(EU) 2024/1748Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1748 ze dne 21. června 2024, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o uznání některých kontrolních subjektů v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 jako příslušné k provádění kontrol a vydávání certifikátů ekologické produkce ve třetích zemích pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 1748, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2024 Nabývá účinnosti: 27. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1748

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1748

ze dne 21. června 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o uznání některých kontrolních subjektů v souladu s článkem 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 jako příslušné k provádění kontrol a vydávání certifikátů ekologické produkce ve třetích zemích pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (2) byla přijata tak, aby zahrnovala seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 jako příslušné k provádění kontrol a vydávání certifikátů ekologické produkce ve třetích zemích pro účely dovozu ekologických produktů do Unie v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. b) bodem i) uvedeného nařízení.

(2)

V čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 se stanoví kritéria, která musí kontrolní orgány a kontrolní subjekty splňovat, aby byly uznány v souladu s čl. 46 odst. 1 uvedeného nařízení. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (3) stanoví procesní požadavky, které musí tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty splnit, když Komisi předkládají žádost o uznání sestávající z technické dokumentace.

(3)

Od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/1378 obdržela Komise žádosti o uznání předložené v souladu s čl. 46 odst. 4 nařízení (EU) 2018/848 od řady kontrolních subjektů.

(4)

Komise obdržela a posoudila v souladu s článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 žádosti o uznání podané subjekty „bio.inspecta AG“, „Caucascert LLC“, „CCPB Srl“, „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, „CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos S.C.“, „Control Union Certifications B.V.“, „Ecocert SAS“, „ECOGLOBE LLC“, „FOOD SAFETY S.A.“, „IMO Control Private Limited“, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Mayacert S.A.“, „Organic Control System LLC Subotica“, „Organic Standard LLC“, „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“, „Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“ a „Tse-Xin Organic Certification Corporation“. Na základě informací obsažených v jejich technické dokumentaci dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tyto kontrolní subjekty pro určité kategorie produktů v některých třetích zemích na dobu neurčitou.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1378 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/1378 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).


PŘÍLOHA

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/1378 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

bio.inspecta AG

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-161

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

AF-BIO-161

Afghánistán

x

x

x

AL-BIO-161

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Ázerbájdžán

x

x

x

x

BA-BIO-161

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

x

CI-BIO-161

Pobřeží slonoviny

x

x

x

CN-BIO-161

Čína

x

x

x

x

DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

x

x

x

EG-BIO-161

Egypt

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiopie

x

x

x

GE-BIO-161

Gruzie

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

x

IR-BIO-161

Írán

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Keňa

x

x

x

x

KG-BIO-161

Kyrgyzstán

x

x

x

x

x

KZ-BIO-161

Kazachstán

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

x

x

MD-BIO-161

Moldavsko

x

x

x

x

ME-BIO-161

Černá Hora

x

x

x

MK-BIO-161

Severní Makedonie

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

x

x

PH-BIO-161

Filipíny

x

x

x

x

RS-BIO-161

Srbsko

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusko

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

x

TH-BIO-161

Thajsko

x

x

x

x

x

TJ-BIO-161

Tádžikistán

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turecko

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistán

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (*1)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Jižní Afrika

x

x

x

X

Caucascert LLC

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

GE-BIO-117

Gruzie

x

x

x

x

x

CCPB Srl

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-102

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghánistán

x

x

AL-BIO-102

Albánie

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Arménie

x

x

AZ-BIO-102

Ázerbájdžán

x

x

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Bělorusko

x

x

x

x

x

CI-BIO-102

Pobřeží slonoviny

x

x

x

CM-BIO-102

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Čína

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Alžírsko

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypt

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopie

x

x

GE-BIO-102

Gruzie

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

x

x

IQ-BIO-102

Irák

x

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Írán

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánsko

x

x

x

KG-BIO-102

Kyrgyzstán

x

x

x

x

x

KM-BIO-102

Komory

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstán

x

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

x

LY-BIO-102

Libye

x

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavsko

x

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mosambik

x

x

NG-BIO-102

Nigérie

x

x

x

PH-BIO-102

Filipíny

x

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

 

x

RS-BIO-102

Srbsko

x

x

x

x

RU-BIO-102

Rusko

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychely

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

x

SY-BIO-102

Sýrie

x

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thajsko

x

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádžikistán

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistán

x

x

x

x

TN-BIO-102

Tunisko

x

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turecko

x

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzanie

x

x

UA-BIO-102

Ukrajina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistán

x

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

x

2.

Výjimky: produkty v rámci kategorií označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené na seznamu v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325 (*2).

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-140

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

AF-BIO-140

Afghánistán

x

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

x

x

BO-BIO-140

Bolívie

x

x

x

x

BR-BIO-140

Brazílie

x

x

x

x

BY-BIO-140

Bělorusko

x

x

x

x

CD-BIO-140

Demokratická republika Kongo

x

x

x

x

CL-BIO-140

Chile

CN-BIO-140

Čína

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbie

x

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikánská republika

x

x

x

x

EC-BIO-140

Ekvádor

x

x

x

x

EG-BIO-140

Egypt

x

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopie

x

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

x

HK-BIO-140

Hongkong

x

x

x

x

ID-BIO-140

Indonésie

x

x

x

x

IR-BIO-140

Írán

x

x

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

x

KE-BIO-140

Keňa

x

x

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstán

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-140

Šrí Lanka

x

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavsko

x

x

x

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Barma

x

x

x

x

MX-BIO-140

Mexiko

x

x

x

x

MY-BIO-140

Malajsie

x

x

x

x

MZ-BIO-140

Mosambik

x

x

x

x

NA-BIO-140

Namibie

x

x

x

x

NG-BIO-140

Nigérie

x

x

x

x

NP-BIO-140

Nepál

x

x

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

PH-BIO-140

Filipíny

x

x

x

x

PK-BIO-140

Pákistán

x

x

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-140

Srbsko

x

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusko

x

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

x

SA-BIO-140

Saúdská Arábie

x

x

x

x

SD-BIO-140

Súdán

x

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

x

x

TH-BIO-140

Thajsko

x

x

x

x

TR-BIO-140

Turecko

x

x

x

x

x

TT-BIO-140

Trinidad a Tobago

x

x

x

x

TW-BIO-140

Tchaj-wan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzanie

x

x

x

x

UA-BIO-140

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

x

ZA-BIO-140

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

2.

Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/2325.

CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos S.C.

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

CO-BIO-104

Kolumbie

x

x

MX-BIO-104

Mexiko

x

x

x

x

Control Union Certifications B.V.

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-149

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghánistán

x

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albánie

x

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Arménie

x

x

x

x

x

x

x

AO-BIO-149

Angola

x

x

x

x

x

x

x

AR-BIO-149

Argentina

x

x

x

x

AU-BIO-149

Austrálie

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Ázerbájdžán

x

x

x

x

x

x

x

BA-BIO-149

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladéš

x

x

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

x

BH-BIO-149

Bahrajn

x

x

x

x

x

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

x

BM-BIO-149

Bermudy

x

x

x

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunej

x

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolívie

x

x

x

x

x

x

BR-BIO-149

Brazílie

x

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhútán

x

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Bělorusko

x

x

x

x

x

x

x

CA-BIO-149

Kanada

x

CD-BIO-149

Demokratická republika Kongo

x

x

x

x

x

x

x

CH-BIO-149

Švýcarsko

x

CI-BIO-149

Pobřeží slonoviny

x

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookovy ostrovy

x

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chile

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

x

CN-BIO-149

Čína

x

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Kolumbie

x

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Kostarika

x

x

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

x

x

CV-BIO-149

Kapverdy

x

x

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

x

DJ-BIO-149

Džibutsko

x

x

x

x

x

x

x

DO-BIO-149

Dominikánská republika

x

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Alžírsko

x

x

x

x

x

EC-BIO-149

Ekvádor

x

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypt

x

x

x

x

x

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopie

x

x

x

x

x

x

x

FJ-BIO-149

Fidži

x

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Gruzie

x

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambie

x

x

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

x

ID-BIO-149

Indonésie

x

x

x

x

x

x

x

IN-BIO-149

Indie

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Izrael (1)

x

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irák

x

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Írán

x

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordánsko

x

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japonsko

x

x

x

x

KE-BIO-149

Keňa

x

x

x

x

x

KG-BIO-149

Kyrgyzstán

x

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodža

x

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Korejská republika

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuvajt

x

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstán

x

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Šrí Lanka

x

x

x

x

x

x

x

LR-BIO-149

Libérie

x

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

x

x

MA-BIO-149

Maroko

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Severní Makedonie

x

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Barma

x

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolsko

x

x

x

x

MU-BIO-149

Mauricius

x

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maledivy

x

x

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

x

x

MX-BIO-149

Mexiko

x

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malajsie

x

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mosambik

x

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibie

x

x

x

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

x

x

x

x

x

NG-BIO-149

Nigérie

x

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nikaragua

x

x

x

x

x

x

NP-BIO-149

Nepál

x

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nový Zéland

x

x

x

OM-BIO-149

Omán

x

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

x

PF-BIO-149

Francouzská Polynésie

x

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipíny

x

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pákistán

x

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Okupované palestinské území

x

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

x

QA-BIO-149

Katar

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Srbsko

x

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusko

x

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

x

SA-BIO-149

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x

x

SB-BIO-149

Šalomounovy ostrovy

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychely

x

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Súdán

x

x

x

x

x

SG-BIO-149

Singapur

x

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

x

SO-BIO-149

Somálsko

x

x

x

x

x

x

x

SR-BIO-149

Surinam

x

x

x

x

SS-BIO-149

Jižní Súdán

x

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

x

x

x

x

x

SV-BIO-149

Salvador

x

x

x

x

x

x

SY-BIO-149

Sýrie

x

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Svazijsko

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Čad

x

x

x

x

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

x

TH-BIO-149

Thajsko

x

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tádžikistán

x

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Východní Timor

x

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistán

x

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisko

x

x

x

x

x

TO-BIO-149

Tonga

x

x

x

TR-BIO-149

Turecko

x

x

x

x

x

x

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

x

TW-BIO-149

Tchaj-wan

x

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzanie

x

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukrajina

x

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Spojené státy

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistán

x

x

x

x

x

x

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

x

VU-BIO-149

Vanuatu

x

x

x

x

WS-BIO-149

Samoa

x

x

x

x

XK-BIO-149

Kosovo*

x

x

x

x

x

x

x

YE-BIO-149

Jemen

x

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambie

x

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

x

x

2.

Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/2325.

Ecocert SAS

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AD-BIO-154

Andorra

x

x

x

x

AE-BIO-154

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-154

Albánie

x

x

x

AM-BIO-154

Arménie

x

x

x

x

x

AR-BIO-154

Argentina

x

x

AZ-BIO-154

Ázerbájdžán

x

x

x

BA-BIO-154

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

BD-BIO-154

Bangladéš

x

x

x

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrajn

x

x

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

x

BL-BIO-154

Svatý Bartoloměj

x

x

x

x

BR-BIO-154

Brazílie

x

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamy

x

x

BT-BIO-154

Bhútán

x

x

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

x

CD-BIO-154

Demokratická republika Kongo

x

x

x

CG-BIO-154

Kongo

x

x

CI-BIO-154

Pobřeží slonoviny

x

x

x

x

CL-BIO-154

Chile

x

CM-BIO-154

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-154

Čína

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Kolumbie

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Kuba

x

x

x

x

x

CV-BIO-154

Kapverdy

x

x

DM-BIO-154

Dominika

x

DZ-BIO-154

Alžírsko

x

x

x

x

EC-BIO-154

Ekvádor

x

x

x

x

x

EG-BIO-154

Egypt

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Etiopie

x

x

x

x

x

FJ-BIO-154

Fidži

x

x

x

GA-BIO-154

Gabon

x

x

GE-BIO-154

Gruzie

x

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

x

x

GM-BIO-154

Gambie

x

x

GN-BIO-154

Guinea

x

x

x

GQ-BIO-154

Rovníková Guinea

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-154

Guinea-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

x

x

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

x

x

ID-BIO-154

Indonésie

x

x

x

x

IN-BIO-154

Indie

x

x

x

x

x

JO-BIO-154

Jordánsko

x

x

x

x

JP-BIO-154

Japonsko

x

x

KE-BIO-154

Keňa

x

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KH-BIO-154

Kambodža

x

x

x

KM-BIO-154

Komory

x

x

x

KR-BIO-154

Korejská republika

x

KW-BIO-154

Kuvajt

x

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

x

LB-BIO-154

Libanon

x

x

x

x

LI-BIO-154

Lichtenštejnsko

x

LK-BIO-154

Šrí Lanka

x

x

x

x

x

x

LR-BIO-154

Libérie

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-154

Maroko

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monako

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavsko

x

x

x

x

ME-BIO-154

Černá Hora

x

x

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Severní Makedonie

x

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Barma

x

x

x

MN-BIO-154

Mongolsko

x

x

x

x

x

MR-BIO-154

Mauritánie

x

x

MU-BIO-154

Mauricius

x

x

x

MV-BIO-154

Maledivy

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

x

x

MX-BIO-154

Mexiko

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malajsie

x

x

x

x

MZ-BIO-154

Mosambik

x

x

x

x

x

NA-BIO-154

Namibie

x

x

x

x

NC-BIO-154

Nová Kaledonie

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigérie

x

x

x

x

NI-BIO-154

Nikaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepál

x

x

x

x

OM-BIO-154

Omán

x

x

x

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Francouzská Polynésie

x

x

x

PH-BIO-154

Filipíny

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pákistán

x

x

x

x

x

PS-BIO-154

Okupované palestinské území

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

x

QA-BIO-154

Katar

x

x

x

RS-BIO-154

Srbsko

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

SA-BIO-154

Saúdská Arábie

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychely

x

x

x

SD-BIO-154

Súdán

x

x

x

SG-BIO-154

Singapur

x

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

x

x

SO-BIO-154

Somálsko

x

x

x

SR-BIO-154

Surinam

x

x

x

ST-BIO-154

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

SV-BIO-154

Salvador

x

x

SZ-BIO-154

Svazijsko

x

x

x

x

TD-BIO-154

Čad

x

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

x

x

TH-BIO-154

Thajsko

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tádžikistán

x

x

TL-BIO-154

Východní Timor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistán

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisko

x

x

TR-BIO-154

Turecko

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Tchaj-wan

x

x

x

x

TZ-BIO-154

Tanzanie

x

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistán

x

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

XK-BIO-154

Kosovo*

x

ZA-BIO-154

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambie

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

x

2.

Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/2325.

ECOGLOBE LLC

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-112

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

AM-BIO-112

Arménie

x

x

x

x

BY-BIO-112

Bělorusko

x

x

x

x

x

EG-BIO-112

Egypt

x

x

x

x

x

IR-BIO-112

Írán

x

x

x

x

KG-BIO-112

Kyrgyzstán

x

x

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazachstán

x

x

x

x

x

RU-BIO-112

Rusko

x

x

x

x

x

TJ-BIO-112

Tádžikistán

x

x

x

x

x

TM-BIO-112

Turkmenistán

x

x

x

x

x

UA-BIO-112

Ukrajina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-112

Uzbekistán

x

x

x

x

FOOD SAFETY S.A.

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AR-BIO-198

Argentina

x

PY-BIO-198

Paraguay

x

x

x

UY-BIO-198

Uruguay

x

x

x

IMO Control Private Limited

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

BD-BIO-147

Bangladéš

x

x

BT-BIO-147

Bhútán

x

x

IN-BIO-147

Indie

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Šrí Lanka

x

x

MY-BIO-147

Malajsie

x

x

NP-BIO-147

Nepál

x

x

PG-BIO-147

Papua-Nová Guinea

x

x

SB-BIO-147

Šalomounovy ostrovy

x

x

TH-BIO-147

Thajsko

x

x

VN-BIO-147

Vietnam

x

x

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AE-BIO-141

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-141

Ázerbájdžán

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-141

Benin

x

x

x

x

x

x

CN-BIO-141

Čína

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-141

Kolumbie

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-141

Kostarika

x

x

x

x

DO-BIO-141

Dominikánská republika

x

x

x

x

x

x

EC-BIO-141

Ekvádor

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-141

Gruzie

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

x

x

HK-BIO-141

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

x

x

x

KE-BIO-141

Keňa

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-141

Kambodža

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-141

Laos

x

x

x

x

x

x

LR-BIO-141

Libérie

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-141

Lesotho

x

x

x

x

x

x

MA-BIO-141

Maroko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-141

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

MX-BIO-141

Mexiko

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-141

Mosambik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-141

Namibie

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-141

Nikaragua

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-141

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-141

Peru

x

x

x

x

x

x

PF-BIO-141

Francouzská Polynésie

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-141

Filipíny

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

x

x

SA-BIO-141

Saúdská Arábie

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-141

Senegal

x

x

x

x

x

x

SV-BIO-141

Salvador

x

x

x

x

x

x

TH-BIO-141

Thajsko

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-141

Tádžikistán

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-141

Tunisko

x

x

x

x

TR-BIO-141

Turecko

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-141

Tchaj-wan

x

x

x

x

x

x

TZ-BIO-141

Tanzanie

x

x

x

x

x

x

US-BIO-141

Spojené státy

x

UY-BIO-141

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Uzbekistán

x

x

x

x

x

x

VE-BIO-141

Venezuela

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-141

Jižní Afrika

x

x

x

x

x

x

2.

Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/2325.

Mayacert S.A.

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

BZ-BIO-169

Belize

x

x

CO-BIO-169

Kolumbie

x

x

x

DO-BIO-169

Dominikánská republika

x

x

x

EC-BIO-169

Ekvádor

x

x

GT-BIO-169

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-169

Honduras

x

x

x

x

IN-BIO-169

Indie

x

x

IR-BIO-169

Írán

x

x

x

LK-BIO-169

Šrí Lanka

x

x

x

MX-BIO-169

Mexiko

x

x

x

x

NI-BIO-169

Nikaragua

x

x

x

x

PA-BIO-169

Panama

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

x

SV-BIO-169

Salvador

x

x

TR-BIO-169

Turecko

x

x

x

Organic Control System LLC Subotica

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

BA-BIO-162

Bosna a Hercegovina

x

x

ME-BIO-162

Černá Hora

x

x

MK-BIO-162

Severní Makedonie

x

x

RS-BIO-162

Srbsko

x

x

x

x

x

x

Organic Standard LLC

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AM-BIO-108

Arménie

x

x

x

x

AZ-BIO-108

Ázerbájdžán

x

x

x

x

GE-BIO-108

Gruzie

x

x

x

x

x

x

x

KG-BIO-108

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KZ-BIO-108

Kazachstán

x

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-108

Moldavsko

x

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-108

Tádžikistán

x

x

x

x

UA-BIO-108

Ukrajina

x

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-108

Uzbekistán

x

x

x

x

Servicio de Certificación CAAE S.L.U.

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

BO-BIO-178

Bolívie

x

x

CO-BIO-178

Kolumbie

x

x

DO-BIO-178

Dominikánská republika

x

x

EC-BIO-178

Ekvádor

x

x

KE-BIO-178

Keňa

x

x

MA-BIO-178

Maroko

x

x

MX-BIO-178

Mexiko

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

VE-BIO-178

Venezuela

x

x

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

AU-BIO-194

Austrálie

x

x

FJ-BIO-194

Fidži

x

x

SG-BIO-194

Singapur

x

x

TO-BIO-194

Tonga

x

x

VU-BIO-194

Vanuatu

x

x

WS-BIO-194

Samoa

x

x

Tse-Xin Organic Certification Corporation

1.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

G

TW-BIO-174

Tchaj-wan

x

x


(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie (Úř. věst. L 465, 29.12.2021, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).“ “


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Produkty pocházející z území okupovaných Izraelem od června 1967 nesmí být certifikovány jako pocházející z Izraele.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1748/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU