(EU) 2024/1683Nařízení Komise (EU) 2024/1683 ze dne 17. června 2024, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (EU) 2023/915 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách

Publikováno: Úř. věst. L 1683, 18.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2024 Nabývá účinnosti: 8. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1683

18.6.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1683

ze dne 17. června 2024,

kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (EU) 2023/915 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lotyšské znění nařízení Komise (EU) 2023/915 (2) obsahuje chyby v bodech 1.8.1, 1.8.1.2, 2.1, 3.1.4.1, 3.2.4.1 a 3.2.12 přílohy I, které mají vliv na podstatu předmětných ustanovení.

(2)

Lotyšské znění nařízení (EU) 2023/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, které bylo vydáno před přijetím nařízení (EU) 2023/915,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Úř. věst. L 119, 5.5.2023, s. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1683/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU