(EU) 2024/1428Nařízení Rady (EU) 2024/1428 ze dne 17. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 1428, 17.5.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. května 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1428

17.5.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1428

ze dne 17. května 2024,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1429 ze dne 17. května 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 17. května 2024 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2024/1429, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a konstatovala, že Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí. Evropská rada vyzvala Rusko a Ruskem podporované ozbrojené formace, aby zastavily svou dezinformační kampaň.

(5)

Rada ve svých závěrech ze dne 10. května 2021 zdůraznila potřebu dále posílit odolnost Unie a členských států a jejich schopnost čelit hybridním hrozbám, včetně dezinformací, a zajistit koordinované a integrované využívání stávajících a případných nových nástrojů boje proti hybridním hrozbám na úrovni Unie a členských států, jakož i možné reakce v oblasti hybridních hrozeb, mimo jiné včetně zahraničního vměšování a ovlivňování, jež mohou zahrnovat preventivní opatření, jakož i vynucené zvýšení nákladů pro nepřátelské státní a nestátní subjekty.

(6)

Ve svých závěrech z 21. a 22. března 2024 Evropská rada znovu zdůraznila, že Unie nadále neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích i její přirozené právo na sebeobranu proti ruské agresi. Vyzvala rovněž k dalším krokům, které oslabí schopnost Ruska pokračovat ve vedení útočné války, mimo jiné zpřísněním sankcí.

(7)

Ruská federace vede systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, jakož i Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, především v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(8)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině provádí Ruská federace soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřeny na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(9)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tkové jednání představuje významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu útočné války Ruska proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(10)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména se svobodou projevu a informací, jak je uznána v článku 11 Listiny, urychleně pozastavit vysílací činnost dalších sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Uvedená opatření by měla být zachována, dokud nebude ruská agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(11)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména se svobodou projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, jak jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, opatření stanovená v tomto nařízení nebrání dotčeným sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako jsou průzkumy a vedení rozhovorů. Uvedenými opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady stanovené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v jejich oblastech působnosti.

(12)

Aby byl zajištěn soulad s postupem stanoveným v rozhodnutí 2014/512/SZBP pro pozastavení vysílacích licencí, měla by Rada vykonat své prováděcí pravomoci a po přezkoumání jednotlivých případů ve vztahu k několika subjektům uvedeným v příloze XV nařízení (EU) č. 833/2014 rozhodnout, zda se na ně mají ke dni stanovenému v nařízení (EU) č. 833/2014 použít omezující opatření.

(13)

Opatření stanovená v tomto nařízení spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(14)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XV nařízení (EU) č. 833/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. Tato změna se použije na jeden nebo více subjektů v ní uvedených ode dne 25. června 2024 za podmínky, že tak Rada po přezkoumání jednotlivých případů ve vztahu k těmto subjektům rozhodne prováděcím aktem.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L, 2024/1429, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1429/oj.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

V příloze XV nařízení (EU) č. 2014/833 se doplňují nové položky, které znějí:

„Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1428/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU