(EU) 2024/952Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/952 ze dne 22. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

Publikováno: Úř. věst. L 952, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. března 2024 Nabývá účinnosti: 22. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/952

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/952

ze dne 22. března 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/1998.

(2)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie ze dne 8. prosince 2020 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv Unie a její členské státy znovu potvrdily, že jsou pevně odhodlány prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby mohl každý účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Unie je hluboce znepokojena neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Rusku. Nezákonná, neodůvodněná a nevyprovokovaná útočná válka Ruska proti Ukrajině vedla k dalšímu zesílení vnitřních represí v Rusku, k radikálnímu omezení svobody přesvědčení a projevu a svobody médií a k zavedení válečné cenzury.

(4)

Unie nadále důrazně odsuzuje stále rozsáhlejší uplatňování restriktivních právních předpisů a systematické represe proti občanské společnosti a obráncům lidských práv, jakož i neustávající zásahy proti nezávislým médiím, jednotlivým novinářům a pracovníkům médií, členům politické opozice a dalším kritickým hlasům působícím v celém Rusku i mimo něj.

(5)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie ze dne 19. února 2024 ke smrti Alexeje Navalného Unie vyjádřila nad jeho úmrtím rozhořčení a připomněla, že opakovaně odsoudila jeho otravu a politicky motivovaná opatření, jež proti němu byla přijata, včetně jeho uvěznění a špatného zacházení ve vězeňském systému. Zdůraznila, že vynaloží veškeré úsilí, aby představitelé ruského politického vedení a ruské orgány byli za jeho smrt pohnáni k odpovědnosti, a že přijme další sankce.

(6)

Unie připomíná svou výzvu Rusko, aby všechny osoby uvězněné na základě politicky motivovaných obvinění okamžitě a bezpodmínečně propustilo.

(7)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, mělo být zařazeno 33 osob a dva subjekty.

(8)

Nařízení (EU) 2020/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2024.

Za Radu

předseda/předsedkyně


(1)   Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění takto:

1)

V oddíle „A. Fyzické osoby“ se na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů doplňují nové položky, které znějí:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„73.

Yuri KONOVEEV

Юрий КОНОВЕЕВ

(v ruštině)

Funkce: velitel oddělení se zostřeným režimem „PKT“ (izolace v samostatných celách) v trestanecké kolonii IK-3

Datum narození: 7.5.1987

Místo narození: Rovno, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Konovějev (Yuri Konoveev) je velitelem oddělení se zostřeným režimem a trestními celami PKT (také znám jako velitel oddělení nápravně výchovné činnosti) v trestanecké kolonii IK-3, kde pracuje přinejmenším od roku 2019. Pod jeho pravomoc spadal od 25. prosince 2023 do své smrti dne 16. února 2024 Alexej Navalnyj.

V této funkci Konovějev dohlížel na oddělení odpovědná za špatné zacházení s Alexejem Navalným a přinejmenším jednou měsíčně s ním byl v přímém kontaktu. V rámci své odpovědnosti za oddělení trestních cel zajistil, aby byl Navalnému uložen režim maximální možné fyzické izolace. Z titulu své funkce dohlížitele nad (pře)výchovou vězňů byl odpovědný za podporu systému, který spočívá ve zlomení vůle vězněných osob, vyvolání pocitu naprosté beznaděje a vytvoření nelidských životních podmínek. Podle vyjádření svědků docházelo v kontextu výchovné práce s vězni k porušování lidských práv a v provozních dokumentech oddělení bylo přímo předepsáno mučení. Jurij Konovějev rovněž odpovídal za vyšetřovací testy a vězeňské dvory, kde Alexeje Navalného údajně postihly zdravotní potíže. Trestanecká kolonie IK-3 je známa fyzickým a psychickým nátlakem vyvíjeným na vězně, kteří zde jsou vystavováni úplné izolaci, mučení a násilí.

Jurij Konovějev je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

74.

Alexei Vassilyevich LISYUK

také znám jako

Alexei Vassilyevich LYSYUK

Алексей Васильевич ЛИСЮК

(v ruštině)

Funkce: lékař pro obecnou hygienu; vedoucí zdravotnického oddělení v trestanecké kolonii IK-3

Datum narození: 1984

Místo narození: Ussurijsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Lisjuk (Alexei Lisyuk) je lékař pro obecnou hygienu a přinejmenším od srpna 2023 je vedoucím zdravotnického oddělení v trestanecké kolonii IK-3.

V této funkci Lisjuk odpovídal za zdravotní stav Alexeje Navalného od 25. prosince 2023 do jeho smrti dne 16. února 2024. Lisjuk opomíjel zoufalé podmínky věznění a velmi špatný zdravotní stav Navalného, nezajistil na svém oddělení přiměřené resuscitační kapacity a nenařídil včasný převoz Navalného do nejbližší nemocnice poté, co dne 16. února 2024 zkolaboval.

Trestanecká kolonie IK-3 je známa fyzickým a psychickým nátlakem vyvíjeným na vězně, kteří zde jsou vystavováni úplné izolaci, mučení a násilí, jakož i špatnou kvalitou zdravotnických služeb.

Alexej Lisjuk je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

22.3.2024

75.

Wadim Konstantinowitsch KALININ

Вадим Kонстантинович КАЛИНИН

Funkce: velitel trestanecké kolonie IK-3

Datum narození: 7.3.1973

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vadim Konstantinovič Kalinin (Wadim Konstantinowitsch Kalinin) je velitelem trestanecké kolonie IK-3.

Jelikož je oficiálně členem „vrchního velení“ ruské Federální vězeňské služby (FSIN) a zastává řídící funkci, je v rámci linie velení v trestanecké kolonii IK-3 přímo pověřen výkonnými rozhodnutími, a je tudíž v trestanecké kolonii IK-3 odpovědný za celkové vězeňské podmínky. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky, jimž byl Navalnyj v trestanecké kolonii IK-3 vystaven, obnášely fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a dostatečného oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Vadim Konstantinovič Kalinin je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

76.

Sergey Nikolaevich KORZHOV

Сергей Николаевич КОРЖОВ

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele trestanecké kolonie IK-3

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Nikolajevič Koržov (Sergey Nikolaevich Korzhov) je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-3.

Jelikož je oficiálně členem „vrchního velení“ ruské Federální vězeňské služby (FSIN) a zastává řídící funkci, je v rámci linie velení v trestanecké kolonii IK-3 přímo pověřen výkonnými rozhodnutími, a je tudíž v trestanecké kolonii IK-3 odpovědný za celkové vězeňské podmínky. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3 obnášely fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a dostatečného oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Sergej Nikolajevič Koržov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

77.

Vasily Alexandrovich VYDRIN

Василий Александрович ВЫДРИН

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele trestanecké kolonie IK-3

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vasilij Alexandrovič Vydrin (Vasily Alexandrovich Vydrin) je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-3.

Jelikož je oficiálně členem „vrchního velení“ ruské Federální vězeňské služby (FSIN) a zastává řídící funkci, je v rámci linie velení v trestanecké kolonii IK-3 přímo pověřen výkonnými rozhodnutími, a je tudíž v trestanecké kolonii IK-3 odpovědný za celkové vězeňské podmínky. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3 obnášejí fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a odpovídajícího oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Vasilij Alexandrovič Vydrin je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

78.

Vladimir Ivanovich PILIPICHIK

Владимир Иванович ПИЛИПЧИК

Funkce: zástupce velitele trestanecké kolonie IK-3

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Ivanovič Pilipčik (Vladimir Ivanovich Pilipichik) je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-3.

Jelikož je oficiálně členem „vrchního velení“ ruské Federální vězeňské služby (FSIN) a zastává řídící funkci, je v rámci linie velení v trestanecké kolonii IK-3 přímo pověřen výkonnými rozhodnutími, a je tudíž v trestanecké kolonii IK-3 odpovědný za celkové vězeňské podmínky. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3 obnášely fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a dostatečného oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Vladimir Ivanovič Pilipčik je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

79.

Alexander Vladimirovich GOLYAKOV

Александр Владимирович ГОЛЯКОВ

Funkce: zástupce velitele trestanecké kolonie IK-3

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Vladimirovič Goljakov (Alexander Vladimirovich Golyakov) je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-3.

Jelikož je oficiálně členem „vrchního velení“ ruské Federální vězeňské služby (FSIN) a zastává řídící funkci, je v rámci linie velení v trestanecké kolonii IK-3 přímo pověřen výkonnými rozhodnutími, a je tudíž v trestanecké kolonii IK-3 odpovědný za celkové vězeňské podmínky. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3 obnášely fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a dostatečného oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Alexandr Vladimirovič Goljakov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

80.

Alexander Valerievich OBRAZTSOV

Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ

(v ruštině)

Funkce: zástupce velitele trestanecké kolonie IK-3

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Valerjevič Obrazcov (Alexander Valerievich Obraztsov) je zástupcem velitele trestanecké kolonie IK-3.V

této funkci je přímo odpovědný za vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3. V trestanecké kolonii IK-3, obecně známé jako kolonie „Polární vlk“, za neobjasněných okolností zemřel vězněný opoziční politik Alexej Navalnyj. Vězeňské podmínky v trestanecké kolonii IK-3 obnášely fyzické násilí, jako je mučení a odpírání teplé vody a dostatečného oblečení v zimě, jakož i odpírání lékařské pomoci, potravin a vody.

Alexandr Valerjevič Obrazcov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

81.

Igor Borisovich RAKITIN

Игорь Борисович РАКИТИН

(v ruštině)

Funkce: ředitel ředitelství Federální vězeňské služby pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh

Datum narození: 5.10.1973

Místo narození: Ťumenská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 100602094834

Igor Borisovič Rakitin (Igor Borisovich Rakitin) je od 28. července 2020 ředitelem ředitelství Federální vězeňské služby pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh Ruské federace.

Pod jeho vedením byl v trestaneckých koloniích v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu zaveden rozsáhlý a systematický režim mučení. Pod jeho vedením dochází k mučení v trestaneckých koloniích IK-3 „Polární vlk“ a IK-8 „Polární medvěd“. Součástí tohoto režimu je odpírání lékařské péče, bití, dlouhá období držení v izolaci, odpírání jídla a injekční podávání neznámých látek.

Jako ředitel ředitelství Federální vězeňské služby pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh je Igor Borisovič Rakitin odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

82.

Valeriy Gennadyevich BOYARINEV

Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ

(v ruštině)

Funkce: první náměstek ředitele Federální vězeňské služby Ruské federace

Hodnost: generálmajor

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 2.9.1970

Místo narození: Berjozovskij, Krasnojarský kraj, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 190113308460

Valerij Gennadjevič Bojariněv (Valerij Gennadevič Bojarinev) je od 4. července 2022 prvním náměstkem ředitele Federální vězeňské služby Ruské federace. Byl jmenován výnosem prezidenta Ruské federace.

Pod jeho vedením byl v ruských trestaneckých koloniích, včetně kolonie, v níž byl vězněn Alexej Navalnyj, zaveden rozsáhlý a systematický režim mučení. Součástí tohoto režimu je odpírání lékařské péče, bití, dlouhá období držení v izolaci, odpírání jídla a injekční podávání neznámých látek.

Jako první náměstek ředitele vydával Valerij Gennadjevič Bojariněv osobně příkazy k omezení množství potravin, které si mohl Navalnyj kupovat během svého pobytu v trestanecké kolonii IK-6 ve Vladimirské oblasti.

Tři dny po úmrtí Navalného v trestanecké kolonii, která spadá pod jeho dohled, byl Bojariněv prezidentským výnosem povýšen na generálmajora vnitřního služby.

Valerij Gennadjevič Bojariněv je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

83.

Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV

Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ

(v ruštině)

Funkce: gubernátor Jamalsko-něneckého autonomního okruhu

Státní příslušnost: ruská

Datum narození: 17.2.1988

Místo narození: Ťumenská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 720414941639

Dmitrij Andrejevič Artjuchov (Dmitriy Andreevich Artyukhov) je od 29. května 2018 gubernátorem Jamalsko-něneckého autonomního okruhu Ruské federace.

Během jeho působení v této tuto funkci byl v trestaneckých koloniích v celé oblasti, včetně kolonie, v níž byl vězněn Alexej Navalnyj, zaznamenán rozsáhlý a systematický režim mučení. Součástí tohoto režimu je odpírání lékařské péče, bití, dlouhá období držení v izolaci, odpírání jídla a injekční podávání neznámých látek.

Schůzky Dmitrije Andrejeviče Artjuchova s vedoucím představitelem trestního systému svědčí o tom, že oblastní vláda o těchto praktikách ví a toleruje je a že mezi oblastní vládou a vězeňskou službou probíhá úzká spolupráce.

Jako gubernátor Jamalsko-něneckého autonomního okruhu podporuje Vadim Konstantinovič Kalinin závažné porušování lidských práv v Rusku a podílí se na něm, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

84.

Kirill Sergeevich NIKIFOROV

Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ

(v ruštině)

Funkce: soudce Kovrovského městského soudu

Datum narození: 14.3.1992

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Kirill Sergejevič Nikiforov (Kirill Sergeevich Nikiforov) je soudce Kovrovského městského soudu, který zamítl žalobu opozičního lídra Alexeje Navalného vůči trestanecké kolonii IK-6, jíž podal protest proti svému přesunu do trestní cely na dobu 12 dní. Během výkonu trestu v kolonii IK-6 byl Alexej Navalnyj pravidelně umisťován do trestní cely za údajné drobné přestupky. V důsledku toho strávil celé měsíce v izolaci, což vedlo k výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu.

Jako soudce Kovrovského městského soudu je Kirill Sergejevič Nikiforov tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zadržování, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, jakož i za porušování svobody přesvědčení a projevu, které vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU.

22.3.2024

85.

Andrey Aleksandrovich SUVOROV

Андрей Александрович СУВОРОВ

Funkce: soudce Moskevského městského soudu

Datum narození: 2.3.1980

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Alexandrovič Suvorov (Andrey Aleksandrovich Suvorov) je soudce Moskevského městského soudu, který v roce 2023 odsoudil Alexeje Navalného k 19 letům odnětí svobody v kolonii se zvláštním režimem za nelidských podmínek, jež vedly k závažnému zhoršení zdravotního stavu Navalného.

Jako soudce Moskevského městského soudu je Andrej Alexandrovič Suvorov tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zadržování, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, jakož i za porušování svobody přesvědčení a projevu, které vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU.

22.3.2024

86.

Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV

Александр Александрович МУХАНОВ

Funkce: ředitel nápravné kolonie IK-2

Datum narození: 7.12.1984

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Alexandrovič Muchanov (Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov) je ředitelem nápravné kolonie č. 2 (IK-2), kde byl od března 2021 do června 2022 držen Alexej Navalnyj.

Kolonie IK-2 je známa špatnými vězeňskými podmínkami. Navalnému, který byl krátce předtím otráven, byl v této kolonii navzdory ohrožení jeho zdraví odepřen přístup k civilním lékařům.

V této funkci je Alexandr Alexandrovič Muchanov tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, jakož i za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

87.

Roman Alexandrovitch VIDYUKOV

Роман Александрович ВИДЮКОВ

(v ruštině)

Funkce: vyšetřovatel Státního vyšetřovacího výboru Ruské federace

Datum narození: 30.7.1980

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Roman Alexandrovič Vidjukov (Roman Alexandrovitch Vidyukov) je vyšetřovatelem Státního vyšetřovacího výboru Ruské federace.

Vedl vyšetřování jednoho z případů, v němž figuroval Alexej Navalnyj, který byl v jeho rámci v roce 2022 odsouzen k devíti letům odnětí svobody. Byl rovněž členem přípravného vyšetřovacího týmu, který se zabýval případem „praní peněz“ namířeným proti Navalného Fondu boje s korupcí (FBK). Vedl také vyšetřování proti Liliji Čanyševové, bývalé vedoucí Navalného štábu v Ufě, která byla odsouzena za „vytvoření extremistického společenství“. Lilija Čanyševová byla v roce 2023 odsouzena k sedmi a půl letům odnětí svobody.

Během těchto soudních řízení Roman Alexandrovič Vidjukov údajně vyhrožoval určitému svědkovi, aby jej přinutil vypovídat ve prospěch vyšetřování v případě podvodu, jehož se měl dopustit Navalnyj.

Roman Alexandrovič Vidjukov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, jakož i za porušování svobody přesvědčení a projevu, které vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU.

22.3.2024

88.

Evgenia Sergeevna NIKOLAEVA

Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА

(v ruštině)

Funkce: soudkyně obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij

Datum narození: 9.7.1981

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jevgenija Sergejevna Nikolajevová (Evgenia Sergeevna Nikolaeva) je od roku 2016 soudkyní obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij.

Vydala řadu soudních rozhodnutí proti politickým oponentům (včetně Alexeje Navalného, Ilji Jašina a Vladimira Kary-Murzy), čímž přispěla k politickým represím v Rusku. V říjnu 2023 poslala na dva měsíce do vazby Alexeje Lipcera a Igora Sergunina, právní zástupce Alexeje Navalného. V minulosti opakovaně ztěžovala život politickým vězňům, například prodloužila dobu zadržení v zařízení pro vyšetřovací vazbu Lilije Čanyševové, bývalé vedoucí štábu Navalného v Ufě. Odmítla se rovněž zabývat stížnostmi na nečinnost Vyšetřovacího výboru Ruské federace v souvislosti s obviněním z otravy Navalného.

Z titulu své funkce je Jevgenija Sergejevna Nikolajeva tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání nebo zadržování, jakož i za porušování svobody přesvědčení a projevu, které vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU.

22.3.2024

89.

Natalia Nikolaevna DUDAR

Наталия Николаевна ДУДАРЬ

(v ruštině)

Funkce: soudkyně obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij

Datum narození: 13.6.1974

Místo narození: Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Natalija Nikolajevna Dudarová (Natalia Nikolaevna Dudar) je soudkyní obvodního soudu pro moskevský obvod Basmanij.

Z titulu své funkce vydala řadu soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům a politickým oponentům, včetně Ilji Jašina a Vladimira Kary-Murzy, zaměstnanců Fondu boje s korupcí (FBK), založeného Alexejem Navalným. Vydala příkazy k provedení prohlídek u zaměstnanců FBK a k odposlechu jejich telefonů. Prodloužila dobu zadržení v zařízení pro vyšetřovací vazbu Lilije Čanyševové, bývalé vedoucí štábu Navalného v Ufě, která byla obviněna z vytvoření extremistického společenství.

Natalija Nikolajevna Dudarová je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, zejména za svévolné zatýkání nebo zadržování, jakož i za porušování svobody přesvědčení a projevu, které vyvolává vážné obavy, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU.

22.3.2024

90.

Oleg Vladimirovich SEVOSTYANOV

Олег Владимирович СЕВОСТЬЯНОВ

Funkce: vedoucí odboru ruského Ministerstva spravedlnosti pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh

Datum narození: 16.10.1968

Místo narození: Bratsk, Irkutská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 622701024605

Oleg Vladimirovič Sevostjanov (Oleg Vladimirovich Sevostyanov) je ruský vysoký úředník. Je vedoucím odboru ruského Ministerstva spravedlnosti pro Jamalsko-něnecký autonomní okruh.

V této funkci je odpovědný za zajištění ochrany lidských a občanských práv a svobod v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu. V Jamalsko-něneckém autonomním okruhu se nachází trestanecká kolonie IK-3, v níž zemřel opoziční politik Alexej Navalnyj a jež je známa fyzickým a psychickým nátlakem vyvíjeným na vězně, kteří zde jsou vystavováni úplné izolaci, mučení a násilí, jakož i špatnou kvalitou zdravotnických služeb.

Oleg Vladimirovič Sevostjanov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

91.

Vsevolod Lvovich VUKOLOV

Всеволод Львович ВУКОЛОВ

(v ruštině)

Funkce: náměstek ministra spravedlnosti Ruské federace

Datum narození: 7.4.1969

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 770405292394

Vsevolod Lvovič Vukolov (Vsevolod Lvovich Vukolov) je ruský vysoký úředník. Je náměstkem ministra spravedlnosti Ruské federace.

V této funkci odpovídá za dohled nad Federální vězeňskou službou a oddělením státní politiky v oblasti vězeňského systému. Byl tudíž odpovědný za výkon trestů odnětí svobody ruského opozičního politika Alexeje Navalného, za jeho bezpečnost a dobré životní podmínky v ruských věznicích. Vzhledem k tomu, že dohlížel na uvěznění Alexeje Navalného, je v konečném důsledku odpovědný za jeho smrt v trestanecké kolonii IK-3.

Vsevolod Lvovič Vukolov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

92.

Viktor Evdokimovich GAVRILOV

Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ

(v ruštině)

Funkce: vedoucí dopravního odboru Ekonomické bezpečnostní služby při Federální bezpečnostní službě Ruské federace (FSB)

Datum narození:1961

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: Aleksandr Vasilievich Bortnikov

Viktor Evdokimovič Gavrilov (Viktor Evdokimovich Gavrilov) je vedoucím dopravního odboru Ekonomické bezpečnostní služby FSB.

V této funkci byl odpovědný za koordinaci různých vládních orgánů poté, co v roce 2021 po léčbě otravy novičokem do Moskvy přicestoval opoziční politik Alexej Navalnyj. Svým jednáním usnadnil a umožnil jeho zatčení a uvěznění.

Viktor Evdokimovič Gavrilov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání a zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

93.

Ilya Nikolayevich KRUGLYSHEV

Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ

(v ruštině)

Funkce: vedoucí právní poradce právní služby organizačně-analytického oddělení Federální vězeňské služby Vladimirské oblasti

Hodnost: kapitán

Datum narození:23.2.1986

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ilja Nikolajevič Kruglyšev (Ilya Nikolayevich Kruglyshev) je ruský vysoký úředník. Působí jako vedoucí právní poradce právní služby organizačně-analytického oddělení Federální vězeňské služby Vladimirské oblasti a zastupoval trestaneckou kolonii IK-6 v soudních věcech, které vůči trestanecké kolonii IK-6 předložil Alexej Navalnyj.

V této funkci se přímo podílel na vytváření podmínek pro mučení Alexeje Navalného v trestanecké kolonii č. 6 (IK-6) v obci Melechovo ve Vladimirské oblasti. Rovněž se nezabýval stížnostmi na podmínky výkonu trestu, které podal Alexej Navalnyj (včetně stížností týkajících se nemožnosti přikoupit si potraviny).

Ilja Nikolajevič Kruglyšev je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

94.

Dmitry Evgenievich SAMOILOV

Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ

(v ruštině)

Funkce: soudce Kovrovského městského soudu

Datum narození: 6.4.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Jevgeňjevič Samojlov (Dmitry Evgenievich Samoilov) je ruský soudce působící u Kovrovského městského soudu. V této funkci se opakovaně odmítl zabývat stížnostmi opozičního politika Alexeje Navalného podanými vůči nápravné kolonii

IK-6, jejichž cílem bylo získat zpět a chránit jeho práva porušovaná vedením kolonie IK-6. Stížnosti Navalného se týkaly přístupu k lékařské pomoci a k informacím a práva na kontakt s rodinou.

Dmitrij Jevgeňjevič Samojlov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

95.

Ilnar Irfanovich BASYROV

Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ

(v ruštině)

Funkce: soudce Moskevského městského soudu

Datum narození: 8.6.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené subjekty: Moskevský městský soud

Ilnar Irfanovič Basyrov (Ilnar Irfanovich Basyrov) působí od 28. května 2014 jako soudce Moskevského městského soudu. Byl jmenován prezidentským výnosem.

V této funkci byl přímo zapojen do soudního řízení s opozičním politikem Alexejem Navalným. V politicky motivovaném soudním procesu uznal Alexeje Navalného vinným a umístil jej do trestanecké kolonie se zvýšenou ostrahou, aby mu bylo znemožněno zapojit se do politické činnosti.

Ilnar Irfanovič Basyrov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

96.

Sergey Anatolevich MOROZ

Сергей Анатольевич МОРОЗ

(v ruštině)

Funkce: velitel Federální vězeňské služby Ruské federace pro Moskvu

Datum narození: 15.9.1968

Místo narození: Berďansk, Záporoží, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Anatolevič Moroz (Sergey Anatolevich Moroz) je ruský úředník. Je velitelem Federální vězeňské služby v Moskvě.

V této funkci zařadil opozičního politika Alexeje Navalného na federální seznam hledaných osob. Moroz je viněn z toho, že vězně po jejich příjezdu do věznice vystavoval extrémnímu ponižování a násilí.

Sergej Anatolevič Moroz je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

97.

Elena Evgenievna MOROZOVA

Елена Евгеньевна МОРОЗОВА

(v ruštině)

Funkce: soudkyně Chimkinského městského soudu

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jelena Jevgeňjevna Morozová (Elena Evgenievna Morozova) je ruská soudkyně působící u Chimkinského městského soudu.

Z titulu své funkce rozhodla o vzetí opozičního politika Alexeje Navalného do vazby na 30 dnů poté, co přicestoval do Moskvy po léčbě otravy novičokem. Během soudního řízení, jemuž předsedala, byly porušeny normy spravedlivého procesu včetně práva na prostudování obsahu obžaloby a soudního spisu, možnosti konzultace s právním zástupcem a účasti veřejnosti při soudním řízení.

Jelena Jevgeňjevna Morozová je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání a zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

98.

Musa Abdurakhmanovich MUSAEV

Муса Абдурахманович МУСАЕВ

(v ruštině)

Funkce: soudce Moskevského oblastního soudu

Datum narození: 14.10.1951

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Musa Abdurachmanovič Musajev (Musa Abdurakhmanovich Musaev) je ruský soudce působící u Moskevského oblastního soudu.

Z titulu své funkce zahájil soudní řízení v souvislosti se zatčením ruského opozičního lídra Alexeje Navalného po jeho návratu z Německa, kde se léčil po otravě novičokem. Zamítl odvolání podané Navalným a potvrdil rozhodnutí o jeho vzetí do vazby na 30 dnů. Rozhodnutí bylo přijato během krátkého slyšení, které trvalo pouze pět minut.

Musa Abdurachmanovič Musajev je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zatýkání a zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

99.

Mikhail Yurievich PTITSYN

Михаил Юрьевич ПТИЦЫН

(v ruštině)

Funkce: předseda Moskevského městského soudu

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Michail Jurjevič Pticyn (Mikhail Yurievich Ptitsyn) je předseda Moskevského městského soudu.

V této funkci schválil návrh ruské Federální vězeňské služby nahradit podmíněný trest opozičního lídra Alexeje Navalného trestem nepodmíněným. Navalnyj tak byl uvězněn v trestanecké kolonii, čímž byl zbaven možnosti účastnit se veřejného života v Rusku.

Michail Jurjevič Pticyn je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

100.

Sergey Alekseevich RYABTSEV

Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ

(v ruštině)

Funkce: soudce obvodního soudu pro moskevský obvod Lefortovo

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Alexejevič Rjabcev je ruský soudce působící u obvodního soudu pro moskevský obvod Lefortovo.

V této funkci se podílel na sabotování vyšetřování otravy Alexeje Navalného tím, že se odmítl zabývat stížností na nečinnost Vyšetřovacího ředitelství Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB). Kromě toho soustavně vynáší rozsudky proti svobodě projevu v Rusku.

Sergej Alexejevič Rjabcev je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

101.

Petr Pavlovich SERKOV

Пётр Павлович СЕРКОВ

(v ruštině)

Funkce: první místopředseda Nejvyššího soudu Ruské federace

Datum narození: 7.6.1955

Místo narození: Poldomasovo, Uljanovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pjotr Pavlovič Serkov (Petr Pavlovich Serkov) je první místopředseda Nejvyššího soudu Ruské federace.

V této funkci potvrdil v roce 2018 rozsudek proti opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému. V důsledku toho byl Alexej Navalnyj odsouzen a uvězněn v trestanecké kolonii se zvýšenou ostrahou, aby mu bylo znemožněno věnovat se politické činnosti. Umístění Alexeje Navalného do trestanecké kolonie skončilo jeho smrtí.

Pjotr Pavlovič Serkov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

102.

Yuri Vasilievich SITNIKOV

Юрий Васильевич СИТНИКОВ

(v ruštině)

Funkce: soudce Nejvyššího soudu Ruské federace (nyní v důchodu)

Datum narození: 17.4.1961

Místo narození: Krutogorje, Lipecká oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Vasiljevič Sitnikov (Yuri Vasilievich Sitnikov) je bývalý soudce Nejvyššího soudu Ruska, který působil jako člen odvolacího senátu Nejvyššího soudu Ruské federace.

V této funkci vyloučil Alexeje Navalného v politicky motivovaném soudním procesu z účasti na ruských prezidentských volbách v roce 2018.

Jurij Vasiljevič Sitnikov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně systematického porušování práva na pokojné shromažďování a sdružování a svobody projevu a přesvědčení.

22.3.2024

103.

Nikolay Viktorovich TIMOSHIN

Николай Викторович ТИМОШИН

(v ruštině)

Funkce: člen prezidia Nejvyššího soudu Ruské federace

Datum narození: 14.8.1959

Místo narození: vesnice Židkoje, Znamenský okres, Orelská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikolaj Viktorovič Timošin (Nikolay Viktorovich Timoshin) je členem prezidia Nejvyššího soudu Ruské federace.

V této funkci potvrdil v roce 2018 rozsudek proti opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému. V důsledku toho byl Alexej Navalnyj odsouzen a uvězněn v trestanecké kolonii se zvýšenou ostrahou, aby mu bylo znemožněno věnovat se politické činnosti.

Nikolaj Viktorovič Timošin je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

104.

Vladimir Yurievich ZAITSEV

Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ

(v ruštině)

Funkce: předseda odvolacího senátu Nejvyššího soudu Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Jurevič Zajcev (Vladimir Yurievich Zaistev) je předseda odvolacího senátu Nejvyššího soudu Ruské federace.

V této funkci vyloučil Alexeje Navalného v politicky motivovaném soudním procesu z účasti na ruských prezidentských volbách v roce 2018.

Vladimir Jurevič Zajcev je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně systematického porušování práva na svobodu pokojného shromažďování a sdružování a svobody projevu a přesvědčení.

22.3.2024

105.

Vladimir Sergeevich SHVEDOV

Владимир Сергеевич ШВЕДОВ

(v ruštině)

Funkce: vedoucí oddělení státní politiky v oblasti výkonu trestních rozhodnutí na ruském Ministerstvu spravedlnosti

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: Vsevolod Lvovich Vukolov

Přidružené subjekty: ruské Ministerstvo spravedlnosti

Vladimir Sergejevič Švedov (Vladimir Sergeevich Shvedov) je ruský vysoký úředník. Je vedoucím oddělení státní politiky v oblasti výkonu trestních rozhodnutí na ruském Ministerstvu spravedlnosti.

Vzhledem k tomu, že v této funkci řídil státní politiku v oblasti výkonu trestních rozhodnutí a posuzoval odvolání podaná občany, byl odpovědný za výkon trestů odnětí svobody uložených ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému.

Vladimir Sergejevič Švedov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svévolného zadržování, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024“

2)

V oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů doplňují nové položky, které znějí:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„22.

IK-3 penal colony

také známa jako:

The Federal State Institution "Correctional Colony No. 3" (IK-3);

IK-3 men's maximum security corrective colony;

Polar Wolf

ФКУ ИК-3

také známa jako

Полярный волк

(v ruštině)

Adresa: 629420, ul. Gagarina, 1 A, Jamalsko-něnecký autonomní okruh, vesnice Charp

Datum registrace: 1961

Hlavní místo činnosti: Jamalsko-něnecký autonomní okruh, Ruská federace

Přidružené osoby: velitel trestanecké kolonie IK-3, plukovník Vadim Konstantinovich KALININ

IK-3 je trestanecká kolonie spadající pod ruské nápravné služby, kterou řídí Vadim Kalinin. Jako součást ruského trestního systému podléhá Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace.

Trestanecká kolonie IK-3 je známa fyzickým a psychickým nátlakem vyvíjeným na vězně, kteří zde jsou vystavováni úplné izolaci, mučení a násilí, jakož i špatnou kvalitou zdravotnických služeb. Alexej Navalnyj, který byl v trestanecké kolonii IK-3 vězněn od 25. prosince 2023 až do své smrti dne 16. února 2024, zde byl vystaven týrání, mimo jiné v podobě izolace v trestní cele a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení, což vedlo k vážnému zhoršení jeho zdravotního stavu a nakonec k jeho smrti.

Trestanecká kolonie IK-3 je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024

23.

IK-6 penal colony

také známa jako:

Penal colony No. 6, Vladimir Oblast;

IK-6 Melekhovo;

Melekhovo correctional colony

ИК-6 Мелехово

také známa jako

ФКУ «ИК № 6 УФСИН по Владимирской области»

(v ruštině)

Adresa: vesnice Melechovo (Vladimirská oblast), Kovrovský okres, Pervomaiskaya ul., 261-A.

Typ subjektu: ruská nápravná kolonie pro muže

Místo registrace: Rusko

Datum registrace: 1959

IK-6 je trestanecká kolonie spadající pod ruské nápravné služby, kterou řídí Dmitrij Nožkin (Dmitry Nozhkin). Jako součást ruského trestního systému podléhá Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace.

Trestanecká kolonie IK-6 je známa fyzickým a psychickým nátlakem vyvíjeným na vězně, kteří zde jsou vystavováni úplné izolaci, mučení a násilí. Alexej Navalnyj, který byl v trestanecké kolonii IK-6 vězněn od června 2022 do 25. prosince 2023, zde byl vystaven týrání, mimo jiné v podobě izolace v trestní cele a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení, což vedlo k vážnému zhoršení jeho zdravotního stavu.

Trestanecká kolonie IK-6 je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a za systematické porušování svobody přesvědčení a projevu.

22.3.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/952/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU