(EU) 2024/1611Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1611 ze dne 6. června 2024, kterým se povoluje uvedení isomaltulosy v prášku na trh jako nové potraviny a mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

Publikováno: Úř. věst. L 1611, 7.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2024 Nabývá účinnosti: 27. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1611

7.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1611

ze dne 6. června 2024,

kterým se povoluje uvedení isomaltulosy v prášku na trh jako nové potraviny a mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (2) zřízen seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Dne 30. dubna 2018 podala společnost Evonik Operations GmbH (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o uvedení isomaltulosového sirupu (sušeného) na trh Unie jako nové potraviny. Žadatel požádal, aby se nová potravina používala jako náhrada za sacharózu ve všech potravinách určených pro běžnou populaci, s výjimkou počáteční a pokračovací kojenecké výživy, obilných příkrmů a potravin pro malé děti podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (3).

(4)

Dne 21. března 2019 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení isomaltulosového sirupu (sušeného) jako nové potraviny.

(5)

Dne 29. listopadu 2023 úřad přijal v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 vědecké stanovisko „Safety of isomaltulose syrup (dried) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (4) (Bezpečnost isomaltulosového sirupu (sušeného) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(6)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že nová potravina isomaltulosový sirup (sušený) je za navrhovaných podmínek použití bezpečná. Uvedené stanovisko úřadu tudíž poskytuje dostatečné důvody k vyvození závěru, že isomaltulosový prášek splňuje za navrhovaných podmínek použití podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Vzhledem k tomu, že nová potravina má práškovou formu, je Komise toho názoru, že vhodnějším názvem odrážejícím skutečnou povahu potraviny by mělo být „isomaltulosa v prášku“.

(7)

Isomaltulosa v prášku by měla být zařazena na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Isomaltulosa v prášku se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Isomaltulosa v prášku se zařazuje na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/2023-03-21).

(4)   EFSA Journal. 2024;22:e8491. 


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

(1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Isomaltulosa v prášku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „isomaltulosa v prášku“

2.

Označení této nové potraviny se doplní údajem, že „isomaltulosa je zdrojem glukózy a fruktózy“ “.

 

 

Všechny potraviny, s výjimkou potravin a nápojů určených výhradně pro kojence a malé děti

 

(2)

do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Isomaltulosa v prášku

Popis/definice:

Novou potravinou je isomaltulosa v prášku vyrobená ze sacharózy mikrobiologickým procesem za použití Serratia plymuthica. Obsah sušiny je směsí monosacharidů a disacharidů, kterou tvoří zejména isomaltulosa (≥ 75 %) a trehalulosa (≤ 13 %) a v menší míře glukóza, fruktóza, sacharóza a oligosacharidy (stopové množství).

Vlastnosti/složení:

Isomaltulosa (% DM): ≥ 75

Trehalulosa (% DM): ≤ 13

Glukóza (% DM): ≤ 3

Fruktóza (% DM): ≤ 4

Sacharóza (% DM): ≤ 5

Vlhkost (%): ≤ 7

Popel (%): ≤ 0,05

Bílkoviny (%): < 0,1

Chemická identita isomaltulózy:

Chemický název nebo název podle IUPAC α-D-glucopyranosyl-(1 → 6)-D-fruktofuranóza

Běžný název: Isomaltulosa

Číslo CAS: 13718–94-0

Molekulový vzorec: C12H22O11

Molekulová hmotnost: 342,30 g/mol

Chemická identita trehalulosy:

Chemický název nebo název podle IUPAC α-D-glukopyranosyl-(1 → 1)-D-fruktofuranosa

Běžný název: Trehalulosa

Číslo CAS: 51411-23-5

Molekulový vzorec: C12H22O11

Molekulová hmotnost: 342,30 g/mol

Těžké kovy:

Olovo (mg/kg): ≤ 0,1

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 100 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní celkem: < 100 KTJ/g

E. coli: < 10 KTJ/g

Enterobacteriaceae: < 100 KTJ/g

Salmonella: nezjištěno v 25 g

KTJ: kolonii tvořící jednotky

DM: sušina“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1611/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU