(EU) 2024/965Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/965 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 965, 27.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/965

27.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/965

ze dne 21. března 2024

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Obuv se svrškem z háčkované textilie s vlasem (100 % vlny) s textilní podšívkou.

Obuv má plastovou podešev. Nášlapná část podešve má hladký, rovný povrch. V patní i přední části podešve je deset rovných, vzájemně rovnoběžných zářezů od jedné strany podešve k druhé. Přední část podešve je nižší než její patní část.

Obuv se šněruje tkaničkami. Kovová očka se lisují přímo do háčkované textilie.

(Viz obrázky) (*1)

6404 19 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 a) a b) ke kapitole 64 kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6404 , 6404 19 a 6404 19 90 .

Zařazení do kódu KN 6404 11 00 jako obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně je vyloučeno, neboť předmětná obuv není k provádění žádné z těchto sportovních činností ani jim podobné sportovní činnosti určena. Takovéto sportovní činnosti vyžadují běh, skoky, rychlé otočky a náhlé zastavování. Podešev obuvi určené pro provádění těchto činností musí tudíž mít prvky, které absorbují otřesy, jež tyto pohyby způsobují, nebo musí být jinak uzpůsobena pro konkrétní sportovní činnost. Takovými prvky by mohly být například vzduchové nebo plynové polštářky, zejména v patní části obuvi, které absorbují otřesy. Podešev předmětné obuvi však žádné takové prvky nemá. Vzájemně rovnoběžné zářezy poskytují podešvi pružnost, která je ideální pro chůzi. To, že je přední část podešve nižší než její patní část, rovněž podporuje chůzi. Bez dalších vlastností však podešev není vhodná pro běh nebo skoky.

Kromě toho je materiál svršku poměrně elastický, protože je z háčkované vlny, a při náhlé otočce, při níž vzniknou silné boční tlaky, povolí. Navíc vzhledem k tomu, že očko není nijak vyztuženo, ale je vlisováno přímo do elastického háčkovaného materiálu, není zapínání vhodné pro náhlé pohyby. Háčkovaná vlna povolí při působení síly, které je vystavena. Svršek tedy není navržen tak, aby noze při běhu, skocích, rychlých otočkách nebo náhlém zastavení poskytl stabilitu a rovnováhu.

Znamená to, že výrobek je navržen jako neformální volnočasová obuv určená pro chůzi.

(Viz rovněž vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložce 6404 11 00 , třetí až sedmý odstavec.)

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6404 19 90 jako ostatní obuv se zevní podešví z plastů a se svrškem z textilních materiálů.

Image 1

Image 2

Image 3


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/965/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU