(EU) 2024/966Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/966 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, o změně nařízení (ES) č. 1966/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3176/94

Publikováno: Úř. věst. L 966, 27.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/966

27.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/966

ze dne 21. března 2024

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, o změně nařízení (ES) č. 1966/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3176/94

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1966/94 (2) ve znění nařízení Komise (ES) č. 705/2005 (3) byl produkt v řádku, který odpovídá bodu 7 tabulky v příloze nařízení (ES) č. 1966/94, popsaný jako zhotovený výrobek, z velmi pevné tkané jednobarevné látky (100 % bavlna), pravoúhlého tvaru s vyztuženými okraji a dvěma otvory na jedné straně, přibližně 10 cm dlouhými, které umožňují naplnit výrobek peřím, prachovým peřím nebo jiným materiálem (sypek peřiny či prošívané přikrývky), zařazen do kódu KN 6302 31 00 („Ostatní ložní prádlo z bavlny“).

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 3176/94 (4) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 441/2013 (5) byl velmi podobný výrobek, konkrétně zhotovený výrobek, obvykle nevhodný k praní, z velmi pevné tkané jednobarevné látky (100 % bavlna) pravoúhlého tvaru s vyztuženými okraji a otvory na jedné straně, které umožňují naplnit výrobek peřím, prachovým peřím nebo jiným materiálem (sypek peřiny či prošívané přikrývky) zařazen do kódu KN 6307 90 98 („Ostatní zcela zhotovené výrobky“).

(3)

Ve sloupcích „Odůvodnění“ bodu 7 přílohy nařízení (ES) č. 1966/94 a přílohy nařízení (ES) č. 3176/94, neposkytují uvedené důvody dostatečné vysvětlení pro odůvodnění příslušných zařazení a pro určení objektivních kritérií k odlišení výrobků čísla 6302 od výrobků čísla 6307.

(4)

Nařízení (ES) č. 1966/94 a 3176/94 proto nepřispívají k zajištění jednotného zařazení těchto výrobků. V důsledku toho by měl být zrušen bod 7 v tabulce uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1966/94 a mělo by být zrušeno nařízení (ES) č. 3176/94.

(5)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (6), mělo by být zároveň vyjasněno zařazení zboží podobného zboží popsanému v bodě 7 nařízení (ES) č. 1966/94 a v nařízení (ES) č. 3176/94, a to přijetím nového opatření týkajícího se zařazení tohoto druhu zboží, které poskytuje dostatečné důvody pro rozlišení výrobků čísel 6302 a 6307. Je proto nezbytné přijmout nové opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(7)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(8)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

V tabulce uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1966/94 se zrušuje řádek pro bod 7.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 3176/94 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1966/94 ze dne 28. července 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 198, 30.7.1994, s. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1966/oj).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 705/2005 ze dne 4. května 2005, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/705/oj).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 3176/94 ze dne 21. prosince 1994 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3176/2013-06-04).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/441/oj).

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve formě pytle/sypku z velmi hustě tkané, jednobarevné 100% bavlněné tkaniny, o rozměrech přibližně 80 cm x 80 cm. Okraje jsou vyztuženy tkanou paspulkou.

Na jedné straně je otvor o rozměrech přibližně 25 cm, který umožňuje naplnění.

Pytel/sypek je navržený tak, aby se po dovozu naplnil například peřím a/nebo prachovým peřím a aby se otvor natrvalo uzavřel, a vznikl tak polštář.

(Viz obrázky) (*1)

6307 90 98

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 98 .

Zařazení výrobku do čísla 9404 jako ložní potřeby a podobné výrobky je vyloučeno, protože výrobek nemá podstatné rysy kompletního výrobku čísla 9404 ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 2 a). Výrobek zatím není naplněný ani uvnitř vybavený nějakým materiálem.

Zařazení výrobku do čísla 6302 jako ložní prádlo je vyloučeno, protože výrobek nemá objektivní znaky a vlastnosti ložního prádla čísla 6302 , které zahrnuje výrobky jako prostěradla, povlaky na polštáře, povlaky na peřiny a potahy matrací. Tyto výrobky jsou určeny například k pokrytí polštáře nebo peřiny a mohou z nich být kdykoli snadno sejmuty (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6302 , první odstavec, bod 1).

Výrobek nemá stejnou funkci nebo použití jako ložní prádlo čísla 6302 ; jedná se o výrobek jiné povahy, neboť má být naplněn a poté trvale uzavřen. Hustě tkaná textilie a skutečnost, že výrobek je trvale uzavřen, zajišťují, že výplňový materiál neunikne ven. Výplňový materiál nelze po uzavření snadno vytáhnout. Na rozdíl od povlaku na polštář se výrobek stává součástí polštáře. Výrobek navíc není v přímém kontaktu s uživatelem, neboť před jeho použitím na něj spotřebitel natáhne povlak na polštář (samotné ložní prádlo).

Vzhledem k tomu, že výrobek nelze zařadit do specifičtějšího čísla než do čísla 6307 , je proto třeba jej zařadit do kódu KN 6307 90 98 jako ostatní „Zcela zhotovené výrobky“ (z textilií).


Image 1

 

Image 2


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU