(EU) 2024/999Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/999 ze dne 22. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abricot des Baronnies (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 999, 2.4.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 22. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 22. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/999

2.4.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/999

ze dne 22. března 2024

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Abricot des Baronnies“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Abricot des Baronnies“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná odůvodněná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Abricot des Baronnies“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Abricot des Baronnies“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)   Úř. věst. C, C/2023/1484, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1484/oj.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/999/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU