(EU) 2024/1652Nařízení Rady (EU) 2024/1652 ze dne 30. května 2024, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 1652, 10.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. května 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1652

10.6.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1652

ze dne 30. května 2024,

kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz obilovin, olejnatých semen a produktů z nich získaných, jakož i pelet z řepných řízků a sušeného hrachu do Unie se od totální invaze Ruské federace na Ukrajinu dne 24. února 2022 výrazně zvýšil.

(2)

I když Ruská federace zůstává v současné době poměrně malým dodavatelem obilovin, olejnatých semen a produktů z nich získaných, jakož i pelet z řepných řízků a sušeného hrachu na trh Unie,. je předním světovým producentem a vývozcem těchto produktů. Vzhledem k současnému objemu svého vývozu do světa by Ruská federace mohla snadno a rychle přesměrovat významné objemy dodávek těchto produktů do Unie, což by způsobilo náhlý příliv produktů z jejích velkých stávajících zásob, což by narušilo unijní trh. Existují důkazy, že Ruská federace si navíc v současné době nezákonně přivlastňuje velké množství obilovin a olejnatých semen produkovaných na územích Ukrajiny, která nezákonně okupuje, a tyto dodávky směruje na své vývozní trhy jako údajně ruské produkty.

(3)

Společná cla Unie erga omnes jsou cla podle doložky nejvyšších výhod uplatňovaná v současnosti na dovoz obilovin, olejnatých semen a produktů z nich získaných, jakož i pelet z řepných řízků a sušeného hrachu a značně se liší. V závislosti na produktu jsou tato cla buď stanovena na nulu či jsou velmi nízká, nebo jsou již vysoká a obchod se neuskutečňuje.

(4)

Je nezbytné přijmout vhodná celní opatření, která zabrání tomu, aby obiloviny, olejnatá semena a produkty z nich získané, jakož i pelety z řepných řízků a sušený hrách pocházející z Ruské federace nadále vstupovaly na trh Unie za podmínek, které jsou stejně příznivé jako podmínky uplatňované na tyto produkty jiného nepreferenčního původu. Očekává se, že tato vhodná celní opatření přispějí k zabránění tomu, aby Ruská federace nasměřovala značné množství výše uvedených produktů do Unie k jejímu politickému a ekonomickému oslabení a narušila tak unijní trh Unie, vytvořila společenské napětí a třecí plochy v rámci Unie a ohrozila řádné fungování celní unie. Tato ohrožení byla posouzena v souladu s čl. 32 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto by měla být přijata opatření k zamezení vážného narušení hospodářství členských států podle článku 31 této smlouvy.

(5)

Vhodná celní opatření by měla být současně přijata ve vztahu k Běloruské republice, aby se zabránilo odklonu dovozu z Ruské federace do Unie přes Běloruskou republiku, a to vzhledem k jejím úzkým politickým a hospodářským vazbám s Ruskem, pokud by cla Unie na dovoz příslušného zboží z Běloruské republiky zůstala nezměněna.

(6)

Dovoz obilovin, olejnatých semen a produktů z nich získaných, jakož i pelet z řepných řízků a sušeného hrachu pocházejících nebo přímo či nepřímo vyvážených z Ruské federace a Běloruské republiky by proto měl podléhat vyšším clům než dovoz z jiných třetích zemí, kdykoli jsou v současnosti platná cla stanovena na nulu nebo nejsou dostatečně vysoká. Pokud výše uvedené produkty nepocházejí ani nejsou přímo či nepřímo vyváženy z Ruské federace nebo Běloruské republiky, neměly by těmto vyšším clům podléhat, a to ani při jejich tranzitu přes Ruskou federaci nebo Běloruskou republiku.

(7)

Ruská federace a Běloruská republika by navíc neměly využívat celních kvót Unie za podmínek zacházení podle nejvyšších výhod. Snížené sazby stanovené v celních kvótách Unie pro produkty uvedené v příloze tohoto nařízení by se proto neměly vztahovat na dovoz produktů pocházejících nebo přímo či nepřímo vyvážených z Ruské federace nebo Běloruské republiky do Unie.

(8)

Neočekává se, že by předpokládané zvýšení cel negativně ovlivnilo celosvětovou potravinovou bezpečnost, neboť by nemělo vliv na tranzit dotčených produktů přes území Unie do třetích zemí konečného určení. Naopak, zvýšení dovozních cel Unie by mohlo vést k vývozu těchto produktů do třetích zemí a zvýšit dostupnost dodávek.

(9)

Zamýšlené zvýšení cel je v souladu s vnější činností Unie v jiných oblastech, jak vyžaduje čl. 21 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Vztahy mezi Unií a Ruskou federací se v posledních letech vyvíjely velmi nepříznivě, přičemž se obzvláště zhoršily v posledních dvou letech kvůli tomu, že Ruská federace bezostyšně porušuje mezinárodní právo, a zejména z důvodu její nevyprovokované a neodůvodněné totální invaze na Ukrajinu. Od července 2014 Unie postupně zaváděla vůči Ruské federaci omezující opatření.

(10)

Ačkoli je Ruská federace členem Světové obchodní organizace, je Unie na základě výjimek, které platí podle Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „dohoda o WTO“), a zejména článku XXI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (bezpečnostní výjimky), osvobozena od povinnosti přiznávat produktům dováženým z Ruské federace výhody udělené obdobným produktům dováženým z jiných zemí (zacházení podle nejvyšších výhod).

(11)

Situace mezi Unií a Běloruskou republikou se v posledních letech rovněž zhoršila, neboť běloruský režim nedodržuje mezinárodní právo, včetně základních svobod a lidských práv, a podporuje útočnou válku Ruska vůči Ukrajině. Od října 2020 Unie postupně zavádí vůči Běloruské republice omezující opatření.

(12)

Vzhledem k tomu, že Běloruská republika není členem Světové obchodní organizace, není Unie na základě Dohody o WTO povinna přiznávat produktům z Běloruské republiky zacházení podle nejvyšších výhod. Stávající obchodní dohody navíc umožňují přijmout opatření, jež jsou odůvodněna na základě použitelných ustanoveních o výjimkách, zejména bezpečnostních výjimkách.

(13)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, tedy zajištění toho, aby obiloviny, olejnatá semena a produkty z nich získané, jakož i pelety z řepných řízků a sušený hrách z Ruské federace a Běloruské republiky nenarušovaly trh Unie s těmito produkty a řádné fungování celní unie, nezbytné a vhodné stanovit s okamžitým účinkem pravidla zvyšující cla na tyto produkty. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení sledovaných cílů nezbytné, a to v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU.

(14)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 (1) by proto měla být změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2024. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

V části druhé přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 týkající se kódů kombinované nomenklatury (KN) odpovídajících kódům KN uvedeným ve sloupci 1 následující tabulky se text a poznámky pod čarou ve sloupci 3 celního sazebníku nahrazují textem a poznámkami pod čarou ve sloupci 3 této tabulky:

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

1

2

3

07

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

 

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

 

0713 10

-

Hrách setý (Pisum sativum):

 

0713 10 10

- -

K setí

bez (6)

0713 10 90

- -

Ostatní

bez (6)

0713 20 00

-

Cizrna

bez (6)

10

Obiloviny

 

1001

Pšenice a sourež:

 

 

-

Pšenice tvrdá:

 

1001 11 00

- -

Osivo

148 EUR/t (1)  (4)

1001 19 00

- -

Ostatní

148 EUR/t (1)  (2)  (4)

 

-

Ostatní:

 

1001 91

- -

Osivo:

 

1001 91 10

- - -

Špalda (3)

12,8  (5)

1001 91 20

- - -

Pšenice obecná a sourež

95 EUR/t (1)  (4)

1001 91 90

- - -

Ostatní

95 EUR/t

1001 99 00

- -

Ostatní

95 EUR/t (1)  (2)  (4)

1002

Žito:

 

1002 10 00

-

Osivo

93 EUR/t (1)  (4)

1002 90 00

-

Ostatní

93 EUR/t (1)  (4)

1003

Ječmen:

 

1003 10 00

-

Osivo

93 EUR/t (2)

1003 90 00

-

Ostatní

93 EUR/t (2)

1005

Kukuřice:

 

1005 10

-

Osivo:

 

 

- -

Hybridní (3):

 

1005 10 13

- - -

Třikrát křížená

bez (5)

1005 10 15

- - -

Jednoduché hybridy

bez (5)

1005 10 18

- - -

Ostatní

bez (5)

1005 10 90

- -

Ostatní

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1005 90 00

-

Ostatní

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1007

Zrna čiroku:

 

1007 10

-

Osivo:

 

1007 10 10

- -

Hybridy k setí (3)

6,4  (5)

1007 10 90

- -

Ostatní

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1007 90 00

-

Ostatní

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny:

 

1008 10 00

-

Pohanka

37 EUR/t (5)

 

-

Proso:

 

1008 21 00

- -

Osivo

56 EUR/t (2)  (5)

1008 29 00

- -

Ostatní

56 EUR/t (2)  (5)

1008 30 00

-

Lesknice kanárská

bez (5)

1008 40 00

-

Rosičky (Digitaria spp.)

37 EUR/t (5)

1008 50 00

-

Merlík chilský (Chenopodium quinoa)

37 EUR/t (5)

1008 90 00

-

Ostatní obiloviny

37 EUR/t (5)

11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

 (6)

1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8:

 

1106 10 00

-

Ze sušených luštěnin čísla 0713

7,7  (6)

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

 

1201

Sójové boby, též drcené:

 

1201 10 00

-

Semena (3)

bez (6)

1201 90 00

-

Ostatní

bez (6)

1202

Podzemnice olejná (arašídy), nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená:

 

1202 30 00

-

Semena (3)

bez (6)

 

-

Ostatní:

 

1202 41 00

- -

Neloupaná

bez (6)

1202 42 00

- -

Loupaná, též drcená

bez (6)

1203 00 00

Kopra

bez (6)

1204 00

Lněná semena, též drcená:

 

1204 00 10

-

K setí (3)

bez (6)

1204 00 90

-

Ostatní

bez (8)

1205

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená:

 

1205 10

-

Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové

 

1205 10 10

- -

K setí (3)

bez (6)

1205 10 90

- -

Ostatní

bez (6)

1205 90 00

-

Ostatní

bez (6)

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená:

 

1206 00 10

-

K setí (3)

bez (6)

 

-

Ostatní:

 

1206 00 91

-

Loupaná; neloupaná, v šedě a bíle proužkované slupce

bez (6)

1206 00 99

- -

Ostatní

bez (6)

1207

Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené:

 

1207 10 00

-

Palmové ořechy a jádra

bez (6)

 

-

Bavlníková semena:

 

1207 21 00

- -

K setí (3)

bez (6)

1207 29 00

- -

Ostatní

bez (6)

1207 30 00

-

Skočcová semena

bez (6)

1207 40

-

Sezamová semena:

 

1207 40 10

- -

K setí (3)

bez (6)

1207 40 90

- -

Ostatní

bez (6)

1207 50

-

Hořčičná semena:

 

1207 50 10

- -

K setí (3)

bez (6)

1207 50 90

- -

Ostatní

bez (6)

1207 60 00

-

Semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius)

bez (6)

1207 70 00

-

Melounová semena

bez (6)

 

-

Ostatní:

 

1207 91

- -

Maková semena:

 

1207 91 10

- - -

K setí (3)

bez (6)

1207 91 90

- - -

Ostatní

bez (6)

1207 99

- -

Ostatní:

 

1207 99 20

- - -

K setí (3)

bez (6)

 

- - -

Ostatní:

 

1207 99 91

- - - -

Konopná semena

bez (6)

1207 99 96

- - - -

Ostatní

bez (6)

1208

Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice:

 

1208 10 00

-

Ze sójových bobů

4,5  (6)

1208 90 00

-

Ostatní

bez (6)

14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

1404 90 00

-

Ostatní

bez (6)

15

Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky, živočišné nebo rostlinné vosky

 

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:

 

1507 10

-

Surový olej, též odslizený:

 

1507 10 10

- -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

1507 10 90

- -

Ostatní

6,4  (6)

1507 90

-

Ostatní:

 

1507 90 10

- -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1507 90 90

- -

Ostatní

9,6  (6)

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený:

 

1508 10

-

Surový olej:

 

1508 10 10

- -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (7)

bez (6)

1508 10 90

- -

Ostatní

6,4  (6)

1508 90

-

Ostatní:

 

1508 90 10

- -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1508 90 90

- -

Ostatní

9,6  (6)

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

-

Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce:

 

1512 11

- -

Surový olej:

 

1512 11 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

 

- - -

Ostatní:

 

1512 11 91

- - - -

Slunečnicový olej

6,4  (6)

1512 11 99

- - - -

Světlicový olej

6,4  (6)

1512 19

- -

Ostatní:

 

1512 19 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1512 19 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

 

-

Bavlníkový olej a jeho frakce:

 

1512 21

- -

Surový olej, též zbavený gossypolu:

 

1512 21 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

1512 21 90

- - -

Ostatní

6,4  (6)

1512 29

- -

Ostatní:

 

1512 29 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1512 29 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

-

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce

 

1514 11

- -

Surový olej:

 

1514 11 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

1514 11 90

- - -

Ostatní

6,4  (6)

1514 19

- -

Ostatní:

 

1514 19 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1514 19 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

 

-

Ostatní:

 

1514 91

- -

Surový olej:

 

1514 91 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

1514 91 90

- - -

Ostatní

6,4  (6)

1514 99

- -

Ostatní:

 

1514 99 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1514 99 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

1515

Ostatní stálé rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

-

Lněný olej a jeho frakce:

 

1515 11 00

- -

Surový olej

3,2  (6)

1515 19

- -

Ostatní:

 

1515 19 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1515 19 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

 

-

Kukuřičný olej a jeho frakce:

 

1515 21

- -

Surový olej:

 

1515 21 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

1515 21 90

- - -

Ostatní

6,4  (6)

1515 29

- -

Ostatní:

 

1515 29 10

- - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

1515 29 90

- - -

Ostatní

9,6  (6)

1515 90

-

Ostatní:

 

 

- -

Ostatní oleje a jejich frakce:

 

 

- - -

Surový olej:

 

1515 90 40

- - - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

3,2  (6)

 

- - - -

Ostatní:

 

1515 90 51

- - - - -

Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

12,8  (6)

1515 90 59

- - - - -

Pevné, ostatní; tekuté

6,4  (6)

 

- - -

Ostatní:

 

1515 90 60

- - - -

Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

 

- - - -

Ostatní:

 

1515 90 91

- - - - -

Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

12,8  (6)

1515 90 99

- - - - -

Pevné, ostatní; tekuté

9,6  (6)

1516

Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

 

1516 20

-

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce.

 

 

- -

Ostatní:

 

1516 20 91

- - -

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

12,8  (6)

 

- - -

Ostatní:

 

1516 20 95

- - - -

Oleje ze semen řepky, lnu, slunečnice, illipe, karite, makore, tulucuny nebo babassu pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7)

5,1  (6)

 

- - - -

Ostatní:

 

1516 20 96

- - - - -

Oleje z podzemnice olejné, bavlníkových semen, sójových bobů nebo slunečnicových semen; ostatní oleje obsahující méně než 50 % hmotnostních volných mastných kyselin, vyjma oleje z palmových jader, illipe, kokosových ořechů, řepky olejky, nebo copaiby

9,6  (6)

1516 20 98

- - - - -

Ostatní

10,9  (6)

1518 00

Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

-

Rostlinné oleje stálé, tekuté, smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (7):

 

1518 00 31

- -

Surové

3,2  (6)

1518 00 39

- -

Ostatní

5,1  (6)

 

-

Ostatní

 

1518 00 91

- -

Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

7,7  (6)

 

- -

Ostatní:

 

1518 00 95

- - -

Nepoživatelné směsi nebo přípravky ze živočišných, nebo živočišných a rostlinných nebo mikrobiálních tuků a olejů a jejich frakcí

2 (6)

1518 00 99

- - -

Ostatní

7,7  (6)

23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

 

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěn:

 

2302 30

-

Pšeničné:

 

2302 30 10

- -

S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2  mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5  % hmotnostních nebo větší

44 EUR/t (2)  (5)

2302 30 90

- -

Ostatní

89 EUR/t (2)

2302 40

-

Z ostatních obilovin:

 

 

- -

Ostatní:

 

2302 40 10

- - -

S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2  mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5  % hmotnostních nebo větší

44 EUR/t (2)  (5)

2302 40 90

- - -

Ostatní

89 EUR/t (2)

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet:

 

2303 10

-

Škrobárenské a podobné zbytky:

 

 

- -

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině:

 

2303 10 11

- - -

Převyšujícím 40 % hmotnostních

320 EUR/t (2)

2303 10 19

- - -

Nepřesahujícím 40 % hmotnostních

bez (6)

2303 10 90

- -

Ostatní

bez (6)

2303 20

-

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady:

 

2303 20 10

- -

Řepné řízky

bez (6)

2303 20 90

- -

Ostatní

bez (6)

2303 30 00

-

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

bez (6)

2304 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

bez (6)

2305 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

bez (6)

2306

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných nebo mikrobiálních tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305:

 

2306 10 00

-

Z bavlníkových semen

bez (6)

2306 20 00

-

Ze lněných semen

bez (6)

2306 30 00

-

Ze slunečnicových semen

bez (6)

 

-

Ze semen řepky nebo řepky olejky:

 

2306 41 00

- -

Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové

bez (6)

2306 49 00

- -

Ostatní

bez (6)

2306 50 00

-

Z kokosových ořechů nebo kopry

bez (6)

2306 60 00

-

Z palmových ořechů nebo jader

bez (6)

2306 90

-

Ostatní:

 

2306 90 05

- -

Z kukuřičných klíčků

bez (6)

 

- -

Ostatní:

 

2306 90 90

- - -

Ostatní

bez (6)

2308 00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

2308 00 90

-

Ostatní

1,6  (6)

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

 

2309 90

-

Ostatní:

 

2309 90 20

- -

Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole

bez (6)

 

- -

Ostatní, včetně premixů:

 

 

- - -

Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:

 

 

- - - -

Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:

 

 

- - - - -

Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu:

 

2309 90 31

- - - - - -

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

23 EUR/t (2)  (6)

 

- - - - -

Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu

 

2309 90 41

- - - - - -

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

55 EUR/t (2)  (6)

 

- - - - -

Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:

 

2309 90 51

- - - - - -

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

102 EUR/t (2)  (6)

 

- - -

Ostatní

 

2309 90 91

- - - -

Řepné řízky s přídavkem melasy

12 (6)

2309 90 96

- - - -

Ostatní

9,6  (6)


(1)  Unie se zavazuje uplatňovat, s výjimkou produktů pocházejících nebo přímo či nepřímo vyvážených z Ruské federace nebo Běloruské republiky, clo na takové úrovni a takovým způsobem, aby dovozní cena těchto obilovin po zaplacení cla nebyla vyšší než skutečná intervenční cena (nebo v případě změny stávajícího systému skutečná cenová podpora) zvýšená o 55 %. Uplatňované clo nesmí v žádném případě překročit clo uvedené ve sloupci 3, pokud jde o obiloviny těchto položek:

 

ex 1001 pšenice,

 

1002 žito,

 

ex 1005 kukuřice, kromě hybridního osiva, a

 

ex 1007 čirok, kromě hybridů k setí.

(2)  Celní kvóta WTO. Tato kvóta se nevztahuje na produkty pocházející nebo přímo či nepřímo vyvážené z Ruské federace a Běloruské republiky.

(3)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v oddíle II bodě F úvodních ustanovení.

(4)  Celní sazba použitelná na produkty pocházející nebo přímo či nepřímo vyvážené z Ruské federace a Běloruské republiky.

(5)  Použitelné clo, kromě cla na produkty pocházející nebo přímo či nepřímo vyvážené z Ruské federace a Běloruské republiky, na něž se uplatňuje sazba ve výši 95 EUR/t.

(6)  Použitelné clo, kromě cla na produkty pocházející nebo přímo či nepřímo vyvážené z Ruské federace a Běloruské republiky, na něž se uplatňuje valorické clo s výší sazby 50 %.

(7)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené relevantními právními předpisy Unie (viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Použitelné clo, kromě cla na produkty pocházející nebo přímo či nepřímo vyvážené z Ruské federace a Běloruské republiky, na něž se do 31. prosince 2024 uplatňuje valorické clo s výší sazby 10 %, od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 se uplatní valorické clo s výší sazby 20 % a od 1. ledna 2026 se uplatní valorické clo s výší sazby 50 %.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU