(EU) 2024/950Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/950 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602, pokud jde o datum použitelnosti a případy, kdy jsou celní orgány povinny odečíst množství uvedená v celním prohlášení od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu

Publikováno: Úř. věst. L 950, 26.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/950

26.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/950

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602, pokud jde o datum použitelnosti a případy, kdy jsou celní orgány povinny odečíst množství uvedená v celním prohlášení od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 50 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2399 (2) stanoví operační rámec služeb jednotného portálu, který zajišťuje plynulý tok údajů mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, mezi celními orgány a Komisí, mezi celními orgány a dalšími správními orgány a subjekty a rovněž mezi jednotlivými celními systémy v rámci Unie. Uvedený rámec zahrnuje funkci automatické správy množství prostřednictvím výměny informací mezi vnitrostátními jednotnými portály pro oblast celnictví a systémem pro správu informací o úředních kontrolách zavedeným a spravovaným Komisí v souladu s čl. 131 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 (IMSOC). Tato výměna probíhá prostřednictvím jednotného elektronického celního portálu Evropské unie pro výměnu certifikátů (EU CSW-CERTEX) zřízeného nařízením (EU) 2022/2399.

(2)

Článek 56 nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že provozovatel v souvislosti s prováděním úředních kontrol zvířat a zboží vstupujících do Unie příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce vyplní v souladu s uvedeným nařízením společný zdravotní vstupní doklad.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 (3) stanoví, v jakých případech a za jakých podmínek se vyžaduje, aby společný zdravotní vstupní doklad doprovázel do místa určení každou zásilku, která zahrnuje kategorie zvířat a zboží, u nichž jsou v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a je určena k uvedení na trh.

(4)

Aby se zabránilo podvodnému opakovanému použití společného zdravotního vstupního dokladu, vyžadují ustanovení čl. 4 písm. c), čl. 5 odst. 1 písm. f) a čl. 6 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602, aby celní orgány do IMSOC prostřednictvím portálu EU CSW-CERTEX zadaly informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení, aby se zajistilo, že množství uvedená v takovémto celním prohlášení budou odečtena od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu. Uvedená povinnost správy množství se použije v případě, že má být zásilka propuštěna do celního režimu propuštění do volného oběhu podle článku 201 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4) nebo do celních režimů zvláštního účelu nebo zušlechtění (což zahrnuje aktivní a pasivní zušlechťovací styk) podle čl. 210 písm. c) a d) uvedeného nařízení. Nepoužije se v případě, že má být zásilka propuštěna do celních režimů tranzitu nebo uskladnění podle čl. 210 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 952/2013.

(5)

Uplatňování správy množství ve fázi aktivního zušlechťovacího styku ztěžuje manipulaci celních orgánů se zásilkami. Zejména při propuštění zásilky do následných celních režimů před propuštěním do volného oběhu je třeba provést manuální správu množství ve fázi každého takového režimu, jakož i v konečné fázi propuštění do volného oběhu. Aby se zjednodušila manipulace celních orgánů se zásilkami, je vhodné zrušit povinnost celních orgánů provádět správu množství ve fázi aktivního zušlechťovacího styku, kdežto toto ověření se bude i nadále uplatňovat ve fázi propuštění do volného oběhu, aby bylo možné automaticky odečíst množství uvedená v celním prohlášení od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu. Na zásilky určené k uvedení na trh Unie podléhající nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 se navíc nevztahuje celní režim pasivního zušlechťovacího styku. Povinnost provádět správu množství ve fázi tohoto režimu by proto měla být zrušena. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Datum, od kterého se použije povinnost provádět správu množství prostřednictvím IMSOC, by mělo být sladěno s datem použitelnosti pro propojení systému TRACES s portálem EU CSW-CERTEX, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad. Nařízení (EU) 2022/2399 stanoví, že zmíněné propojení se má uskutečnit do dne 3. března 2025. Povinnost zadávat příslušné informace do IMSOC stanovená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 by tudíž měla být sladěna, aby se v jednotlivých členských státech použila ode dne, k němuž bude v daném členském státě zprovozněno propojení systému TRACES s portálem EU CSW-CERTEX, nebo nejpozději od 3. března 2025.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 se mění takto:

1.

v článku 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v zásilce uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění zásilky do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 952/2013.“;

2.

v čl. 5 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

celní orgány zadají do IMSOC informace o množství v příslušné části rozdělené zásilky uvedeném v celním prohlášení a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu pro tuto část rozdělené zásilky. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 952/2013.“;

3.

v článku 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pro každou část rozdělené zásilky celní orgány zadají do IMSOC informace o množství uvedeném v celním prohlášení pro danou část a umožní propuštění této části do celního režimu pouze tehdy, není-li překročeno celkové množství uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu. Tento požadavek se nevztahuje na situace, kdy má být zásilka propuštěna do celních režimů podle čl. 210 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 952/2013.“;

4.

v článku 7 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 4 písm. c), čl. 5 odst. 1 písm. f) a čl. 6 písm. c) se však použijí ode dne, k němuž budou zprovozněny metody elektronického zpracování celních dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013, nebo nejpozději od 3. března 2025.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2399 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 317, 9.12.2022, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení (Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 6).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU