(EU) 2024/1682Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1682 ze dne 4. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o přidávání zpracovaného hnoje jako složkového materiálu do hnojivých výrobků EU

Publikováno: Úř. věst. L 1682, 13.6.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2024 Nabývá účinnosti: 3. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1682

13.6.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1682

ze dne 4. března 2024,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o přidávání zpracovaného hnoje jako složkového materiálu do hnojivých výrobků EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (1), a zejména na čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1009 stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. Hnojivé výrobky EU mohou obsahovat získané produkty ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2). V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1069/2009 byl konečný bod výrobního řetězce pro zpracovaný hnůj stanoven nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 (3).

(2)

V souladu s čl. 42 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/1009 posoudilo Společné výzkumné středisko (JRC) Komise zpracovaný hnůj s ohledem na příslušné aspekty, které nebyly zohledněny pro účely stanovení konečného bodu výrobního řetězce (4).

(3)

Se zpracovaným hnojem se na vnitřním trhu může rozsáhle obchodovat, neboť se jedná o získaný produkt běžně používaný v organických hnojivech a půdních přídavcích. Stanovení požadavků na označování hnojivých výrobků EU obsahujících zpracovaný hnůj CE by usnadnilo obchod s těmito výrobky na vnitřním trhu. JRC dospělo k závěru, že zařazení zpracovaného hnoje do kategorie složkových materiálů 10 v příloze II nařízení (EU) 2019/1009 by rovněž usnadnilo provádění směrnice Rady 91/676/EHS (5) tím, že by podpořilo přenos zpracovaného hnoje z regionů s vysokou hustotou živin do oblastí s nízkou hustotou živin.

(4)

Zpracovaný hnůj obsahuje organickou hmotu a živiny, zejména dusík a fosfor, dvě ze tří hlavních makroživin stanovených v nařízení (EU) 2019/1009. O jeho agronomické hodnotě svědčí dlouhá historie jeho používání.

(5)

Aby se zajistilo, že hnojivý výrobek EU obsahující zpracovaný hnůj si v průběhu času zachová svůj obsah živin, že se v něm omezí obsah životaschopných semen plevele nebo propagulí rostlin a že se během skladování sníží emise živin do životního prostředí, je nezbytné vyžadovat kromě zpracování nutného k dosažení konečného bodu výrobního řetězce ještě další zpracování. Zpracovaný hnůj by se proto měl dále zpracovávat tak, aby prošel sítem menším, než jsou známé rozměry semen plevele, nebo by měl být granulován nebo peletizován za určitých podmínek, které zajistí, že semena plevele již nebudou životaschopná. Lze rovněž použít jiné zpracování, pokud zajistí, že obsah životaschopných semen plevele bude omezen. Alternativně by se zpracovaný hnůj mohl rovněž dále zpracovat tak, aby splňoval jedno z kritérií stability stanovených pro kategorii složkových materiálů 3, kompost. Tím by se zajistilo, že výsledný materiál bude stabilní, že po uvedení produktu na trh nebude pokračovat rozklad a že semena plevele po kompostování již nebudou životaschopná.

(6)

Mělo by být stanoveno další bezpečnostní kritérium pro omezení obsahu 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH16(6), které mohou vznikat při zpracování hnoje. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (7) stanoví požadavky na snižování úniků pro PAH16 jako látek neúmyslně produkovaných během výrobních procesů, ale nezavádí v těchto případech mezní hodnoty. Vzhledem k vysokým rizikům spojeným s přítomností těchto znečišťujících látek v hnojivých výrobcích je vhodné zavést přísnější požadavky než ty, které jsou stanoveny v nařízení (EU) 2019/1021. Tato mezní hodnota by měla být stanovena na úrovni složkových materiálů, aby byla zajištěna soudržnost s nařízením (EU) 2019/1021, a měla by se použít vedle bezpečnostních kritérií stanovených v příloze I nařízení (EU) 2019/1009 pro odpovídající kategorii funkce výrobku. Aby se usnadnil postup posuzování shody a zabránilo se zbytečným nákladům, měla by být zavedena možnost předpokládat splnění tohoto požadavku bez zkoušení, pokud je z výrobního procesu zřejmé, že je tato mezní hodnota splněna.

(7)

Zpracovaný hnůj může projít dalším zpracováním, aby se dále zvýšila jeho agronomická hodnota nebo bezpečnost. V současné době běžně používané metody, jako je separace pevných a kapalných látek, sušení, peletizace a zpětné získávání živin, by měly být zařazeny do kategorie složkových materiálů 10 v příloze II nařízení (EU) 2019/1009. Kroky zpracování hnoje by však neměly zahrnovat termochemické procesy přeměny při vysokých teplotách nebo tlacích, jako je zkapalňování, hydrotermální karbonizace, pyrolýza, zplyňování nebo spalování, neboť tyto procesy jsou vzhledem ke specifické povaze procesu přeměny materiálu zahrnuty do jiných kategorií složkových materiálů.

(8)

Jako dodatečné bezpečnostní opatření by měly být přídatné látky potřebné při zpracování hnoje registrovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (8), a to za rozsáhlých podmínek, které již byly stanoveny v nařízení (EU) 2019/1009 pro přídatné látky v jiných kategoriích složkových materiálů. Tím by se zajistilo, že výrobci budou při provádění posouzení rizik podle nařízení (ES) č. 1907/2006 zohledňovat použití přídatných látek ve hnojivém výrobku a že i materiály v malém množství budou registrovány.

(9)

Zpracovaný hnůj může navíc být na místních trzích dostupný v množstvích převyšujících poptávku. Aby jeho dlouhodobé skladování za neoptimálních podmínek nevedlo k nepříznivým dopadům na životní prostředí, je vhodné omezit dobu, po kterou může být používán jako složkový materiál pro hnojivé výrobky EU.

(10)

Měl by být zaveden obecný požadavek na označování hnojivých výrobků EU obsahujících zpracovaný hnůj s cílem informovat konečné uživatele o možných dopadech uvolňování amoniaku na kvalitu ovzduší při používání zpracovaného hnoje a vyzvat je, aby uplatnili vhodná opatření ke snížení těchto dopadů.

(11)

Zpracovaný hnůj může obsahovat aminopyralid nebo klopyralid, látky, pro něž jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (9) stanoveny maximální limity reziduí v potravinách a krmivech. Uživatelé hnojivých výrobků EU obsahujících takto zpracovaný hnůj by proto měli být plně informováni o přítomnosti těchto látek, aby přijali nezbytná opatření k tomu, aby výsledná plodina splňovala maximální limity reziduí.

(12)

Nařízení (EU) 2019/1009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

příloha II se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha III se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1). http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Úř. věst. L 198, 8.8.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj).

(4)  Huygens, D, Technické návrhy pro zpracovaný hnůj jako složkový materiál pro hnojivé výrobky EU.

(5)  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).

(6)  Suma naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a benzo[ghi]perylenu.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).


PŘÍLOHA I

V části II přílohy II nařízení (EU) 2019/1009 se KSM 10 nahrazuje tímto:

KSM 10: ZÍSKANÉ PRODUKTY VE SMYSLU NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1069/2009

1.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat získané produkty ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce stanoveného v souladu s uvedeným nařízením a které jsou uvedeny a blíže specifikovány v této tabulce:

Č.

Složkový materiál

Další požadavky

 

Zpracovaný hnůj splňující podmínky čl. 3 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 (1)

1.1.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat zpracovaný hnůj, pouze pokud byl ošetřen tak, aby dosáhl konečného bodu podle nařízení (ES) č. 1069/2009 nejpozději 36 měsíců před podpisem EU prohlášení o shodě pro příslušný produkt a materiál byl dále zpracován tak, aby byla splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a.

nejméně 90 % sušiny materiálu může projít sítem o velikosti ok 0,25 mm;

b.

materiál byl granulován pod tlakem, peletizován, vysušen při teplotách vyšších než 100 °C nebo prošel jiným rovnocenným postupem, který zajišťuje, že obsah životaschopných semen plevele a propagulí rostlin ve zpracovaném hnoji není vyšší než 3 jednotky/l; nebo

c.

materiál splňuje alespoň jedno z kritérií stability stanovených v bodě 5 KSM 3.

1.2.

Materiál uvedený v bodě 1.1 může být podroben jednomu nebo více z těchto dalších procesů:

a.

zpracovatelské metody uvedené v KSM 2;

b.

biologické ošetření zahrnující nitrifikaci a denitrifikaci;

c.

mechanická separace pevné a kapalné frakce;

d.

procesy zpětného získávání živin a/nebo organického uhlíku, aniž by bylo záměrem materiál jinak upravovat;

e.

chemické zpracování za účelem úpravy.pH, aniž by byl materiál jinak upravován;

f.

fyzikální zpracování za účelem odstranění vody a přeměny materiálu na prášek, granule nebo pelety, bez úmyslu materiál jinak upravit.

1.3

Přídatné látky potřebné ke zpracování uvedenému v bodech 1.1 a 1.2 mohou být použity za předpokladu, že:

a.

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2;

b.

koncentrace přídatných látek nezbytných v každém z těchto procesů nepřekročí 5 % hmotnosti zpracovaného hnoje nebo frakce použitých v příslušném procesu jako vstup.

1.4.

Zpracovaný hnůj nesmí obsahovat více než 6 mg/kg sušiny PAH16  (2).

1.5.

Zpracovaný hnůj určený k použití jako složkový materiál v hnojivém výrobku EU musí být skladován způsobem, který jej chrání před srážkami a přímým slunečním zářením.

2.

Pokud splnění požadavku stanoveného v bodě 1.4 jednoznačně a nesporně vyplývá z povahy nebo zpracování složkového materiálu nebo výrobního procesu hnojivého výrobku EU, lze toto splnění požadavku předpokládat v postupu posuzování shody bez ověření (např. zkoušení), a to na odpovědnost výrobce.“

(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Úř. věst. L 198, 8.8.2023, s. 1).

(2)  Suma naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a benzo[ghi]perylenu.


PŘÍLOHA II

V části I přílohy III nařízení (ES) č. 2019/1009 se vkládají nové bod 7c a 7d, které znějí:

„7c.

Pokud hnojivý výrobek EU obsahuje zpracovaný hnůj uvedený v příloze II části II KSM 10, uvedou se na etiketě informace o možných dopadech uvolnění amoniaku na kvalitu ovzduší při použití výrobku a upozornění uživatelům, aby uplatnili vhodná nápravná opatření.

Pokud hnojivý výrobek EU obsahuje zpracovaný hnůj uvedený v příloze II části II KSM 10, uvede se na etiketě následující upozornění: „Tento výrobek může obsahovat aminopyralid nebo klopyralid a nesmí se používat k pěstování rostlin náchylných k těmto látkám, jako jsou fazole, jetel, čočka, hrách, salát, slunečnice a rajčata. Tento výrobek musí být používán takovým způsobem, aby nedošlo k překročení maximálních limitů reziduí v potravinách nebo krmivech stanovených v souladu s nařízením (ES) č. 396/2005“ nebo podobné upozornění. Toto upozornění není nutné u hnojivých výrobků EU obsahujících zpracovaný hnůj s nejvýše 50 μg aminopyralidu nebo klopyralidu/kg sušiny.

7d.

Pokud hnojivý výrobek EU obsahuje složkový materiál z hnoje, uvede se celkový obsah dusíku pocházejícího z hnoje.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1682/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU