(EU) 2024/1020Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1020 ze dne 27. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 1020, 2.4.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. března 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 22. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 24. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1020

2.4.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1020

ze dne 27. března 2024,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve státě Jižní Dakota, které bylo dne 12. března 2024 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

V návaznosti na toto nedávné ohnisko HPAI veterinární orgán Spojených států vymezil uzavřené pásmo kolem postiženého hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedl politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(7)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI v návaznosti na nedávné ohnisko ve státě Jižní Dakota.

(8)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblasti, na niž se vztahují omezení stanovená veterinárním orgánem Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z této oblasti dotčené nedávným ohniskem ve státě Jižní Dakota.

(9)

Kanada a Spojené království navíc poskytly Komisi aktualizované informace týkající se epizootologické situace na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(10)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se dvěma ohnisky HPAI v provinciích Alberta a Britská Kolumbie, která byla ve dnech 11. října 2023 a 25. listopadu 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené království předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti s jedním ohniskem HPAI u drůbeže v hrabství Yorkshire v Anglii, které bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR) dne 14. února 2024.

(12)

Kanada a Spojené království předložily rovněž informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Kanada a Spojené království v návaznosti na uvedená ohniska HPAI zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a v návaznosti na provedení politiky depopulace rovněž dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(13)

Komise informace předložené Kanadou a Spojeným královstvím vyhodnotila a domnívá se, že poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení vstupu zásilek určitých produktů do Unie z dotčených oblastí v uvedených třetích zemích, jak jsou uvedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup uvedených zásilek do Unie z dotčených oblastí Kanady a Spojeného království, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI ve Spojených státech, Kanadě a Spojeném království.

(15)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2024/748 (4) byly dále změněny položky pro Spojené státy v příloze V části 1 oddíle B a v příloze XIV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanovením dat zahájení pro dříve uzavřené oblasti US-2.528 a US-2.529 uvedené třetí země. Nyní byla v řádcích pro uvedené oblasti ve znění bodu 1 písm. a) podbodu xiv) a bodu 2 písm. n) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2024/748 zjištěna chyba. Je proto vhodné tuto chybu v příloze V části 1 oddíle B a v příloze XIV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 opravit. Uvedené přílohy by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu s Kanadou a Spojeným královstvím by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Oprava položek pro Spojené státy v řádcích pro oblasti US-2.528 a US-2.529 v příloze V části 1 oddíle B a v příloze XIV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by se měla použít ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2024/748 v platnost, konkrétně ode dne 24. února 2024.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s částí I přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravují v souladu s částí II přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se použije ode dne 24. února 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/748 ze dne 22. února 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 2024/748, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/748/oj).


PŘÍLOHA

Část I

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.196 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.196

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2023

18.3.2024“

ii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.221 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2023

18.3.2024“

iii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.328 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.328

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.2.2024

21.3.2024“

iv)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.631 doplňuje nový řádek pro oblast US-2.632, který zní:

US

Spojené státy

US-2.632

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.3.2024“

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.631 doplňuje nový popis oblasti US-2.632, který zní:

„Spojené státy

US-2.632

State of South Dakota

Hutchinson 04

Hutchinson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.6491903°W 43.2647367°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.196 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.196

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2023

18.3.2024

GBM

P1

 

11.10.2023

18.3.2024“

b)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.221 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.221

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2023

18.3.2024

GBM

P1

 

25.11.2023

18.3.2024“

c)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.328 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.328

POU, RAT

N, P1

 

14.2.2024

21.3.2024

GBM

P1

 

14.2.2024

21.3.2024“

d)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.631 doplňují nové řádky pro oblast US-2.632, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.632

POU, RAT

N, P1

 

12.3.2024

 

GBM

P1

 

12.3.2024“

 

Část II

Opravy prováděcího nařízení (EU) 2021/404

1)

V příloze V části 1 oddíle B se v položkách pro Spojené státy řádky pro oblasti US-2.528 a US-2.529 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.528

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2023

8.2.2024

US-2.529

N, P1

 

21.11.2023

9.2.2024“

2)

V příloze XIV části 1 oddíle B se v položkách pro Spojené státy řádky pro oblasti US-2.528 a US-2.529 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.528

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

8.2.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

8.2.2024

US-2.529

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2023

9.2.2024

GBM

P1

 

21.11.2023

9.2.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1020/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU