(EU) 2024/964Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/964 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 964, 27.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/964

27.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/964

ze dne 21. března 2024

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)   Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Náramkové zařízení na baterie (tzv. „chytré hodinky“) sestávající z barevného dotykového displeje AMOLED s úhlopříčkou přibližně 2,8 cm a silikonového pásku, upravené v soupravě pro drobný prodej spolu s nabíječem baterií.

Zařízení rovněž obsahuje:

2 MB RAM, 32 MB ROM;

baterii 159 mAh;

akcelerometr, gyroskopický senzor, optický senzor srdeční frekvence;

připojení Bluetooth 5.1.

Zařízení není vybaveno kartou eSIM/SIM a karta SIM do něj nemůže být vložena. Není do něj zabudována technologie komunikace na krátkou vzdálenost (Near Field Communication).

Zařízení, aniž by bylo spárováno s jiným zařízením, lze použít pro:

zobrazení času a data;

měření srdeční frekvence;

měření délky trvání fází spánku;

počítání kroků;

zaznamenání rychlosti.

Zařízení lze spárovat nebo připojit k jinému zařízení, například chytrému telefonu („hostitelské zařízení“) prostřednictvím technologie Bluetooth. Po spárování se naměřené údaje předávají hostitelskému zařízení k dalšímu zpracování (prostřednictvím jeho aplikací).

Po spárování zařízení umožňuje například:

příjem oznámení o telefonních hovorech s možností je pouze odmítnout (telefonní hovory nelze přijmout),

zobrazení oznámení o zprávách SMS se začátkem jejich textu a reakci na ně (zařízení nabízí funkci rychlé odpovědi na SMS s předem definovanými krátkými texty, není však možné vytvořit úplnou vlastní zprávu),

využívání aplikací hudebních přehrávačů na hostitelském zařízení,

využívání různých funkcí souvisejících s programy v oblasti tělesného zdraví a sportovních aktivit,

sledování úrovně stresu.

9102 12 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b), 3 písm. c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. n) ke třídě XVI a na znění kódů KN 9102 a 9102 12 00 .

Chytré hodinky a nabíječ baterií se považují za zboží v soupravě pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b) pro výklad kombinované nomenklatury. Chytré hodinky jsou složkou, která dává celku jeho podstatný charakter.

Chytré hodinky jsou složeným výrobkem konstruovaným pro výkon funkcí čísla 8517 (komunikační přístroje), čísla 9029 (krokoměry), čísla 9031 (měřicí nebo kontrolní přístroje) a čísla 9102 (náramkové hodinky).

Chytré hodinky mají řadu funkcí, které jsou jiné než funkce přístrojů čísla 8517 a které lze použít bez spárování hodinek s jiným zařízením, jedná se například o měření srdeční frekvence, počítání kroků nebo zobrazení času a data. Tyto různé funkce, které chytré hodinky plní, jsou pro jejich používání stejně důležité. V důsledku toho není možné určit jejich hlavní funkci, tj. součást, která zařízení dodává jeho podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 3 písm. b). Chytré hodinky tedy nejsou srovnatelné s výrobkem popsaným ve stanovisku k sazebnímu zařazení podle harmonizovaného systému 8517.62/23.

Chytré hodinky je proto na základě uplatnění všeobecného pravidla 3 c) třeba zařadit do posledního z kódů KN, které podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.

Chytré hodinky je proto třeba zařadit do kódu KN 9102 12 00 jako náramkové hodinky, s elektrickým pohonem, též s vestavěnými stopkami, pouze s optoelektronickým displejem.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/964/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU