů a malwarových kampaní.

Jako bývalý příslušník Bezpečnostní služby Ukrajiny je na Ukrajině obviněn z vlastizrady a neoprávněných zásahů do provozu elektronických výpočetních strojů a automatizovaných systémů.

Mykola Černych je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024

13.

Mikhail Mikhailovich TSAREV

Михаил Михайлович ЦАРЕВ

Datum narození: 20.4.1989

Místo narození: Serpuchov, Ruská federace

Státní příslušnost: ruské

Adresa: Serpuchov

Pohlaví: muž

Michail Michajlovič Carev (Mikhail Mikhailovich Tsarev) se zúčastnil kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro členské státy EU.

Michail Michajlovič Carev, známý také pod online přezdívkami ‚Mango‘, ‚Alexander Grachev‘, ‚Super Misha‘, ‚Ivanov Mixail‘, ‚Misha Krutysha‘ a ‚Nikita Andreevich Tsarev‘ je klíčovým aktérem při šíření malwarových programů Conti a Trickbot a je zapojen do činnosti nepřátelsky působící skupiny ‚Wizard Spider‘ působící z Ruska.

Malwarové programy Conti a Trickbot byly vytvořeny a vyvinuty nepřátelsky působící skupina ‚Wizard Spider‘. Wizard Spider vede ransomwarové kampaně v různých odvětvích, včetně základních služeb, jako je zdravotnictví a bankovnictví. Tato skupina infikovala počítače na celém světě a její malware se vyvinul ve vysoce modulární sadu malwaru. Kampaně skupiny Wizard Spider využívající malwary, jako jsou Conti, Ryuk a TrickBot,, způsobily v EU závažné hospodářské škody.

Michail Michajlovič Carev je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024

14.

Maksim Sergeevich GALOCHKIN

Максим Сергеевич ГАЛОЧКИН

Datum narození: 19.5.1982

Místo narození: Abakan, Ruská federace

Státní příslušnost: ruské

Pohlaví: muž

Maxim Galočkin (Maxim Galochkin) se zúčastnil kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro členské státy EU.

Maxim Galočkin je znám také pod online přezdívkami ‚Benalen‘, ‚Bentley‘, ‚Volhvb‘, ‚volhvb‘, ‚manuel‘, ‚Max17‘ a ‚Crypt‘. Galočkin je klíčovým aktérem při šíření malwarových programů Conti a Trickbot a je zapojen do činnosti nepřátelsky působící skupiny ‚Wizard Spider‘ působící z Ruska. Vede skupinu testerů pověřených vývojem testů pro malwarový program TrickBot, který vytvořila a nasadila nepřátelsky působící skupina ‚Wizard Spider‘, dohledem nad těmito testy a jejich prováděním.

Wizard Spider vede ransomwarové kampaně v různých odvětvích, včetně základních služeb, jako je zdravotnictví a bankovnictví. Tato skupina infikovala počítače na celém světě a její malware se vyvinul ve vysoce modulární sadu malwaru. Kampaně skupiny Wizard Spider využívající malwary, jako jsou Conti, Ryuk a TrickBot,způsobily v EU značné hospodářské škody.

Maxim Galočkin je tudíž zapojen do kybernetických útoků s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro Unii nebo její členské státy.

24.6.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1778/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU