(EU) 2024/954Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/954 ze dne 25. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Publikováno: Úř. věst. L 954, 25.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. března 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. března 2024 Nabývá účinnosti: 25. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/954

25.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/954

ze dne 25. března 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. září 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/1686.

(2)

Vzhledem k tomu, že ISIL (Dá’iš) a al-Káida a osoby, skupiny, podniky a subjekty, které jsou s nimi spojeny, nadále představují hrozbu, měla by být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) 2016/1686 doplněna jedna osoba a jedna skupina.

(3)

Nařízení (EU) 2016/1686 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2016/1686 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2024.

Za Radu

předseda

A. MARON


(1)   Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2016/1686 se mění takto:

1)

v oddíle „A. Fyzické osoby podle článku 3“ se doplňuje nová položka, která zní:

„18.

Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (také znám jako Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); pohlaví: muž.“;

2)

v oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle článku 3“ se doplňuje nová položka, která zní:

„6.

Katiba Macina (také známa jako Macina Liberation Front, Katiba Macina of Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Battalion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katiba Macina – Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/954/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU