(EU) 2024/1740Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1740 ze dne 21. června 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o postupy, jimiž spotřebitelé a jiné zúčastněné strany informují Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a postupy pro předávání těchto informací dotčeným vnitrostátním orgánům

Publikováno: Úř. věst. L 1740, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. července 2024 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1740

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1740

ze dne 21. června 2024,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o postupy, jimiž spotřebitelé a jiné zúčastněné strany informují Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a postupy pro předávání těchto informací dotčeným vnitrostátním orgánům

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS (1), a zejména na čl. 34 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2023/988 stanoví možnost, aby spotřebitelé a jiné zúčastněné strany informovali Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, prostřednictvím samostatné části portálu Safety Gate.

(2)

Informační mechanismus, který má určit Komise, by měl sestávat z postupů pro zasílání informací spotřebiteli, jakož i postupů pro předávání těchto informací dotčeným vnitrostátním orgánům. Tento mechanismus bude existovat souběžně s mechanismy na vnitrostátní úrovni, které umožňují spotřebitelům a jiným zúčastněným stranám podávat stížnosti příslušným orgánům, zejména pokud jde o bezpečnost výrobků, jak je stanoveno v čl. 33 odst. 4 nařízení (EU) 2023/988. Všechny tyto mechanismy by měly usnadnit předávání informací od spotřebitelů a jiných zúčastněných stran orgánům a pomoci orgánům identifikovat potenciální problémy s bezpečností výrobků.

(3)

Komise by měla navrhnout portál Safety Gate tak, aby se zabránilo možnému zneužití nebo ohrožení jeho technické bezpečnosti nebo aby se toto riziko minimalizovalo. Spotřebitelé a jiné zúčastněné strany by měli tento systém používat k prokázání své totožnosti při zasílání informací Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a při zjišťování stavu jejich stížností.

(4)

Informace o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, mohou spotřebitelé a jiné zúčastněné strany zasílat Komisi i v případě, že dotčený výrobek nezakoupili, ale například jej pouze použili, aniž by jej vlastnili, nebo jej dostali darem. V těchto situacích nemusí být spotřebitel nebo jiná zúčastněná strana oznamující tyto informace schopni poskytnout podrobné informace o výrobku nebo jeho dodavatelském řetězci.

(5)

Informace, které spotřebitelé a jiné zúčastněné strany předkládají prostřednictvím portálu Safety Gate, by měly být co nejúplnější, aby příslušné vnitrostátní orgány mohly na jejich základě přijmout následná opatření. Poskytnuté informace by měly umožnit identifikovat výrobek a v případě, že jsou tyto informace spotřebitelům nebo jiným zúčastněným stranám k dispozici, také jeho dodavatelský řetězec. To zahrnuje zejména hospodářský subjekt nebo poskytovatele on-line tržiště, jehož prostřednictvím výrobek zakoupili, a pokud se od nich liší, osobu odpovědnou za výrobek v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/988 nebo článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 (2). Poskytnuté identifikační informace by měly rovněž zahrnovat možná rizika pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Aby bylo možné na základě zaslaných informací přijmout odpovídající následná opatření, měl by spotřebitel nebo jiná zúčastněná strana uvést buď členský stát, v němž mají bydliště nebo sídlo, nebo členský stát, v němž se nacházejí, je-li to pro spotřebitele nebo jinou zúčastněnou stranu vhodnější pro účely následných opatření, například pokud jde o jazyk komunikace, je-li to relevantní.

(6)

V zájmu ověření přesnosti a relevantnosti informací zasílaných spotřebiteli a jinými zúčastněnými stranami o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, by Komise měla navrhnout zvláštní část portálu Safety Gate, v níž se informace předkládají, a to tak, aby je bylo možné předběžně filtrovat. Tímto filtrováním by se mělo zajistit, že budou uchovávány pouze informace týkající se problémů s bezpečností výrobků, a nikoli například informace související s nefungujícími výrobky, u nichž nevznikají obavy týkající se bezpečnosti. Toto filtrování by mělo být automatizované, čímž se zajistí rychlé provedení ověření, a bude tak možné rychle zasílat příslušným vnitrostátním orgánům případy, které vyvolávají obavy týkající se bezpečnosti. Tento systém by měl vnitrostátním orgánům umožnit účinně zasahovat proti výrobkům, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

(7)

Po provedení tohoto automatizovaného filtrování by Komise měla tyto informace předat příslušným členským státům a zároveň zajistit, aby k informacím v systému měly přístup všechny členské státy. Aby bylo zajištěno, že příslušné členské státy přijmou vhodná následná opatření, měly by být informace zaslány těm členským státům, v nichž má spotřebitel nebo jiná zúčastněná strana předkládající tyto informace bydliště nebo sídlo nebo se v nich nacházejí, a v příslušných případech i členskému státu, v němž byl výrobek zakoupen, jakož i členskému státu, v němž je usazena osoba odpovědná za výrobek, v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2019/1020 nebo čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/988, nebo členskému státu, v němž je usazen příslušný poskytovatel internetového tržiště. Systém by měl být navržen tak, že bude těmto členským státům předávat případy výrobků, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, aby byla zajištěna vhodná následná opatření. Tento způsob zasílání informací příslušným členským státům odpovídá současné praxi v rámci systému Safety Business Gateway, jehož prostřednictvím podniky informují orgány o problémech s bezpečností výrobků. Předkládání informací příslušným členským státům by nemělo bránit ostatním členským státům v přístupu k těmto informacím a v přijímání následných opatření.

(8)

Osobní údaje poskytnuté spotřebiteli nebo jinými zúčastněnými stranami by měla Komise zpracovávat v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (3) a (EU) 2018/1725 (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (5), podle okolností. Pokud spotřebitelé nahlásí výrobek na portálu Safety Gate, měly by být uchovávány pouze ty osobní údaje, které jsou pro nahlášení nebezpečného výrobku nezbytné, a to přiměřeným způsobem a po dobu nejvýše pěti let od jejich vložení.

(9)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 26. března 2024 vydal své stanovisko.

(10)

Toto nařízení by se mělo použít od téhož data jako nařízení (EU) 2023/988.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nařízení o obecné bezpečnosti výrobků zřízeného podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2023/988,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace, které mají spotřebitelé a jiné zúčastněné strany předložit

1.   Komise navrhne portál Safety Gate, aby umožnila spotřebitelům a jiným zúčastněným stranám informovat Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a poskytnout tyto informace:

a)

prvky identifikující výrobek, který by mohl představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů;

b)

veškeré dostupné údaje o dodavatelském řetězci daného výrobku, především hospodářském subjektu nebo poskytovateli on-line tržiště, jehož prostřednictvím výrobek zakoupili, a zemi, v níž je tento hospodářský subjekt nebo poskytovatel on-line tržiště usazen, a osobě odpovědné za výrobek v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2019/1020 nebo čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/988, podle okolností;

c)

prvky, z nichž vychází podezření na riziko, které výrobek představuje pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, v příslušných případech včetně popisu a okolností nehody a popisu zranění nebo jiné újmy, k nimž došlo;

d)

členský stát jejich bydliště nebo členský stát, v němž se nacházejí;

e)

jejich jméno/název a kontaktní údaje;

f)

veškeré informace o přímých kontaktech spotřebitele nebo jiné zúčastněné strany s příslušným hospodářským subjektem nebo poskytovatelem on-line tržiště.

2.   Komise navrhne portál Safety Gate tak, aby se zabránilo možnému zneužití nebo ohrožení jeho technické bezpečnosti nebo aby se toto riziko minimalizovalo.

Článek 2

Ověření přesnosti a relevantnosti předložených informací

Komise navrhne zvláštní část portálu Safety Gate tak, aby bylo zajištěno, že po obdržení informací předložených podle čl. 1 odst. 1 prostřednictvím portálu Safety Gate bude portál tyto informace automaticky filtrovat s cílem ověřit, zda se informace poskytnuté spotřebitelem nebo jinou zúčastněnou stranou týkají problému s bezpečností výrobku.

Článek 3

Předávání informací Komisí příslušnému členskému státu nebo členským státům

1.   Pokud z ověření provedeného podle článku 2 vyplyne, že se informace poskytnuté spotřebitelem nebo jinou zúčastněnou stranou týkají problému s bezpečností výrobku, předá Komise tyto informace bez zbytečného odkladu členskému státu nebo členským státům:

a)

kde má spotřebitel nebo jiná zúčastněná strana, kteří tyto informace předložili, bydliště nebo sídlo nebo se tam nacházejí, podle okolností;

b)

kde byl produkt zakoupen, je-li to relevantní;

c)

kde je usazena osoba odpovědná za výrobek v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2019/1020 nebo čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/988 nebo kde je usazen příslušný poskytovatel on-line tržiště, podle okolností.

2.   Komise informuje spotřebitele nebo jinou zúčastněnou stranu o svých krocích a v příslušných případech i o členském státu nebo členských státech, kterým předala informace uvedené v odstavci 1.

3.   Komise navrhne portál Safety Gate tak, aby zajistila, že všechny ostatní členské státy budou mít k informacím předloženým spotřebitelem nebo zúčastněnou stranou přístup v okamžiku, kdy je tato informace předávána příslušnému členskému státu nebo členským státům v souladu s odstavcem 1.

Článek 4

Uchovávání údajů

Osobní údaje poskytnuté spotřebiteli a jinými zúčastněnými stranami se uchovávají na portálu Safety Gate a ve vnitrostátních systémech pouze po dobu nezbytně nutnou pro přijetí náležitých následných opatření v souvislosti s daným případem. V každém případě se tyto údaje uchovávají po dobu nejvýše pěti let od jejich zadání.

Článek 5

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. prosince 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 135, 23.5.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1740/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU