(EU) 2024/1742Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1742 ze dne 21. června 2024, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v teritoriálních vodách Francie přiléhajících k pobřeží Occitanie a pobřeží Provence-Alpes-Côte d’Azur

Publikováno: Úř. věst. L 1742, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. června 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 25. srpna 2027
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1742

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1742

ze dne 21. června 2024,

kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v teritoriálních vodách Francie přiléhajících k pobřeží Occitanie a pobřeží Provence-Alpes-Côte d’Azur

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 a čl. 13 odst. 5 a 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. června 2014 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) č. 587/2014 (2), kterým byla stanovena odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d’Azur). Bylo uděleno několik prodloužení platnosti této odchylky, naposledy prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2362 (3), jehož platnost skončí dne 26. srpna 2024.

(2)

Komise dne 23. února 2024 obdržela žádost Francie o prodloužení platnosti odchylky udělené prováděcím nařízením (EU) 2022/2362. Francie předložila zprávu vypracovanou v souladu s plánem sledování rybolovných činností stanoveným plánem řízení uvedeného členského státu přijatém dne 13. května 2014 (4) (dále jen „francouzský plán řízení“) a aktuální informace odůvodňující prodloužení platnosti odchylky v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(3)

Na 75. plenárním zasedání konaném v březnu 2024 posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (5) žádost o prodloužení dané odchylky, podpůrné údaje a zprávu o provádění. Výbor VTHVR uznal, že navzdory omezeným informacím se intenzita rybolovu a úlovky snižují (v roce 2023 bylo využito pouze 23 % kvóty intenzity rybolovu) a zároveň se snižuje počet plavidel (v roce 2023 byla aktivní pouze 3 plavidla). To znamená odpovídající snížení případných negativních dopadů rybolovu na ekosystémy a zdroje. Výbor VTHVR dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že se od tohoto rybolovu rychle upouští a počet aktivních plavidel je velmi malý, bude dopad rybolovu pravděpodobně minimální a bude se dále snižovat.

(4)

Z důvodů uvedených výborem VTHVR, s nimiž Komise souhlasí, je třeba vzít v potaz, že rybolov pomocí pobřežních nevodů nemá na mořské prostředí významný dopad.

(5)

Vzhledem k malé šířce kontinentálního šelfu existují specifická zeměpisná omezení.

(6)

Rybolov pomocí pobřežních nevodů se provádí z pobřeží v mělkých hloubkách a zaměřuje se na řadu druhů. Povaha tohoto druhu rybolovu je taková, že jej nelze provádět pomocí jiných lovných zařízení, protože neexistuje žádné jiné regulované lovné zařízení, které dokáže ulovit cílový druh.

(7)

Prodloužení platnosti odchylky požadované Francií se týká oprávnění k rybolovu u omezeného počtu 17 plavidel uvedených ve francouzském plánu řízení, z nichž byla v roce 2023 aktivní pouze 3. Ve srovnání s rokem 2014, kdy se odchylka týkala 37 oprávněných plavidel uvedených ve francouzském plánu řízení, to představuje 54 % snížení intenzity rybolovu u plavidel oprávněných k rybolovu.

(8)

Francouzský plán řízení navíc zaručuje, že nedojde k žádnému budoucímu zvýšení intenzity rybolovu, jak požaduje čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006. Oprávnění k rybolovu budou vydána pouze určeným 17 plavidlům s celkovou intenzitou 638 dnů, kterým již Francie vydala oprávnění lovit. Francie navíc omezila maximální přípustnou intenzitu rybolovu pro každé lovné zařízení.

(9)

Komise proto konstatuje, že francouzský plán řízení účinně snižuje počet plavidel, neboť oprávnění k rybolovu jsou vázána na konkrétní plavidla a automaticky se odebírají v případě, kdy je plavidlo s oprávněním nahrazeno nebo pokud velitel plavidla své plavidlo prodá nebo odejde do důchodu.

(10)

Žádost se týká rybolovných činností, které již Francie povolila, a plavidel působících v rybářském sektoru po více než pět let v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(11)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(12)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky článku 4 nařízení (ES) č. 1967/2006, protože francouzský plán řízení zakazuje rybolov nad chráněnými stanovišti.

(13)

Co se týče požadavku na dodržení minimální velikosti ok, francouzský plán řízení povolil odchylku od minimální velikosti ok stanovené v článku 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 na základě splnění požadavků čl. 9 odst. 7 uvedeného nařízení vzhledem k vysoce selektivní povaze dotčeného rybolovu, jeho zanedbatelnému dopadu na mořské prostředí a skutečnosti, že se na něj nevztahují ustanovení čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(14)

Bod 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 Evropského parlamentu a Rady (6) umožňuje pokračovat v uplatňování odchylek od minimálních velikostí ok, které byly vydány v rámci článku 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 a ke dni 14. srpna 2019 již byly platné, pokud článek 15 nařízení (EU) 2019/1241 nestanoví jinak. Komise posoudila tento požadavek Francie na prodloužení platnosti odchylky a dospěla k závěru, že je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) 2019/1241 a v bodě 4 části B přílohy IX tohoto nařízení, neboť nevede ke zhoršení norem v oblasti selektivity, které již byly platné ke dni 14. srpna 2019, zejména pokud jde o zvýšení úlovků nedospělých jedinců, a jeho smyslem je dosažení cílů a záměrů stanovených v článcích 3 a 4 uvedeného nařízení.

(15)

Dotčené rybolovné činnosti nenarušují činnosti plavidel používajících jiná lovná zařízení než vlečné sítě, nevody či podobná vlečná zařízení v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(16)

Činnost pobřežních nevodů je upravena ve francouzském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze IX nařízení (EU) 2019/1241, která nahrazuje přílohu III nařízení (ES) č. 1967/2006, budou co nejmenší, jak požaduje čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(17)

Pobřežní nevody nejsou zaměřené na hlavonožce, jak požaduje čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(18)

Francouzský plán řízení zavádí plán sledování rybolovných činností, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 5 pátém pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006 a v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci uvedeného nařízení. Zahrnuje rovněž opatření na zaznamenávání rybolovných činností, splňuje tedy podmínky stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (7).

(19)

Komise se proto domnívá, že prodloužení platnosti odchylky, o niž Francie požádala, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006. Požadované prodloužení platnosti odchylky by proto mělo být uděleno.

(20)

Francie by měla Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném ve francouzském plánu řízení.

(21)

Omezené trvání platnosti odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud sledování francouzského plánu řízení poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro posílení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení.

(22)

Jelikož se na rybolov průběžně vztahuje francouzský plán řízení pro pobřežní nevody a platnost odchylky udělené prováděcím nařízením (EU) 2022/2362 skončí dne 26. srpna 2024, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od stejného data.

(23)

Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(24)

Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany oprávněných očekávání, neboť na danou oblast rybolovu se nepřetržitě vztahuje francouzský plán řízení pobřežních nevodů.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka od nařízení (ES) č. 1967/2006

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Francie přiléhajících k pobřeží Occitanie a pobřeží Provence-Alpes-Côte d’Azur na pobřežní nevody, které používají plavidla:

a)

nesoucí registrační číslo uvedené v plánu řízení přijatém Francií v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 („francouzský plán řízení“);

b)

působící v odvětví rybolovu více než pět let a u nichž nesmí být v budoucnu zvýšena stávající intenzita rybolovu a

c)

mající oprávnění k rybolovu a provozující činnost podle francouzského plánu řízení.

Článek 2

Plán sledování a podávání zpráv

Francie předloží Komisi ve lhůtě jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného ve francouzském plánu řízení.

Článek 3

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 25. srpna 2027.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d’Azur) (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/587/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2362 ze dne 2. prosince 2022, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d’Azur) (Úř. věst. L 312, 5.12.2022, s. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2362/oj).

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028986590/

(5)   https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 Evropského parlamentu a Rady, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1742/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU