(EU) 2024/1776Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1776 ze dne 24. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2024/1428, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1776, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. června 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1776

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1776

ze dne 24. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2024/1428, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2024/1428 ze dne 17. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Dne 17. května 2024 přijala Rada nařízení (EU) 2024/1428, kterým bylo pozměněno nařízení (EU) č. 833/2014 a byla zavedena další omezující opatření s cílem pozastavit činnost některých sdělovacích prostředků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) 2024/1428, v Unii nebo zaměřených na Unii. Podle článku 1 uvedeného nařízení podléhá použitelnost takových opatření ve vztahu k jednomu nebo několika z těchto sdělovacích prostředků přijetí prováděcích aktů Radou.

(3)

Po posouzení jednotlivých případů dospěla Rada k závěru, že by se opatření uvedená v článku 2f nařízení (EU) č. 833/2014 měla použít ode dne 25. června 2024 na všechny subjekty uvedené v příloze nařízení (EU) 2024/1428,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Omezující opatření uvedená v článku 2f nařízení (EU) č. 833/2014 se použijí ode dne 25. června 2024 na všechny subjekty uvedené v příloze nařízení (EU) 2024/1428.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L, 2024/1428, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1428/oj.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1776/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU