(EU) 2024/1595Nařízení Komise (EU) 2024/1595 ze dne 5. června 2024, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) 2023/1783, pokud jde o přechodné ustanovení týkající se použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 na některé účinné látky

Publikováno: Úř. věst. L 1595, 6.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2024 Nabývá účinnosti: 26. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1595

6.6.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1595

ze dne 5. června 2024,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) 2023/1783, pokud jde o přechodné ustanovení týkající se použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 na některé účinné látky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České, italské, německé a španělské znění nařízení Komise (EU) 2023/1783 (2) obsahují chybu v článku 2, pokud jde o výčet účinných látek v některých produktech a na jejich povrchu, na které se vztahuje přechodné ustanovení v uvedeném článku.

(2)

10. bod odůvodnění nařízení (EU) 2023/1783 stanoví důvody pro přechodné ustanovení v článku 2 uvedeného nařízení. Německé a španělské znění uvedeného bodu odůvodnění obsahují stejnou chybu jako v článku 2 nařízení (EU) 2023/1783.

(3)

České, italské, německé a španělské znění nařízení (EU) 2023/1783 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, které bylo vydáno před přijetím nařízení (EU) 2023/1783,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2023/1783 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Pokud jde o účinné látky denatonium-benzoát, diuron, methomyl a teflubenzuron ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 8. dubna 2024 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/1783 ze dne 15. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU