(EU) 2024/1038Nařízení Komise (EU) 2024/1038 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity toxinů T-2 a HT-2 v potravinách

Publikováno: Úř. věst. L 1038, 10.4.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. dubna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1038

10.4.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1038

ze dne 9. dubna 2024,

kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity toxinů T-2 a HT-2 v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2023/915 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

(2)

Toxiny T-2 a HT-2 jsou mykotoxiny produkované různými druhy plísní rodu Fusarium. Toxin T-2 se rychle metabolizuje na velký počet produktů, přičemž hlavním metabolitem je toxin HT-2.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal v roce 2011 vědecké stanovisko o rizicích pro zdraví zvířat a veřejné zdraví souvisejících s přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech (3). Úřad stanovil pro sumu toxinů T-2 a HT-2 skupinový tolerovatelný denní příjem (TDI) ve výši 0,1 μg/kg tělesné hmotnosti na den. Odhady chronické dietární expozice člověka sumě toxinů T-2 a HT-2, které vycházejí z dostupných údajů o výskytu, byly u všech věkových skupin obyvatelstva pod úrovní skupinového TDI, a tudíž nepředstavují bezprostřední zdravotní riziko.

(4)

S ohledem na závěry vědeckého stanoviska z roku 2011 bylo přijato doporučení Komise 2013/165/EU (4) s cílem shromáždit více údajů o toxinech T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, lépe pochopit meziroční výkyvy ve výskytu a získat více informací o vlivu zpracování potravin (např. vaření) a agronomických faktorů na přítomnost toxinů T-2 a HT-2.

(5)

V roce 2017 přijal úřad vědecké stanovisko k vhodnosti stanovit skupinovou směrnou hodnotu z hlediska ochrany zdraví pro toxiny T-2 a HT-2 a jejich modifikované formy (5). Pro sumu toxinů T-2 a HT-2 a jejich modifikovaných forem byla stanovena skupinová akutní referenční dávka (ARfD) ve výši 0,3 μg/kg tělesné hmotnosti. Kromě toho byl pro sumu toxinů T-2 a HT-2 a jejich modifikovaných forem stanoven skupinový TDI ve výší 0,02 μg/kg tělesné hmotnosti, kterým byl nahrazen předchozí skupinový TDI ve výši 0,1 μg/kg tělesné hmotnosti.

(6)

V roce 2017 úřad rovněž zveřejnil vědeckou zprávu o dietární expozici lidí a zvířat toxinům T-2 a HT-2 (6). Odhady akutní dietární expozice v uvedené zprávě nepoukázaly na překročení skupinové ARfD, kterou úřad stanovil. V některých scénářích chronické dietární expozice však byl skupinový TDI překročen u kojenců, batolat a ostatních dětí a při vysoké expozici také u dospívajících, což poukazuje na potenciální zdravotní riziko.

(7)

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví je proto vhodné stanovit maximální limity týkající se přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách s přihlédnutím k nejnovějším údajům o výskytu. Avšak vzhledem k tomu, že jsou k dispozici velmi omezené údaje o výskytu modifikovaných forem toxinů T-2 a HT-2 a není k dispozici žádná rutinní metoda jejich analýzy, jsou v této fázi stanoveny maximální limity pouze pro sumu toxinů T-2 a HT-2.

(8)

Aby se zajistilo uplatňování správné zemědělské praxe za účelem minimalizace přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách, je důležité stanovit maximální limit pro nezpracované obiloviny. Vzhledem k tomu, že nezpracovaný oves, před mletím nebo před použitím ve výrobcích z obilovin uváděných na trh pro konečného spotřebitele, je uváděn na trh s pluchami, měl by se maximální limit pro toxiny T-2 a HT-2 u nezpracovaných zrn ovsa vztahovat na nezpracovaná zrna ovsa včetně plev, a to i v případě nejedlých pluch.

(9)

Vzhledem k tomu, že úrovně výskytu toxinů T-2 a HT-2 jsou nejvyšší v ovesných zrnech, je důležité, aby se zvýšilo úsilí o další snížení přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v ovesných zrnech a aby byla Komise informována o dosaženém pokroku a o nových údajích o výskytu s cílem snížit v budoucnu maximální limit toxinů T-2 a HT-2 v ovesných zrnech a produktech z ovesných zrn.

(10)

Nařízení (EU) 2023/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Je vhodné stanovit přechodné období pro potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před datem použitelnosti tohoto nařízení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že některé potraviny, na něž se vztahuje toto nařízení, mají dlouhou dobu skladovatelnosti.

(12)

Aby se hospodářské subjekty mohly připravit na nová pravidla zavedená tímto nařízením, je vhodné poskytnout přiměřené období před tím, než se maximální limity začnou uplatňovat.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2023/915 se mění takto:

1)

v článku 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Členské státy a zúčastněné strany sdělí Komisi do 1. ledna 2028 výsledky provedených šetření a dosažený pokrok, pokud jde o uplatňování preventivních opatření ke snížení kontaminace toxiny T-2 a HT-2 v ovsu a produktech z ovsa.

Členské státy a zúčastněné strany pravidelně hlásí úřadu údaje o výskytu toxinů T-2 a HT-2 v ovsu a produktech z ovsa.“

;

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené na seznamu v příloze, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před dnem 1. července 2024, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Úř. věst. L 119, 5.5.2023, s. 103).

(3)   Scientific opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed (Vědecké stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech) (EFSA Journal 2011;9(12):2481, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481).

(4)  Doporučení Komise 2013/165/EU ze dne 27. března 2013 ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 12).

(5)   Scientific opinion on the appropriateness to set a group health based guidance value for T2 and HT2 toxin and its modified forms (Vědecké stanovisko k vhodnosti stanovit skupinovou směrnou hodnotu z hlediska ochrany zdraví pro toxin T2 a HT2 a jeho modifikované formy) (EFSA Journal 2017;15(1):4655, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4655).

(6)   Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin (Vědecká zpráva o dietární expozici lidí a zvířat toxinu T-2 a HT-2) (EFSA Journal 2017;15(8):4972, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972).


PŘÍLOHA

V oddíle 1 (Mykotoxiny) přílohy I nařízení (EU) 2023/915 se doplňuje nová položka 1.9 (Toxiny T-2 a HT-2), která zní:

„1.9

Toxiny T-2 a HT-2

Maximální limit (μg/kg)

Poznámky

 

 

Suma toxinů T-2 a HT-2

Pro sumu toxinů T-2 a HT-2 se maximální limity vztahují na dolní meze koncentrací, které se vypočítají za předpokladu, že veškeré hodnoty nižší než mez kvantifikace jsou rovny nule.

1.9.1

Nezpracovaná zrna obilovin, kromě produktů uvedených v bodech 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 a 1.9.1.4

50

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice určených ke zpracování mokrým mletím a kromě rýže.

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna obilovin uváděná na trh pro prvotní zpracování (6).

1.9.1.1

Nezpracovaná zrna sladovnického ječmene

200

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna sladovnického ječmene uváděná na trh pro prvotní zpracování (6).

1.9.1.2

Nezpracovaná zrna ječmene, jiná než zrna sladovnického ječmene

150

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna ječmene uváděná na trh pro prvotní zpracování (6).

1.9.1.3

Nezpracovaná zrna kukuřice a nezpracovaná zrna pšenice tvrdé

100

Kromě nezpracovaných zrn kukuřice, u nichž je zřejmé, např. na základě označení či místa určení, že jsou určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu).

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna kukuřice a nezpracovaná zrna pšenice tvrdé uváděná na trh pro prvotní zpracování (6).

1.9.1.4

Nezpracovaná zrna ovsa s nejedlými plevami

1 250

Maximální limit se vztahuje na nezpracovaná zrna ovsa s plevami uváděná na trh pro prvotní zpracování (6).

Maximální limit se vztahuje na zrna ovsa včetně nejedlých plev.

1.9.2

Obiloviny uváděné na trh pro konečného spotřebitele, kromě výrobků uvedených v bodech 1.9.2.1 a 1.9.2.2

20

Kromě rýže.

1.9.2.1

Oves uváděný na trh pro konečného spotřebitele

100

 

1.9.2.2

Ječmen, kukuřice a pšenice tvrdá uváděné na trh pro konečného spotřebitele

50

 

1.9.3

Mlýnské výrobky z obilovin, kromě produktů uvedených v bodech 1.9.3.1 a 1.9.3.2

20

Kromě mlýnských výrobků z rýže.

1.9.3.1

Mlýnské výrobky z ovsa (včetně ovesných otrub)

100

 

1.9.3.2

Otruby z obilovin jiných než oves a mlýnské výrobky z kukuřice

50

 

1.9.4

Pečivo, kromě výrobků uvedených v bodě 1.9.5, těstoviny, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie, kromě výrobků uvedených v bodech 1.9.6, 1.9.7 a 1.9.8

20

Kromě výrobků z rýže.

Včetně malého běžného pečiva.

Těstovinami se rozumí těstoviny (v suchém stavu) s obsahem vody přibližně 12 %.

1.9.5

Pečivo obsahující nejméně 90 % mlýnských výrobků z ovsa

100

Kromě výrobků z rýže.

Včetně malého běžného pečiva.

1.9.6

Ovesné vločky

100

 

1.9.7

Snídaňové cereálie sestávající nejméně z 50 % z otrub z obilovin, mlýnských výrobků ze zrn ovsa, mlýnských výrobků ze zrn kukuřice, celých zrn ovsa, zrn ječmene, zrn kukuřice nebo zrn pšenice tvrdé a sestávající méně než z 40 % z mlýnských výrobků ze zrn ovsa a celých zrn ovsa

50

 

1.9.8

Snídaňové cereálie sestávající nejméně z 50 % z otrub z obilovin, mlýnských výrobků ze zrn ovsa, mlýnských výrobků ze zrn kukuřice, celých zrn ovsa, zrn ječmene, zrn kukuřice nebo zrn pšenice tvrdé a nejméně z 40 % z mlýnských výrobků ze zrn ovsa a celých zrn ovsa

75

 

1.9.9

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti (3)

10

Kromě výrobků z rýže.

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.

1.9.10

Potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (3)

10

Kromě výrobků z rýže.

Maximální limit se vztahuje na sušinu (5) ve výrobku, jak je uváděn na trh.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1038/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU