(EU) 2024/1734Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1734 ze dne 21. června 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinné látky deltamethrin členským státům pro účely postupu obnovení

Publikováno: Úř. věst. L 1734, 24.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. července 2024 Nabývá účinnosti: 14. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1734

24.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1734

ze dne 21. června 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinné látky deltamethrin členským státům pro účely postupu obnovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení účinných látek deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol pro účely postupů obnovení příslušným členským státům a pro každou účinnou látku jmenuje zpravodaje a spolu-zpravodaje.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/150 (3) mění přidělení hodnocení uvedených účinných látek jiným zpravodajským členským státům v návaznosti na oznámení Spojeného království o jeho záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Přidělení hodnocení je založeno na úvaze, že hodnocení dotčených účinných látek je v pokročilé fázi, a očekává se, že práce, která má být provedena, bude menšího rozsahu. Proto není na toto hodnocení přidělen žádný spoluzpravodajský členský stát.

(4)

Dne 28. srpna 2023 však úřad požádal podle čl. 13 odst. 3a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (4) o dodatečné informace pro účinnou látku deltamethrin pro účely posouzení kritérií pro schválení stanovených v bodech 3.6.5 a 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.

(5)

Vzhledem k tomu, že Švédsko je hodnotícím příslušným orgánem pro obnovení schválení účinné látky deltamethrin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (5), považuje se za vhodné v zájmu usnadnění soudržnosti a účinnosti hodnocení podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a nařízení (EU) č. 528/2012 přidělit Švédsko jako spolu-zpravodajský členský stát pro účely obnovení schválení deltamethrinu.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se položka pro deltamethrin nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Deltamethrin

AT

SE“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/686/2023-10-08).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/150 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení následujících účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin: deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol (Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/150/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/2020-02-13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1734/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU