(EU) 2024/1681Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1681 ze dne 6. března 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k požární odolnosti stavebních výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 1681, 13.6.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2024 Nabývá účinnosti: 3. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1681

13.6.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1681

ze dne 6. března 2024,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k požární odolnosti stavebních výrobků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2000/367/ES (2) stanoví systém klasifikace vlastností stavebních výrobků z hlediska jejich požární odolnosti. Tento systém je založen na harmonizovaném řešení pro posouzení uvedené vlastnosti a pro klasifikaci výsledků uvedených posouzení.

(2)

Rozhodnutí 2000/367/ES se nevztahuje na některé třídy vlastností, a omezuje tak možnost uvádět podrobnější vlastnosti. Je proto nezbytné stanovit třídy vlastností, které jsou aktuální s ohledem na nejnovější technologický vývoj a vývoj na trhu.

(3)

Měly by být doplněny nové klasifikace pro nenosné prvky nebo výrobky s požárně dělicí funkcí použitelné pro nezatížené střechy, nemechanické protipožární zábrany pro vzduchotechnická potrubí, těsnění prostupů, kombinovaná těsnění prostupů, těsnění spár a větrací mřížky.

(4)

Měla by být odstraněna zastaralá klasifikace R pro nosné prvky s požárně dělicí funkcí použitelná pro podlahy a střechy, neboť je účinně pokryta tabulkou týkající se nosných prvků bez požárně dělicí funkce.

(5)

Technický pokrok v metodách posuzování rovněž vyžaduje podrobnější vysvětlení a referenční body, pokud jde o výrobky, včetně revidovaných informací v poznámkách.

(6)

Aby výrobci mohli uvádět dostatečně podrobné třídy vlastností stavebních výrobků, pokud jde o jejich požární odolnost, v souladu s nejnovějším technologickým vývojem a vývojem na trhu, a v zájmu právní jasnosti by rozhodnutí 2000/367/ES mělo být zrušeno.

(7)

V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 305/2011 musí Komise stanovit třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků. Podle čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení se mají tyto třídy používat v harmonizovaných normách,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanoví se třídy vlastností ve vztahu k požární odolnosti stavebních výrobků uvedené v příloze.

Článek 2

Rozhodnutí 2000/367/ES se zrušuje.

Odkazy na rozhodnutí 2000/367/ES se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 27.

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (Úř. věst. L 133, 6.6.2000, s. 26).


PŘÍLOHA

A.   SYMBOLY

Pro účely této přílohy se použijí tyto symboly:

R

nosnost

E

celistvost

I

tepelná izolace

W

radiace

M

mechanické vlivy

C

samočinné uzavírání

C0-5

životnost samočinného uzavírání:

Kategorie použití (C)

Počet cyklů

5

≥ 200 000

4

≥ 100 000

3

≥ 50 000

2

≥ 10 000

1

≥ 500

0

≥ 1

S

průnik kouře (v souvislosti se vzduchotechnickými systémy) / odvod kouře (v souvislosti s dveřmi)

P

plynulá dodávka energie a přenos signálu při normové křivce teplota/čas

PH

plynulá dodávka energie a přenos signálu při konstantní teplotě

G/O

odolnost proti sazím

K

účinnost požární ochrany

T

teplotní třída vyjádřená maximální teplotou plynu ve °C (provozní teplota)

D

trvání stability při konstantní teplotě

DH

trvání stability při normové křivce teplota/čas

F

funkčnost větracího zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla

B

funkčnost větracího zařízení s přirozeným odvodem kouře a tepla

B.   Třídy vlastností ve vztahu k požární odolnosti stavebních výrobků

Obecně

Příslušné definice, zkoušky a funkční kritéria jsou plně popsány nebo uvedeny v evropských normách pro klasifikaci požární odolnosti, harmonizovaných evropských normách pro výrobky, evropských zkušebních normách a příslušných částech eurokódů.

Pokud je u asymetrických prvků deklarovaná třída prvku platná pouze z jedné strany, musí být u třídy uvedena tato informace.

Níže uvedené třídy vlastností jsou vyjádřeny v minutách, není-li uvedeno jinak.

1.   Nosné prvky bez požárně dělicí funkce

Tabulka 1

Oblast použití

stěny, podlahy, zdvojené podlahy, střechy, nosníky, sloupy, balkony, rampy, schodiště

R

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

2.   Nosné prvky s požárně dělicí funkcí

Tabulka 2.1

Oblast použití

stěny

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


Tabulka 2.2

Oblast použití

Podlahy, střechy, střešní okna, střešní světlíky a okenice

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

C

Klasifikaci C lze uvádět, pokud je instalováno samouzavírací zařízení a prvek nebo výrobek nebyl pro účely zkoušky ručně uzavřen.

Pokud jde o trvanlivost samouzavíracího zařízení, může být klasifikace C doplněna číslicemi 0 až 5 podle kategorie použití, kde byla cyklická zkouška provedena.


Tabulka 2.3

Oblast použití

Zvýšené podlahy

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se provede v závislosti na expozici. Neuvedení písmene označení „r“ odkazuje na expozici normové křivce teplota/čas (plná požární odolnost), zatímco jeho uvedení odkazuje na dosažení konstantní teploty 500 °C (snížená expozice).

Zvýšené podlahy, které splňují expozici normové křivce teplota/čas po danou dobu, se považují za vyhovující podmínkám snížené expozice alespoň po stejnou dobu.

3.   Výrobky a systémy pro ochranu nosných prvků

Tabulka 3.1

Oblast použití

Podhledy bez vlastní požární odolnosti

Posouzení přínosu konstrukčních prvků k požární odolnosti: vyjádřeno formou klasifikace u chráněných nosných prvků

Poznámky

Jestliže jsou splněna kritéria s ohledem na požár „přibližující se skutečným podmínkám“, přidává se ke klasifikaci označení „sn“.


Tabulka 3.2

Oblast použití

Protipožární nátěry (reaktivní), desky (panely a rohože), omítky (stříkané), obklady a clony

Posouzení přínosu konstrukčních prvků k požární odolnosti: vyjádřeno formou klasifikace u chráněných nosných prvků

Poznámky

V případě nátěrů, jestliže jsou splněna kritéria s ohledem na křivku „pomalého zahřívání“, se ke klasifikaci přidává označení „IncSlow“.

4.   Nenosné prvky nebo výrobky s požárně dělicí funkcí

Tabulka 4.1

Oblast použití

Příčky (včetně příček s částmi bez tepelné izolace) a pevná okna

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


Tabulka 4.2

Oblast použití

Nezatížené střechy

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


Tabulka 4.3

Oblast použití

Protipožární dutinové zábrany

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se doplní samostatným označením, pokud vyhovuje zkoušce náhlé expozice pro protipožární dutinové zábrany.


Tabulka 4.4

Oblast použití

Podhledy s vlastní požární odolností

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se doplňuje údajem, který označuje, jak byl daný prvek zkoušen, a odkazuje na požár shora „(a→b)“, nebo zespodu „(b→a)“, nebo z obou stran „(a ↔b)“.


Tabulka 4.5

Oblast použití

Fasády (obvodové pláště) a vnější stěny (včetně prosklených prvků)

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se doplňuje údajem „(i→o)“, „(o→i)“, nebo „(i↔o)“, které označují, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran.

Klasifikace, k níž je přidán údaj „ef“, označuje, že zkouška byla provedena na základě křivky vnějšího požáru.


Tabulka 4.6

Oblast použití

Nemechanické protipožární překážky pro vzduchotechnická potrubí

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí nemechanická protipožární překážka rovněž:

a)

být zkoušena z obou stran a

b)

mít maximální objemový průtok 360 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí při požární zkoušce.

Pro tento výrobek neexistuje klasifikace S, protože nemá žádné vlastnosti týkající se kouře při teplotě okolí.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití.


Tabulka 4.7

Oblast použití

Těsnění prostupů

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se vyjadřuje jako klasifikace pronikání podpůrné konstrukce s požárně dělicí funkcí.

Klasifikace těsnění prostupů potrubí se doplňuje připojením údajů „U/U“, „C/U“, „U/C“ nebo „C/C“ v závislosti na zkoušené koncové konfiguraci potrubí uvnitř pece a vně pece (U – bez uzávěru, C – s uzávěrem).


Tabulka 4.8

Oblast použití

Kombinovaná těsnění prostupů

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se vyjadřuje jako klasifikace pronikání podpůrné konstrukce s požárně dělicí funkcí.

Klasifikace se doplní o další příslušné klasifikace kombinovaných prvků uvedených v této příloze.


Tabulka 4.9

Oblast použití

Těsnění spár

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace se doplňuje připojením symbolů

„H“ nebo „V“ nebo „T“, které označují, že je klasifikace platná pro odpovídající orientaci (vodorovná podpůrná konstrukce, svislá podpůrná konstrukce – svislá spára, svislá podpůrná konstrukce – vodorovná spára),

„M“, nebo „F“, nebo „B“, které označují typ spoje (tovární (Manufactured), vyrobený na místě (Field), nebo jak tovární, tak vyrobený na místě (Both)),

„X“, nebo „Mxxx“ označující schopnost pohybu (žádný pohyb, nebo vyvolaný pohyb (v %), včetně indexů „lat“ nebo „s“ označujících vyvolaný pohyb, a

„W w1 to w2“ označující rozsah šířky spáry (v mm), pro který je splněno kritérium klasifikace (w1 je spodní mez šířky a w2 je horní mez šířky).


Tabulka 4.10

Oblast použití

Protipožární dveře, otevíratelná okna (ve stěnách a střechách), otevíratelné střešní světlíky a okenice (včetně těch, které obsahují zasklení, uzavírací zařízení a jiné stavební kování)

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S200

U prvků a výrobků, které splnily kritéria odvodu kouře v závislosti na splnění zkušebních podmínek.

Sa3 nebo Sa4

U prvků a výrobků, které splnily kritéria odvodu kouře v závislosti na splnění zkušebních podmínek.

C

Klasifikaci C lze uvádět, pokud je instalováno samouzavírací zařízení a prvek nebo výrobek nebyl pro účely zkoušky ručně uzavřen.

Pokud jde o trvanlivost samouzavíracího zařízení, může být klasifikace C doplněna číslicemi 0 až 5 podle kategorie použití, kde byla cyklická zkouška provedena.

Poznámky

Klasifikace EI, k níž je doplněn údaj „1“ nebo „2“, označuje použitou definici tepelné izolace.

Pokud klasifikace nezahrnuje zahřívání uzavírací i otevírací plochy, musí to být v klasifikaci výslovně uvedeno.

Tato tabulka nezahrnuje výrobky pro odvětrávání kouře ani na ně není zaměřena.

Další klasifikace pro odvod kouře u velkých průmyslových dveří je možná až do meze průniku 50 m3/h.


Tabulka 4.11

Oblast použití

Uzávěry pro pásové a kolejové přepravní systémy

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

C

Klasifikaci C lze uvádět, pokud je instalováno samouzavírací zařízení a prvek nebo výrobek nebyl pro účely zkoušky ručně uzavřen.

Pokud jde o trvanlivost samouzavíracího zařízení, může být klasifikace C doplněna číslicemi 0 až 5 podle kategorie použití, kde byla cyklická zkouška provedena.

Poznámky

Klasifikace EI, k níž je doplněn údaj „1“ nebo „2“, označuje použitou definici tepelné izolace. Klasifikace EI se vytváří pro ty případy, kdy je zkušebním tělesem roura nebo potrubní sestava bez posouzení uzávěru přepravního systému.

Trvalá provozní schopnost jakéhokoli odstraňovacího a/nebo oddělovacího zařízení pro dopravníkový systém se identifikuje pomocí symbolu „T“.


Tabulka 4.12

Oblast použití

Větrací mřížky

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Jestliže jsou splněna kritéria s ohledem na celistvost v otevřeném stavu, přidává se ke klasifikaci označení „resist flame“.

Jestliže jsou splněna kritéria s ohledem na křivku „doutnání“, přidává se ke klasifikaci označení „IncSlow“.


Tabulka 4.13

Oblast použití

Rozvody a šachty provozních instalací

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace definuje, jak byl daný prvek zkoušen, a odkazuje na požár zevnitř „(i→o)“, nebo zvenku „(o→i)“, nebo z obou směrů „(i ↔o)“. Kromě toho symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití.


Tabulka 4.14

Oblast použití

Komíny

 

G + vzdálenost v mm (např. G 50) nebo O + vzdálenost v mm (např. O 50)

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

 

T (provozní teplota) ve °C

80

100

120

140

160

200

250

300

400

450

600

Poznámky

U zabudovaných výrobků se vzdálenost nepožaduje.

Klasifikace definuje, jak byl daný prvek zkoušen, a odkazuje na požár zvenku „(o→i)“, nebo z obou směrů „(i ↔o)“.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití.


Tabulka 4.15

Oblast použití

Povrchové úpravy stěn a stropů

K1

10

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

K2

10

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Přidané údaje „1“ a „2“ označují, jaké jsou v této klasifikaci použity podklady, kritéria požárního chování a pravidla rozšíření.

5.   Výrobky pro použití ve vzduchotechnických systémech (kromě zařízení pro odvod kouře a tepla)

Tabulka 5.1

Oblast použití

Protipožární vzduchotechnická potrubí

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 10 m3/(m2h) vzhledem ke ploše povrchu potrubí při požární zkoušce

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí mít potrubí rovněž maximální objemový průtok 15 m3/(m2h) vzhledem k ploše povrchu potrubí při požární zkoušce.

Klasifikace definuje, jak byl daný prvek zkoušen, a odkazuje na požár zevnitř „(i→o)“, nebo zvenku „(o→i)“, nebo z obou směrů „(i ↔o)“.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití.

Klasifikace musí uvádět rozdíl tlaků použitý při zkoušce.


Tabulka 5.2

Oblast použití

Požární klapky

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 200 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí:

a)

nejmenší velikost při teplotě okolí;

b)

největší velikost při teplotě okolí a při požární zkoušce.

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí požární klapka rovněž:

a)

být zkoušena z obou stran a

b)

mít maximální objemový průtok 360 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí při požární zkoušce.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé použití (např. při montáži na stěně) a/nebo vodorovné použití (např. při montáži na podlaze).

„H“ označuje požární klapku schopnou dosáhnout celistvosti (E), nebo celistvosti a tepelné izolace (EI) po dobu klasifikace s vodorovnou osou nebo geometrií listů.

„V“ označuje požární klapku schopnou dosáhnout celistvosti (E), nebo celistvosti a tepelné izolace (EI) po dobu klasifikace se svislou osou nebo geometrií listů.

6.   Výrobky určené k použití v elektrických, ovládacích a komunikačních provozních instalacích budov

Tabulka 6.1

Oblast použití

Systémy protipožární ochrany pro kabelové systémy a související součásti

P

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Klasifikace musí uvádět:

typ kabelů, které mohou být instalovány v systémech protipožární ochrany, tj. jakýkoli standardní kabel nebo pouze specifické kabely, a

konfigurace kabelů, které mohou být chráněny, a provozní napětí, tj.

buď pro všechny typy silových kabelů (jmenovitá napětí 300/500 V) pro provozní napětí do 230/400 V (třífázový střídavý proud),

nebo pro všechny typy silových kabelů (jmenovitá napětí od 450/750 V do 0,6/1 kV) pro provozní napětí do 400/690 V (třífázový střídavý proud),

nebo pro všechny typy signálních/ovládacích kabelů (jmenovité napětí do 170 V) pro provozní napětí do 110 V,

nebo jakákoli kombinace výše uvedených možností.


Tabulka 6.2

Oblast použití

Nechráněné elektrické, ovládací a komunikační kabely s vnitřní požární odolností

Pca

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

U silových kabelů a ovládacích kabelů musí klasifikace uvádět, pro které jmenovité napětí jsou funkční kritéria splněna.


Tabulka 6.3

Oblast použití

Nechráněné malé elektrické, ovládací a komunikační kabely s vnitřní požární odolností (o průměru < 20 mm a s velikostmi vodiče ≤ 2,5 mm2)

PHca

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

U silových kabelů a ovládacích kabelů musí klasifikace uvádět, pro které jmenovité napětí jsou funkční kritéria splněna.

7.   Výrobky pro použití v systémech pro odvod kouře a tepla

Tabulka 7.1

Oblast použití

Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku

E600

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 5 m3/(m2h) vzhledem k ploše povrchu potrubí při teplotě okolí a maximální objemový průtok 5 m3/(m2h) ve vztahu k ploše povrchu potrubí při požární zkoušce.

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí mít potrubí rovněž maximální objemový průtok 10 m3/(m2h) vzhledem k ploše povrchu potrubí při požární zkoušce.

Klasifikace, k níž je doplněn údaj „single“, označuje výrobky určené k použití pouze pro samostatný úsek.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití v rámci úseku.

Symboly „500“, „1 000 “, „1 500 “ označují, že výrobek je určen k použití až do těchto hodnot podtlaku, měřeno v Pa při teplotě okolí.


Tabulka 7.2

Oblast použití

Požárně odolné potrubí pro odvod kouře z několika úseků

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 5 m3/(m2h) vzhledem k ploše povrchu potrubí při teplotě okolí a maximální objemový průtok 5 m3/(m2h) ve vztahu k ploše povrchu potrubí při požární zkoušce.

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí mít potrubí rovněž maximální objemový průtok 10 m3/(m2h) vzhledem k ploše povrchu potrubí při požární zkoušce.

Klasifikace, k níž je doplněn údaj „multi“, označuje výrobky určené k použití pro více úseků.

Symboly „ve“ a/nebo „ho“ označují vhodnost výrobku pro svislé a/nebo vodorovné použití.

Symboly „500“, „1 000 “, „1 500 “ označují, že výrobek je určen k použití až do těchto hodnot podtlaku, měřeno v Pa při teplotě okolí.


Tabulka 7.3

Oblast použití

Kouřové klapky pro samostatný úsek

E600

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 200 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí:

a)

nejmenší velikost při teplotě okolí;

b)

největší velikost při teplotě okolí a při požární zkoušce.

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) musí kouřové klapky pro samostatný úsek rovněž:

a)

být zkoušeny z obou stran;

b)

úspěšně projít zkouškou zachování otevření a

c)

mít maximální objemový průtok 360 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí při požární zkoušce

1)

nejmenší velikost při teplotě okolí a

2)

největší velikost při teplotě okolí a při požární zkoušce.

Klasifikace, k níž je doplněn údaj „single“, označuje výrobky určené pro samostatný úsek.

Údaje „ved“, „vew“, „vedw“ a/nebo „hod“, „how“, „hodw“ označují, zda je výrobek určen pro svislé a/nebo vodorovné použití spolu s osazením do potrubí nebo stěny/podlahy nebo do obojího.

„H“ označuje kouřové klapky pro samostatný úsek schopné dosáhnout celistvosti (E) po dobu klasifikace s vodorovnou osou nebo geometrií listů,

„V“ označuje kouřové klapky pro samostatný úsek schopné dosáhnout celistvosti (E) po dobu klasifikace se svislou osou nebo geometrií listů.

Symboly „500“, „1 000 “ a „1 500 “ označují, že je výrobek určen k použití až do těchto hodnot podtlaku, měřeno v Pa při teplotě okolí.

„AA“ označuje použití s aplikacemi zajišťujícími automatickou aktivaci, „MA“ označuje použití s aplikacemi, které vyžadují manuální zásah nebo zajišťují automatickou aktivaci.

Symboly „C300“, „C10 000“, „CMOD“ nebo „C300(N)“, „C10 000(N)“, „CMOD(N)“ označují, že výrobek je určen k použití v systémech pouze pro odvod kouře, plně ovládaných systémech pro odvod kouře a systémech pro odvod kouře kombinovaných s odvětrávacími systémy nebo regulačními klapkami pro odvod kouře, určených k použití v jakémkoli systému s řízenou nebo proměnlivou polohou, zkoušených se zátěží, nebo bez zátěže (N).

Údaj „HOT 400/30“ (vysoká provozní teplota) označuje, že kouřová klapka pro samostatný úsek byla podrobena další zkoušce, aby se prokázalo, že může být otevřena a zavřena po dobu 30 minut při teplotě do 400 °C.


Tabulka 7.4

Oblast použití

Požárně odolné kouřové klapky pro několik úseků

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

S

maximální objemový průtok 200 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí:

a)

nejmenší velikost při teplotě okolí;

b)

největší velikost při teplotě okolí a při požární zkoušce.

Poznámky

Kromě splnění požadavků týkajících se celistvosti (E) nebo celistvosti a tepelné izolace (EI) musí požárně odolné kouřové klapky pro několik úseků rovněž:

a)

být zkoušeny z obou stran;

b)

úspěšně projít zkouškou zachování otevření a

c)

mít maximální objemový průtok 360 m3/(m2h) vzhledem ke jmenovité ploše průřezu potrubí při požární zkoušce

1)

nejmenší velikost při teplotě okolí a

2)

největší velikost při teplotě okolí a při požární zkoušce.

Klasifikace, k níž je doplněn údaj „multi“, označuje výrobky určené k použití pro více úseků.

Údaje „ved“, „vew“, „vedw“ a/nebo „hod“, „how“, „hodw“ označují, zda je výrobek určen pro svislé a/nebo vodorovné použití spolu s osazením do potrubí nebo stěny/podlahy nebo do obojího.

„H“ označuje požárně odolnou kouřovou klapku pro několik úseků schopnou dosáhnout celistvosti (E) nebo celistvosti a tepelné izolace (EI) po dobu klasifikace s vodorovnou osou nebo geometrií listů,

„V“ označuje požárně odolnou kouřovou klapku pro několik úseků schopnou dosáhnout celistvosti (E) nebo celistvosti a tepelné izolace (EI) po dobu klasifikace se svislou osou nebo geometrií listů.

Symboly „500“, „1 000 “ a „1 500 “ označují, že je výrobek určen k použití až do těchto hodnot podtlaku, měřeno v Pa při teplotě okolí.

„AA“ označuje použití s aplikacemi zajišťujícími automatickou aktivaci, „MA“ označuje použití s aplikacemi, které vyžadují manuální zásah nebo zajišťují automatickou aktivaci.

Symboly „C300“, „C10 000“, „CMOD“ nebo „C300(N)“, „C10 000(N)“, „CMOD(N)“ označují, že výrobek je určen k použití v systémech pouze pro odvod kouře, plně ovládaných systémech pro odvod kouře a systémech pro odvod kouře kombinovaných s odvětrávacími systémy nebo regulačními klapkami pro odvod kouře, určených k použití v jakémkoli systému s řízenou nebo proměnlivou polohou, zkoušených se zátěží, nebo bez zátěže (N).

Údaj „HOT 400/30“ (vysoká provozní teplota) označuje, že kouřová klapka pro několik úseků byla podrobena další zkoušce, aby se prokázalo, že může být otevřena a zavřena po dobu 30 minut při teplotě do 400 °C.


Tabulka 7.5

Oblast použití

Kouřové zábrany

D600

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

DH

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


Tabulka 7.6

Oblast použití

Větrací zařízení s nuceným odvodem kouře a tepla (ventilátory), včetně spojek

F200

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

F300

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

F400

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

F600

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

F842

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360


Tabulka 7.7

Oblast použití

Větrací zařízení s přirozeným odvodem kouře a tepla

B300

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

B600

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Βθ

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Poznámky

Kde θ označuje podmínky vystavení (teplotu), vyšší než 300 °C.

Tyto výrobky jsou určeny k otevření v případě požáru a nejsou klasifikovány z hlediska celistvosti (E).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU