(EU) 2024/1015Nařízení Rady (EU) 2024/1015 ze dne 26. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2024/257, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii

Publikováno: Úř. věst. L 1015, 27.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. března 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1015

27.3.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1015

ze dne 26. března 2024,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2024/257, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2024/257 (1) stanoví pro roky 2024, 2025 a 2026 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace. Celkové přípustné odlovy (TAC) a opatření funkčně spojená s TAC stanovená nařízením (EU) 2024/257 by měly být změněny tak, aby zohledňovaly zveřejnění vědeckého doporučení a výsledky konzultací s třetími zeměmi a zasedání regionálních organizací pro řízení rybolovu.

(2)

Nařízení (EU) 2024/257 stanovilo TAC pro rejnokovité (Rajiformes) ve vodách Unie a Spojeného království divizí Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) divizí 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k. Uvedené nařízení rovněž stanovilo v rámci uvedeného TAC zvláštní podmínku. Tato zvláštní podmínka povoluje Unii a Spojenému království v roce 2024 odlov rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) v divizi ICES 7e (západní část Lamanšského průlivu), aby bylo možné monitorovat rybolov a shromažďovat údaje o rybolovu této populace, které ICES posuzuje. Aby byla zajištěna právní jistota a umožněno provádění „monitorovacích programů“ ověřovacího rybolovu, měla by být množství podle této zvláštní podmínky přidělena členským státům v souladu se zásadou relativní stability a s klíčem pro přidělování rejnokovitých ve vodách Unie a Spojeného království divizí ICES 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k.

(3)

V dvoustranných konzultacích o stanovení rybolovných práv pro populace uvedené v příloze 35 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“) Unie a Spojené království poprvé stanovily TAC na rok 2024 pro: i) platýse protaženého (Glyptocephalus cynoglossus) ve vodách Unie divize ICES 3a; ii) platýse červeného (Microstomus kitt) v dané oblasti a iii) pakambaly kosočtverečné (Scophthalmus rhombus) v dané oblasti. Dokud se členské státy nedohodnou na způsobu rozdělení těchto rybolovných práv, je v nařízení (EU) 2024/257 u těchto populací uveden TAC s poznámkou „bude určeno“. TAC a kvóty Unie pro tyto populace by měly být stanoveny na dané období a na úrovni dohodnuté se Spojeným královstvím a dotčené kvóty Unie by měly být přiděleny členským státům v souladu s dohodou mezi dotčenými členskými státy ohledně klíčů pro rozdělování těchto populací, jíž bylo dosaženo dne 18. března 2024.

(4)

Ve dnech 7. a 8. března 2024 proběhly dvoustranné konzultace mezi Unií a Spojeným královstvím podle čl. 498 odst. 2, 4 a 6 dohody o obchodu a spolupráci o úrovni TAC pro smačky rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky ve vodách Spojeného království a Unie podoblasti ICES 4, ve vodách Spojeného království divize ICES 2a a ve vodách Unie divize 3a. Výsledek uvedených konzultací byl zanesen do písemného záznamu podepsaného dne 12. března 2024. Příslušný TAC by proto měl být stanoven na úrovni dohodnuté se Spojeným královstvím.

(5)

Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) přijala na 12. výročním zasedání v roce 2024 omezení odlovů pro kranase Murphyho (Trachurus murphyi) a zachovala průzkumný rybolov ledovek rodu Dissostichus. Kromě toho SPRFMO zachovala nebo změnila funkčně související opatření. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(6)

Na svém výročním zasedání v roce 2023 se Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) rozhodla zachovat omezení intenzity rybolovu košelkovými nevody a maximální počet těchto plavidel lovících tropické tuňáky. Změnila se opatření týkající se řízení zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) při lovu tropických tuňáků, zejména jejich uzavírání. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(7)

Omezení intenzity rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovící tuňáka obecného (Thunnus thynnus) v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a maximální kapacita vysazení a kapacita chovu tuňáka obecného v Unii v této oblasti vycházejí z informací uvedených v ročních plánech rybolovu, ročních plánech řízení rybolovné kapacity a ročních plánech řízení chovu tuňáka obecného pořízených členskými státy, které byly stanoveny v souladu s články 11, 13 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2053 (3). Členské státy mají každoročně předložit uvedené plány Komisi do 31. ledna, a to na základě čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2023/2053. Tyto plány poté sestaví Komise a tvoří základ pro zavedení ročního plánu Unie, který je předán sekretariátu ICCAT k projednání a schválení komisí ICCAT, jak vyžaduje čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2023/2053. V souladu s pravidly ICCAT revidovanými na jejím výročním zasedání v roce 2023 nebyly do ročního plánu Unie na rok 2024 poprvé zahrnuty neaktivní chovy tuňáka obecného a související chovné kapacity. Roční plán Unie na rok 2024 schválila komise ICCAT dne 6. března 2024. Omezení intenzity rybolovu Unie a maximální kapacita vysazení do chovu na rok 2024 by tudíž měly být změněny v souladu s dotčeným ročním plánem..

(8)

Unijní kvóty pro populace v oblasti úmluvy ICCAT na rok 2024 byly během výročního zasedání ICCAT v listopadu 2023 upraveny v souladu s několika doporučeními ICCAT, podle nichž Unie může na základě žádosti převést stanovený procentní podíl své nevyužité kvóty z roku 2022 na rok 2024. Z tohoto důvodu a s cílem umožnit před začátkem rybolovných období pro dotčené populace využití těchto převedených množství: i) by v zájmu zohlednění těchto změn kvót Unie měly být změněny kvóty Unie pro severoatlantského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), jihoatlantského tuňáka křídlatého (ALB/AS05N) a tuňáka velkookého (Thunnus obesus) v Atlantském oceánu (BET/ATLANT), jakož i pro mečouna obecného (Xiphias gladius) v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/AN05N) a pro mečouna obecného v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š a ii) s ohledem na zásadu relativní stability by měly být odpovídajícím způsobem změněny kvóty členských států v rámci těchto kvót Unie.

(9)

Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (dále jen „CMS“) na svém 14. zasedání konaném ve dnech 12. až 17. února 2024 v uzbeckém Samarkandu doplnila na seznamy chráněných druhů v přílohách I a II uvedené úmluvy žraloka písečného (Carcharias taurus). Uvedená opatření by proto měla být provedena v právu Unie zákazem pro: i) rybářská plavidla Unie ve všech vodách a ii) rybářská plavidla třetích zemí ve vodách Unie lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tento druh. Ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2124 (4) však již takový zákaz pro žraloka písečného ve Středozemním moři zavedlo. Aby se zabránilo překrývání ustanovení týkajících se stejného předmětu, měl by být takový zákaz, pokud jde o Středozemní moře, zaveden pouze pro rybářská plavidla Unie ve všech vodách mimo Středozemní moře a pro rybářská plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

(10)

Jak čl. 41 odst. 3, tak článek 43 nařízení (EU) 2024/257 odkazují na stejný maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v části oblasti úmluvy WCPFC. Ustanovení čl. 41 odst. 3 by proto mělo být z důvodu právní jasnosti vypuštěno.

(11)

Článek 59 nařízení (EU) 2024/257 o vstupu v platnost a o použitelnosti by měl být opraven, pokud jde o opatření týkající se úhoře říčního (Anguilla anguilla) v mořských a brakických vodách Unie podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8 a 9 a přilehlých brakických vodách Unie.

(12)

Měly by být opraveny některé chyby v tabulkách TAC v přílohách nařízení (EU) 2024/257. Patří mezi ně chyby týkající se: i) TAC a kvót Unie a členských států; ii) druhu TAC (tj. „analytický TAC“ nebo „preventivní TAC“); iii) uplatňování meziroční pružnosti pro členské státy podle článků 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 (5) iv) popisů oblastí a iv) kódů pro podávání zpráv. Kromě toho by v uvedených přílohách měla být vyjasněna některá ustanovení v: v) tabulkách TAC pro rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách EU podoblastí ICES 8 a 9 a ii) tabulkách TAC pro makrelu obecnou (Scomber scombrus) v Severním a Baltském moři.

(13)

Nařízení (EU) 2024/257 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Rybolovná práva stanovená v nařízení (EU) 2024/257 se použijí od 1. ledna 2024. Ustanovení tohoto nařízení týkající se rybolovných práv by se proto měla rovněž použít od uvedeného dne. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jelikož dotčená rybolovná práva jsou zvýšena, nebo dosud nebyla vyčerpána.

(15)

Ustanovení tohoto nařízení týkající se žraloka písečného by se měla použít ode dne 1. dubna 2024, což je: i) po 14. zasedání konference smluvních stran CMS, které se konalo ve dnech 12. až 17. února 2024 a ii) před vstupem změny dodatků I a II CMS v platnost dne 17. května 2024.

(16)

Jelikož je naléhavě nutné zamezit přerušení rybolovných činností, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2024/257

Nařízení (EU) 2024/257 se mění takto:

1)

V čl. 20 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ba)

žraloka písečného (Carcharias taurus) ve všech vodách kromě Středozemního moře;“.

2)

V článku 41 se zrušuje odstavec 3.

3)

Článek 42 se nahrazuje tímto:

„Článek 42

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nacházející se mezi 20° s. š. a 20° j. š. nesmějí plavidla lovící košelkovými nevody, zásobovací plavidla a jakákoli jiná plavidla působící na podporu plavidel lovících košelkovými nevody rozmísťovat či spouštět zařízení s uzavíracím mechanismem ani u nich nastražovat sítě od 1. července 2024 00:00 hod. do 15. srpna 2024 24:00 hod.

2.   Vedle zákazu uvedeného v odstavci 1 se zakazuje nastražovat sítě u zařízení s uzavíracím mechanismem v části oblasti úmluvy WCPFC nacházející se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalšího měsíce, a to od 1. dubna 2024 00:00 hodin do 30. dubna 2024 24:00 hodin, nebo od 1. května 2024 00:00 hodin do 31. května 2024 24:00 hodin, nebo od 1. listopadu 2024 00:00 hodin do 30. listopadu 2024 24:00 hodin, nebo od 1. prosince 2024 00:00 hodin do 31. prosince 2024 24:00 hodin.

3.   Dotčené členské státy společně určí, které z období zákazu rybolovu uvedených v odstavci 2 platí pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod jejich vlajkou. O zvoleném období zákazu informují členské státy společně Komisi do 15. února 2024. Komise oznámí společné období zákazu zvolené dotčenými členskými státy sekretariátu WCPFC do 1. března 2024.

4.   Každý členský stát zajistí, aby žádné z jeho plavidel lovících košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení s uzavíracím mechanismem s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla lovícího košelkovými nevody.“

4)

V čl. 55 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„aa)

žraloka písečného (Carcharias taurus) ve všech vodách Unie;“.

5)

V článku 59 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

čl. 13 odst. 1 a 7 se použijí od 1. ledna 2024 do 31. března 2025;

b)

čl. 13 odst. 2 až 6 se použijí od 1. dubna 2024 do 31. března 2025;“.

6)

V článku 59 se doplňují nová písmena, která znějí:

„ca)

čl. 20 odst. 1 písm. ba) se použije ode dne 1. dubna 2024;

„ga)

čl. 55 odst. 1 písm. aa) se použije ode dne 1. dubna 2024;“.

7)

Přílohy IA, IG, IH, VI, IX a XI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2024.

Za Radu

předseda

D. CLARINVAL


(1)  Nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194 (Úř. věst. L 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj.)

(2)   Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2053 ze dne 13. září 2023, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 (Úř. věst. L 238, 27.9.2023, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2124 ze dne 4. října 2023 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) (Úř. věst. L 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).


PŘÍLOHA

Přílohy IA, IG, IH, VI, IX a XI nařízení (EU) 2024/257 se mění takto:

1)

V části B přílohy IA se tabulka 1 nahrazuje tímto:

„Tabulka 1

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie oblasti 3a

Dánsko

 

158 096

(1)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

241

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Švédsko

 

5 805

(1)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

164 142

 

 

 

 

 

Spojené království

5 269

 

 

 

 

 

TAC

 

169 411

 

 

 

 

 

(1)

Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky merlang a makrely obecné (OT1/*2A3A4X). Vedlejší úlovky tresky merlang a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

Oblast: vody Unie oblastí řízení smačků rodu Ammodytes

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R)

Dánsko

119 773

33 526

4 666

0

0

131

0

Německo

183

51

7

0

0

0

0

Švédsko

4 398

1 231

171

0

0

5

0

Unie

124 354

34 808

4 844

0

0

136

0

Spojené království

3 992

1 117

156

0

0

4

0

Celkem

128 346

35 925

5 000

0

0

140

0

(1)

Až 10 % této kvóty může být převedeno a využito v následujícím roce pouze v rámci této oblasti řízení.

(2)

Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 3r jako TAC pro monitorování s příslušným protokolem o odběru vzorků pro daný rybolov.“

2)

V části B přílohy IA se tabulka 29 nahrazuje tímto:

„Tabulka 29

Druh:

Platýs protažený

 

Oblast:

vody Unie oblasti 3a

 

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/03A-C.)

Dánsko

 

542

(1)

Analytický TAC

Německo

 

1

(1)

 

Nizozemsko

 

1

(1)

 

Švédsko

 

113

(1)

 

Unie

 

657

(1)

 

TAC

 

657

 

 

(1)

Z čehož až 100 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4; ve vodách Spojeného království oblasti 2a (WIT/*2AC4-C1).“

3)

V části B přílohy IA se tabulka 60 nahrazuje tímto:

„Tabulka 60

Druh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

 

 

(L/W/2AC4-C)

 

Belgie

 

121

 

Preventivní TAC

 

 

Dánsko

 

335

 

 

 

 

 

Německo

 

43

 

 

 

 

 

Francie

 

92

 

 

 

 

 

Nizozemsko

278

 

 

 

 

 

Švédsko

 

4

 

 

 

 

 

Unie

 

873

(3)(4)

 

 

 

 

Spojené království

1 666

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 539

 

 

 

 

 

(1)

Z čehož až 1 125  tun platýse červeného může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4; vodách Spojeného království oblastí 2a (LEM/*2AC4-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d (LEM/*07D).

(2)

Z čehož až 541 tun platýse protaženého může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4; vodách Spojeného království oblastí 2a (WIT/*2AC4-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d (WIT/*07D).

(3)

Z čehož až 590 tun platýse červeného může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4; vodách Spojeného království oblastí 2a (LEM/*2AC4-C); vodách Unie oblasti 3a (LEM/*03A-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d (LEM/*07D).

Belgie

82

Dánsko

226

Německo

29

Francie

62

Nizozemsko

188

Švédsko

3

(4)

Z čehož až 283 tun platýse protaženého může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (WIT/*2AC4-C), vodách Unie oblasti 3a (WIT/*03A-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d (WIT/*07D).

Belgie

39

Dánsko

109

Německo

14

Francie

30

Nizozemsko

90

Švédsko

1“

4)

V části B přílohy IA se tabulka 61 nahrazuje tímto:

„Tabulka 61

Druh:

Platýs červený

 

Oblast:

vody Unie oblasti 3a

 

Microstomus kitt

 

 

(LEM/03A-C.)

 

Dánsko

 

170

(1)

Analytický TAC

Německo

 

2

(1)

 

Nizozemsko

 

10

(1)

 

Švédsko

 

5

(1)

 

Unie

 

187

(1)

 

TAC

 

187

 

 

(1)

Z čehož až 100 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4; ve vodách Spojeného království oblasti 2a (LEM/*2AC4-C1).“

5)

V části B přílohy IA se tabulka 68 nahrazuje tímto:

„Tabulka 68

Druh:

Mník mořský

 

 

Oblast:

vody Unie oblasti 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

 

Belgie

 

11

 

Preventivní TAC“

 

 

Dánsko

 

88

 

 

 

 

 

Německo

 

11

 

 

 

 

 

Švédsko

 

34

 

 

 

 

 

Unie

 

144

 

 

 

 

 

Spojené království

0

 

 

 

 

 

TAC

 

144

 

 

 

 

 

6)

V části B přílohy IA se tabulka 73 nahrazuje tímto:

„Tabulka 73

Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

 

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgie

 

1 107,5

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

1 107,5

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“

Německo

 

16

 

 

 

 

 

Francie

 

33

 

 

 

 

 

Nizozemsko

570

 

 

 

 

 

Unie

 

2 834

 

 

 

 

 

Spojené království

18 350

 

 

 

 

 

TAC

 

21 184

 

 

 

 

 

7)

V části B přílohy IA se tabulka 78 nahrazuje tímto:

„Tabulka 78

Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

 

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Dánsko

 

588

(1)

Preventivní TAC

 

 

Nizozemsko

6

(1)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

 

24

(1)

 

 

 

 

Unie

 

618

(1)

 

 

 

 

Spojené království

174

(1)

 

 

 

 

TAC

 

792

(1)

 

 

 

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov krevety severní.“

8)

V části B přílohy IA se tabulka 79 nahrazuje tímto:

„Tabulka 79

Druh:

Kreveta severní

 

Oblast:

vody Norska jižně od 62o s. š.

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Dánsko

 

50

 

Analytický TAC

 

 

Švédsko

 

123

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Unie

 

173

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

 

Nepoužije se

 

 

 

 

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky polak, tresky merlang a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.“

9)

V části B přílohy IA se tabulka 93 nahrazuje tímto:

„Tabulka 93

Druh:

Pakambala velká a pakambala kosočtverečná

Scophthalmus maximus a Scophthalmus rhombus

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

 

 

(T/B/2AC4-C)

 

Belgie

 

251

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

537

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

137

 

 

 

 

 

Francie

 

65

 

 

 

 

 

Nizozemsko

1 904

 

 

 

 

 

Švédsko

 

4

 

 

 

 

 

Unie

 

2 898

(3)(4)

 

 

 

 

Spojené království

708

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 606

 

 

 

 

 

(1)

Z čehož až 400 tun pakambaly velké může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Z čehož až 308 tun pakambaly kosočtverečné může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (BLL/*2AC4-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d a 7e (BLL/*7DE).

(3)

Z čehož až 1 638  tun pakambaly velké může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgie

142

Dánsko

303

Německo

77

Francie

37

Nizozemsko

1 077

Švédsko

2

(4)

Z čehož až 1 260  tun pakambaly kosočtverečné může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (BLL/*2AC4-C); vodách Unie oblasti 3a (BLL/*03A-C) a vodách Spojeného království a Unie oblasti 7d a7e (BLL/*7DE).

Belgie

109

Dánsko

233

Německo

60

Francie

28

Nizozemsko

828

Švédsko

2“

10)

V části B přílohy IA se tabulka 94 nahrazuje tímto:

„Tabulka 94

Druh:

Pakambala kosočtverečná

 

 

Oblast:

vody Unie oblasti 3a

 

Scophthalmus rhombus

 

 

(BLL/03A-C.)

 

Dánsko

 

116

(1)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

0

(1)

 

 

 

Nizozemsko

 

11

(1)

 

 

 

Švédsko

 

21

(1)

 

 

 

Unie

 

148

(1)

 

 

 

TAC

 

148

 

 

 

 

(1)

Z čehož až 100 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (BLL/*2AC4-C1).“

11)

V části B přílohy IA se tabulka 98 nahrazuje tímto:

„Tabulka 98

Druh:

Rejnokovití

Rajiformes

 

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgie

 

824

(1)(2)(3)(4)(5)

Preventivní TAC

 

 

Estonsko

 

5

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Francie

 

3 702

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Německo

 

11

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Irsko

 

1 191

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Litva

 

19

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Nizozemsko

3

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Portugalsko

 

20

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Španělsko

 

996

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Unie

 

6 771

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Spojené království

2 985

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

TAC

 

9 756

(3)(4)(5)

 

 

 

 

(1)

Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rejnoka skvrnitého (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v právních předpisech Unie a Spojeného království pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*07D.), rejnoka skvrnitého (Raja montagui) (RJM/*07D.), rejnoka kruhového (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) a rejnoka valcháře (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata).

(3)

Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata). Úlovky tohoto druhu v oblasti 7e se odečtou od množství stanovených v tomto samostatném TAC (RJU/7DE.). Při náhodném odlovu v oblastech 6a, 6b, 7a–c a 7f–k nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.

(4)

Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata), kromě oblastí 7e, 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka světloskvrnného v oblastech 7f a 7g omezen na níže uvedená množství:

 

Druh:

Rejnok světloskvrnný

Oblast:

7f a 7g

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

 

Belgie

 

5

(1)

Preventivní TAC

 

 

Estonsko

 

0

(1)

 

 

 

 

Francie

 

22

(1)

 

 

 

 

Německo

 

0

(1)

 

 

 

 

Irsko

 

7

(1)

 

 

 

 

Litva

 

0

(1)

 

 

 

 

Nizozemsko

0

(1)

 

 

 

 

Portugalsko

 

0

(1)

 

 

 

 

Španělsko

 

6

(1)

 

 

 

 

Unie

 

40

(1)

 

 

 

 

Spojené království

46

(1)

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

 

 

 

(1)

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno v oblasti 7d a být vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Touto zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v právních předpisech Unie a Spojeného království pro oblasti v nich uvedené.

(5)

V rámci výše uvedené kvóty nesmí být odlov rejnoka světloskvrnného vyšší než níže uvedená množství rejnoka světloskvrnného v oblasti 7e, aby byl umožněn ověřovací rybolov pro účely shromažďování údajů o rybolovu pro populaci podle posouzení ICES.

 

Druh:

Rejnok světloskvrnný

Oblast:

7e

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/07E.)

 

 

 

Belgie

 

1

(1)

Preventivní TAC

 

 

Estonsko

 

0

(1)

 

 

 

Francie

 

6

(1)

 

 

 

 

Německo

 

0

(1)

 

 

 

 

Irsko

 

2

(1)

 

 

 

 

Litva

 

0

(1)

 

 

 

 

Nizozemsko

0

(1)

 

 

 

 

Portugalsko

 

0

(1)

 

 

 

 

Španělsko

 

2

(1)

 

 

 

 

Unie

 

11

(1)

 

 

 

 

Spojené království

5

(1)

 

 

 

 

TAC

 

16

 

 

 

 

 

(1)

Úlovky této populace mohou vykládat pouze plavidla, která se účastní „monitorovacích programů“ rybolovu rejnoka světloskvrnného v oblasti 7e. Jedinci ulovení jinými plavidly nesmí být poraněni nesmí být poraněni a musí být ihned vypuštěni. Každá strana nezávisle určí, jak přidělit svou kvótu plavidlům účastnícím se jejích monitorovacích programů. Zúčastněná plavidla budou povinna shromažďovat a sdílet údaje týkající se vykládky a výmětů a pokud možno i údaje o biologických vlastnostech úlovků (délka, váha a pohlaví).“

12)

V části B přílohy IA se tabulky v poznámce pod čarou č. 2 k tabulce 101 nahrazují tímto:

„Druh:

Rejnok vlnitý

Oblast:

vody Unie oblasti 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgie

0

 

Preventivní TAC

 

Francie

13

(1)

 

 

 

 

Portugalsko

10

 

 

 

 

 

Španělsko

10

(2)

 

 

 

 

Unie

33

 

 

 

 

 

Spojené království

0

 

 

 

 

 

TAC

33

 

 

 

 

 

(1)

Plavidlům účastnícím se ověřovacího rybolovu může být přiděleno dalších 28,5 tun, aby bylo možné shromažďovat údaje o rybolovu pro tuto populaci dle návrhu vnitrostátního vědeckého ústavu. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (RJU/8-C.SEN). Francie před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel). Tím není dotčena relativní stabilita.

(2)

Plavidlům účastnícím se ověřovacího rybolovu může být přiděleno dalších 21,5 tun, aby bylo možné shromažďovat údaje o rybolovu pro tuto populaci dle návrhu vnitrostátního vědeckého ústavu. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (RJU/8-C.SEN). Španělsko před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel). Tím není dotčena relativní stabilita.

Druh:

Rejnok vlnitý

Oblast:

vody Unie oblasti 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgie

0

 

Preventivní TAC

 

Francie

20

 

 

 

 

 

Portugalsko

15

(1)

 

 

 

 

Španělsko

15

 

 

 

 

 

Unie

50

 

 

 

 

 

Spojené království

0

 

 

 

 

 

TAC

50

 

 

 

 

 

(1)

Plavidlům účastnícím se ověřovacího rybolovu může být přiděleno dalších 50 tun, aby bylo možné shromažďovat údaje o rybolovu pro tuto populaci dle návrhu vnitrostátního vědeckého ústavu. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (RJU/9-C.SEN). Portugalsko před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel). Tím není dotčena relativní stabilita.“

13)

V části B přílohy IA se tabulka 103 nahrazuje tímto:

„Tabulka 103

Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

 

Oblast:

vody Unie oblasti 3a, 3b, 3c a 3d; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie a Spojeného království oblasti 4; vody Norska oblastí 2a a 4a

 

 

 

(MAC/2A34-N)

 

Belgie

 

476

(1)(2)

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

27 882

(1)(2)(4)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

496

(1)(2)

 

 

 

 

Francie

 

1 498

(1)(2)

 

 

 

 

Nizozemsko

1 508

(1)(2)

 

 

 

 

Švédsko

 

4 569

(1)(2)(3)

 

 

 

 

Unie

 

36 429

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

739 386

 

 

 

 

 

(1)

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství.

 

 

3a

(MAC/*03A.)

vody Spojeného království a Unie oblastí 3a, 4b a 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14

(MAC/*2AX14)

 

Belgie

0

0

0

0

286

 

Dánsko

0

4 130

0

0

9 774

 

Německo

0

0

0

0

298

 

Francie

0

490

0

0

899

 

Nizozemsko

0

490

0

0

905

 

Švédsko

0

0

390

10

2 741

 

Unie

0

5 110

390

10

14 903

(2)

V rámci těchto kvót a po dohodě s příslušným pobřežním státem je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

 

 

vody Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*02A4AN-)

vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

 

Belgie

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Dánsko

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Německo

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Francie

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Nizozemsko

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Švédsko

0

Bude určeno

 

 

 

 

 

Unie

0

Bude určeno

 

 

 

 

(3)

Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

322

 

 

 

 

 

 

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky polak, tresky merlang a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.

(4)

V rámci této kvóty provede Dánsko následující převody za účelem odlovu ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 6, 7 a 8d; vodách Unie oblastí 8a, 8b a 8e; v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 a vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 5b (MAC/*2A14):

 

Německo

531

 

 

 

 

 

 

Španělsko

1

 

 

 

 

 

 

Estonsko

4

 

 

 

 

 

 

Francie

354

 

 

 

 

 

 

Irsko

1 769

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

3

 

 

 

 

 

 

Litva

3

 

 

 

 

 

 

Nizozemsko

774

 

 

 

 

 

 

Polsko

37“

 

 

 

 

 

14)

V části B přílohy IA se poznámka pod čarou č. 1 k tabulce 106 nahrazuje tímto:

(1)

Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 4 (SOL/*04-EU).“

15)

V části B přílohy IA se tabulka 111 nahrazuje tímto:

„Tabulka 111

Druh:

Jazyk obecný

 

Oblast:

7f a 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgie

 

730

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

73

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“

 

Irsko

 

37

 

 

 

 

 

Unie

 

840

 

 

 

 

 

Spojené království

405

 

 

 

 

 

TAC

 

1 267

 

 

 

 

 

16)

V příloze ID se tabulky 7, 8, 11, 14, 15 a 16 se nahrazují tímto:

„Tabulka 7

Druh:

Severoatlantský tuňák křídlatý

 

Oblast:

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

Irsko

4 310,57

 

 

Analytický TAC

 

 

Španělsko

24 295,97

 

 

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Francie

7 641,47

 

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Portugalsko

2 664,72

 

 

 

 

 

 

Unie

38 912,73

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

47 251

 

 

 

 

 

 

(1)

Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je stanoven na: 1 241 .

(2)

Zvláštní podmínka: v rámci této kvóty je odlov ve vodách Spojeného království (ALB/*AN05N-UK) omezen na toto množství: 280,00.


Tabulka 8

Druh:

Jihoatlantský tuňák křídlatý

 

Oblast:

Atlantský oceán jižně od 5° s. š.

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

Španělsko

1 051,30

 

 

Analytický TAC

 

 

Francie

345,49

 

 

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Portugalsko

735,71

 

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

2 132,50

 

 

 

 

 

 

TAC

28 000

 

 

 

 

 

 


Tabulka 11

Druh:

Tuňák velkooký

 

 

Oblast:

Atlantský oceán

 

 

Thunnus obesus

 

 

 

(BET/ATLANT)

 

Španělsko

8 079,90

 

(1)

Analytický TAC

 

 

Francie

3 431,99

 

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Portugalsko

3 067,50

 

(1)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

14 579,39

 

(1)

 

 

 

 

TAC

62 000

 

(1)

 

 

 

 

(1)

Úlovky tuňáka velkookého plavidly lovícími košelkovými nevody (BET/*ATLPS) a plavidly s celkovou délkou nejméně 20 metrů používajícími dlouhé lovné šňůry (BET/*ATLLL) se vykazují odděleně. Od června platí, že jakmile úlovky dosáhnou 80 % kvóty, musejí členské státy úlovky těchto rybářských plavidel hlásit každý týden.


Tabulka 14

Druh:

Mečoun obecný

 

 

Oblast:

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AN05N)

 

Španělsko

6 294,13

 

(2)

Analytický TAC

 

 

Portugalsko

1 143,97

 

(2)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Jiné členské státy

168,10

 

(1)(2)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

7 606,20

 

 

 

 

 

 

TAC

13 200

 

 

 

 

 

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Zvláštní podmínka: až 2,39 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, které se započítají do této zvláštní podmínky, se vykazují samostatně (SWO/*AS05N_AMS).


Tabulka 15

Druh:

Mečoun obecný

 

 

Oblast:

Atlantský oceán jižně od 5° s. š.

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AS05N)

 

Španělsko

4 978,46

 

(1)

Analytický TAC

 

 

Portugalsko

327,94

 

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Unie

5 306,40

 

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

10 000

 

 

 

 

 

 

(1)

Zvláštní podmínka: až 3,51 % z tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/*AN05N).


Tabulka 16

Druh:

Mečoun obecný

 

 

Oblast:

Středozemní moře

 

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/MED)

 

Chorvatsko

13,74

 

(1)(2)

Analytický TAC

 

 

Kypr

50,67

 

(1)(2)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Španělsko

1 565,04

 

(1)(2)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

109,08

 

(1)(2)

 

 

 

 

Řecko

1 036,02

 

(1)(2)

 

 

 

 

Itálie

3 208,44

 

(1)(2)

 

 

 

 

Malta

380,64

 

(1)(2)

 

 

 

 

Unie

6 363,63

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

9 017

 

 

 

 

 

 

(1)

Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna do 31. prosince.

 

 

(2)

Zvláštní podmínka: do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři, vykazují se však samostatně (SWO/MED-BC). Do této kvóty se započítávají mrtvé úlovky mečouna obecného ve Středozemním moři ze sportovního a rekreačního rybolovu, vykazují se však samostatně (SWO/MED-SR).“

17)

V příloze ID se poznámky pod čarou č. 5 a 6 k tabulce 12 nahrazují tímto:

„(5)

Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 (BFT/*643):

 

Itálie

105,66

 

 

 

 

 

Unie

105,60

 

 

 

 

(6)

Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy VI pro účely chovu (BFT/*8303F):

 

Chorvatsko

952,17

 

 

 

 

 

Unie

952,17“

 

 

 

 

18)

Příloha IF se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IF

TUŇÁK JIŽNÍ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:

Tuňák jižní

Thunnus maccoyii

Oblast:

všechny oblasti výskytu

(SBF/F41-81)

Unie

 

13

(1)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

 

20 642

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

19)

Příloha IG se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IG

OBLAST ÚMLUVY WCPFC

Tabulka 1

Druh:

Tuňák velkooký

Thunnus obesus

Oblast:

oblast úmluvy WCPFC

(BET/WCPFC)

Unie

 

2 000

(1)

Preventivní TAC

TAC

 

Nepoužije se

(1)

(1)

Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.


Tabulka 2

Druh:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

Oblast:

oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š.

(SWO/F7120S)

Unie

 

3 170,36

 

Preventivní TAC

TAC

 

Nepoužije se

 

20)

Příloha IH se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IH

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Tabulka 1

Druh:

Ledovky rodu Dissostichus

Dissostichus spp.

Oblast:

oblast úmluvy SPRFMO, výzkumné bloky A a B (1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

(2)(3)(4)

Preventivní TAC

 

 

(1)

Výzkumný blok A:

 

Severozápad

50°30′ j. š., 136° v. d.

 

 

 

 

Severovýchod

50°30′ j. š., 140°30′ v. d.

 

 

 

 

Jihovýchod

54°50′ j. š., 140°30′ v. d.

 

 

 

 

Jihozápad

54°50΄ j. š., 136° v. d.

 

 

 

 

Výzkumný blok B:

 

Severozápad

52°30′ j. š., 140°30′ v. d.

 

 

 

 

Severovýchod

52°30′ j. š., 145°30′ v. d.

 

 

 

 

Jihovýchod

54°50′ j. š., 145°30′ v. d.

 

 

 

 

Jihozápad

54°50΄ j. š., 140°30΄ v. d.

 

 

 

(2)

Tento roční TAC je pouze pro účely průzkumného rybolovu. Rybolov je omezen na hloubku mezi 600 m a 2 500  m. Rybolov je omezen na jeden výjezd v maximální délce 60 po sobě následujících dnů, který lze vykonat kdykoli mezi 1. květnem a 15. listopadem 2024. Od 1. do 15. listopadu 2024 se dlouhé lovné šňůry vykládají pouze v noci a veškerý rybolov se okamžitě ukončí, dojde-li k uhynutí:

a)

jednoho jedince kteréhokoli z těchto druhů: albatros stěhovavý (Diomedea exulans), albatros šedohlavý (Thalassarche chrysostoma), albatros černobrvý (Thalassarche melanophris), buřňák zavalitý (Procellaria cinerea), buřňák hebký (Pterodroma mollis), nebo

b)

tří jedinců kteréhokoli z těchto druhů: albatros světlohřbetý (Phoebetria palpebrata), buřňák obrovský (Macronectes giganteus) a buřňák Hallův (Macronectes halli).

Rybolov je dále omezen na maximální počet 5 000 háčků na jedno lovné zařízení s maximálním počtem 100 lovných zařízení. Dlouhé lovné šňůry se vyloží nejméně 3 námořní míle od sebe a během jednoho kalendářního roku se nevyloží na místech, kde se předtím nacházely dlouhé lovné šňůry. Rybolov se ukončí, jakmile je dosaženo TAC, anebo jakmile je vyloženo a vytaženo 100 lovných zařízení – podle toho, co nastane dříve.

(3)

Z toho až 129 tun může být odloveno ve výzkumném bloku A. Úlovky ledovek ve výzkumném bloku A se vykazují samostatně (TOT/SPR-A).

(4)

Z toho až 33 tun může být odloveno ve výzkumném bloku B. Úlovky ledovek ve výzkumném bloku B se vykazují samostatně (TOT/SPR-B).


Tabulka 2

Druh:

Kranas Murphyho

Trachurus murphyi

Oblast:

oblast úmluvy SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Německo

18 622,82

 

Analytický TAC

Nizozemsko

20 185,21

 

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Litva

12 958,23

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Polsko

22 280,74

 

 

Unie

74 047,00

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

21)

V příloze VI se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Maximální počet rybářských plavidel každého členského státu oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři.

Tabulka A

 

Počet rybářských plavidel (1)

 

Řecko (2)

Španělsko

Francie

Chorvatsko

Itálie

Kypr (3)

Malta (4)

Portugalsko

Plavidla lovící s košelkovým nevodem (5)

0

7

22

18

21

1

2

0

Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

0

38

23

0

40

17

63

0

Návnadové čluny

0

66

8

0

0

0

0

0

Ruční vlasec

0

1

47

24

0

0

0

0

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí

0

0

56

0

0

0

0

0

Malá pobřežní plavidla

64

696

89

0

0

0

0

0

Jiná plavidla provozující drobný rybolov (6)

41

0

60

0

142

0

240

76

22)

V příloze VI se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Maximální počet pastí používaných pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři schválený každým členským státem

Maximální počet pastí

Členský stát

Počet pastí

Španělsko

6

Itálie

5

Portugalsko

2 “

23)

V příloze VI se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Maximální kapacita chovu a kapacita výkrmu tuňáka obecného pro každý členský stát a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného, které každý členský stát může přidělit svým hospodářstvím ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

Tabulka A

Maximální kapacita chovu a výkrmu tuňáka

 

Počet chovů

Kapacita (v tunách)

Řecko

0

0

Španělsko

7

15 860,72

Chorvatsko

4

7 880,00

Itálie

3

1 160,00

Kypr

0

0

Malta

6

17 213,00

Portugalsko

2

667

Tabulka B

Maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného (v tunách)

Řecko

0

Španělsko

11 329,09

Chorvatsko

3 225,10

Itálie

610,00

Kypr

0

Malta

12 295,00

Portugalsko

517,00“

24)

Příloha IX se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IX

OBLAST ÚMLUVY WCPFC

1.   

Maximální počet rybářských plavidel Unie používajících dlouhé lovné šňůry oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. v oblasti úmluvy WCPFC

Španělsko

14

Unie

14

2   

Maximální počet plavidel Unie lovících košelkovými nevody oprávněných lovit tropického tuňáka v oblastech mezi 20° s. š. a 20° j. š. a v oblasti úmluvy WCPFC

Španělsko

4

Unie

4

25)

V příloze XI se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

V příloze IA části B nařízení (EU) 2023/194 tabulky pro makrelu obecnou (Scomber scombrus) ve vodách Unie divizí ICES 3a, 3b, 3c a 3d; ve vodách Spojeného království divize 2a; ve vodách Unie a Spojeného království podoblasti ICES 4 a ve vodách Norska divizí 2a a 4a se nahrazují tímto:

„Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

vody Unie oblasti 3a, 3b, 3c a 3d; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie a Spojeného království oblasti 4; vody Norska oblastí 2a a 4a

(MAC/2A34-N)

Belgie

 

501

(1)(2)

Analytický TAC

Dánsko

 

29 446

(1)(2)(4)

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

523

(1)(2)

 

 

 

Francie

 

1 579

(1)(2)

 

 

 

Nizozemsko

 

1 589

(1)(2)

 

 

 

Švédsko

 

4 743

(1)(2)(3)

 

 

 

Unie

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

TAC

 

782 066

 

 

 

 

(1)

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství.

 

3a

Vody Spojeného království a Unie oblastí 3a, 4b a 4c

4b

4c

Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14

 

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

 

Belgie

0

0

0

0

301

 

Dánsko

0

4 130

0

0

10 312

 

Německo

0

0

0

0

314

 

Francie

0

490

0

0

947

 

Nizozemsko

0

490

0

0

953

 

Švédsko

0

0

390

10

2 846

 

Unie

0

5 110

390

10

15 673

 

(2)

V rámci těchto kvót a po dohodě s příslušným pobřežním státem je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

 

 

vody Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*02A4AN-)

vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

Belgie

0

0

 

 

 

 

Dánsko

0

0

 

 

 

 

Německo

0

0

 

 

 

 

Francie

0

0

 

 

 

 

Nizozemsko

0

0

 

 

 

 

Švédsko

0

0

 

 

 

 

Unie

0

0

 

 

 

(3)

Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

266

 

 

 

 

 

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.

(4)

V rámci této kvóty provede Dánsko následující převody za účelem odlovu ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 6, 7 a 8d; vodách Unie oblastí 8a, 8b a 8e; v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 a vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 5b (MAC/*2A14):

 

Německo

749

 

 

 

 

 

Španělsko

1

 

 

 

 

 

Estonsko

6

 

 

 

 

 

Francie

499

 

 

 

 

 

Irsko

2 495

 

 

 

 

 

Lotyšsko

5

 

 

 

 

 

Litva

5

 

 

 

 

 

Nizozemsko

1 092

 

 

 

 

 

Polsko

53““

 

 

 

 


(1)  Počty v této tabulce se mohou ještě zvýšit za předpokladu, že budou dodrženy mezinárodní závazky Unie.

(2)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody je nahrazeno maximálně 10 plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry nebo jedním malým plavidlem lovícím košelkovými nevody a třemi dalšími plavidly provozujícími drobný rybolov.

(3)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody může být nahrazeno maximálně 10 plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry nebo jedním malým plavidlem lovícím košelkovými nevody a nejvýše třemi plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry.

(4)  Jedno plavidlo střední velikosti lovící košelkovými nevody může být nahrazeno maximálně 10 plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry.

(5)  Individuální počet plavidel lovících košelkovými nevody v této tabulce je výsledkem převodů mezi členskými státy a nepředstavuje historická práva do budoucna.

(6)  Polyvalentní plavidla používající více lovných zařízení (dlouhou lovnou šňůru, ruční vlasec, vlečnou lovnou šňůru).“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU