(EU) 2024/949Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/949 ze dne 27. března 2024, kterým se stanoví jednotný formulář žádosti o náhradu a odškodnění pro cestující v železniční přepravě za zpoždění, za zmeškání přípoje a odřeknutí železničního spoje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782

Publikováno: Úř. věst. L 949, 2.4.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. března 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 22. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 2. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/949

2.4.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/949

ze dne 27. března 2024,

kterým se stanoví jednotný formulář žádosti o náhradu a odškodnění pro cestující v železniční přepravě za zpoždění, za zmeškání přípoje a odřeknutí železničního spoje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 a čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/782 stanoví pravidla použitelná na železniční přepravu s cílem zajistit účinnou ochranu cestujících a podpořit cestování po železnici.

(2)

V souladu s čl. 18 odst. 7 a čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) 2021/782 mají cestující právo předložit své žádosti o náhradu a odškodnění za použití jednotného formuláře. Železniční podniky by však neměly zamítnout žádost o náhradu pouze z toho důvodu, že cestující uvedený formulář nepoužil.

(3)

Použití formuláře by mělo cestujícím umožnit, aby železničním podnikům poskytli všechny nezbytné relevantní osobní údaje a údaje o cestě, čímž se usnadní vyřizování žádostí o náhradu a odškodnění ze strany těchto podniků.

(4)

V zájmu transparentnosti a usnadnění podávání žádostí cestujícími by žádosti o náhradu a odškodnění měly být součástí jednoho jednotného formuláře, v němž by cestující měli upřesnit, zda žádají o náhradu, odškodnění nebo o obojí.

(5)

Aby se cestujícím zjednodušil postup podávání žádostí o odškodnění a/nebo náhradu a aby byla zajištěna jeho dostupnost, měli by mít cestující možnost předložit jednotný formulář žádosti o náhradu a odškodnění buď ve formě fyzického dokumentu, nebo elektronickými prostředky.

(6)

Aby se mezi cestujícími propagovalo používání jednotného formuláře pro náhradu a odškodnění, měla by jej Komise šířit ve všech úředních jazycích Unie na svých internetových stránkách, a to včetně verze, která je přístupná osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

(7)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (2) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 29. března 2023.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro práva cestujících,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotný formulář žádosti o náhradu a odškodnění podle čl. 18 odst. 6 a čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) 2021/782.

Jednotný formulář lze předložit jako fyzický dokument nebo elektronickými prostředky.

Článek 2

Komise jednotný formulář zpřístupní na svých internetových stránkách ve všech úředních jazycích Unie spolu s verzí, která je přístupná osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 172, 17.5.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O NÁHRADU A ODŠKODNĚNÍ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782

Cestující mohou tento formulář použít pro podání žádosti o náhradu, odškodnění nebo o obojí ze strany železničních podniků.

Cestující mají právo tento formulář použít. Zároveň je třeba mít na vědomí, že použití tohoto formuláře není povinné. Některé železniční podniky mohou mít pro účely vyřizování žádostí o náhradu nebo odškodnění na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace zaveden vlastní online formulář nebo podobný systém. Lhůty pro podání žádostí se mohou uplatnit podle vnitrostátního práva.

Upozorňujeme, že některé železniční podniky mohou nabízet příznivější podmínky pro náhradu a odškodnění ve srovnání s podmínkami stanovenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782  (1) . Doporučuje se proto zkontrolovat podmínky dotčeného železničního podniku.

Příslušné části formuláře čitelně vyplňte TISKACÍM PÍSMEM.

1.   Důvod(y) vaší žádosti

Každou událost, která je relevantní pro vaši žádost, označte křížkem [X].

Zpoždění

Odřeknutí spoje

Zmeškání přípoje z důvodu zpoždění nebo odřeknutí spoje

2   Předchozí žádost o náhradu/odškodnění za zpoždění/odřeknutí spoje/zmeškání přípoje v souvislosti se stejnou cestou vlakem

Železniční podniky mohou mít pro účely vyřizování žádostí o náhradu nebo odškodnění na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace zaveden vlastní online formulář nebo podobný systém.

Podali jste již prostřednictvím tohoto kanálu (těchto kanálů) žádost o náhradu a/nebo odškodnění za zpoždění, odřeknutí spoje nebo zmeškání přípoje během téže cesty vlakem? Pokud ano, vyplňte níže uvedené informace.

2.1.

Datum předchozí žádosti o náhradu/odškodnění za stejnou cestu vlakem (den/měsíc/rok): …./…./….

2.2.

Žádost adresovaná (uveďte název železničního podniku – v případě, že se jednalo o několik železničních podniků, uveďte je zde všechny):

2.3.

Prostředky použité pro tuto předchozí žádost (např. online formulář nebo mobilní aplikace – uveďte referenční číslo této žádosti, je-li k dispozici):

3.   Podrobnosti týkající se vaší cesty

3.1.

Název železničního podniku

3.2.

Plánovaná cesta

3.2.1.

Datum odjezdu (den/měsíc/rok): …./…./….

3.2.2 .

Výchozí stanice:

3.2.3.

Cílová stanice:

3.2.4.

Plánovaný čas odjezdu (hodina/minuty): ….: …

3.2.5.

Plánovaný čas příjezdu do cílové stanice (hodina/minuty): ….: …

3.2.6.

Číslo vlaku/kategorie vlaku:

3.2.7.

Číslo (čísla) přepravního dokladu/číslo rezervace:

3.2.8.

Cena (ceny) přepravního dokladu:

3.3.

Skutečná cesta

3.3.1.

Datum skutečného příjezdu (den/měsíc/rok): …./…./….

3.3.2.

Skutečný čas odjezdu (hodina/minuty): ….:…

3.3.3.

Skutečný čas příjezdu do cílové stanice (hodina/minuty): ….:…

3.3.4.

Číslo vlaku/kategorie vlaku:

3.3.5.

Zmeškání přípoje v (stanice):

4.   Povaha vaší žádosti adresované železničnímu podniku

Svůj nárok (své nároky) označte křížkem [X].

Náhrada ceny přepravního dokladu (přepravních dokladů) ze strany železničního podniku(*), (**) v důsledku odřeknutého spoje nebo zpožděného vlaku nebo zmeškání přípoje, které by vedly k očekávanému zpoždění při příjezdu do cílové stanice v délce 60 minut a více.

Odškodnění ze strany železničního podniku (**) (vyberte jednu z následujících možností)

V případě zpoždění při příjezdu do cílové stanice v délce 60 až 119 minut.***

V případě zpoždění při příjezdu do cílové stanice v délce 120 minut nebo více.

V případě opakujících se zpoždění nebo odřeknutí spojů, s nimiž se potýkal cestující, který je držitelem pasu nebo časové jízdenky (****).

Náhrada nákladů ze strany železničního podniku za využití dopravních služeb jiných poskytovatelů nebo náhrada jiných nákladů (účty za služby jiného železničního podniku, za autobusy, autokary, taxislužbu, hotel nebo jiné ubytování, jídlo, občerstvení) (*****).

Upozorňujeme, že nelze žádat o odškodnění a náhradu ze strany železničních podniků v případě zmeškání jednoho nebo více přípojů, platí-li všechny tyto podmínky:

1.

přepravní doklad (doklady) jste zakoupili v rámci jedné obchodní transakce na cestu zahrnující jeden nebo více přípojů;

2.

na přepravních dokladech nebo na jiném (elektronickém) dokladu je uvedeno, že přepravní doklady představují samostatné přepravní smlouvy;

3.

před nákupem jste o tom byli informováni.

*

Náhrada se vyplatí do 30 dnů po obdržení žádosti. Nemáte nárok na náhradu ceny přepravního dokladu (přepravních dokladů), pokud železniční podnik nabídl a provedl nezbytná opatření pro přesměrování nebo pokračování cesty do vaší cílové destinace a vy jste tuto nabídku přijali.

**

Odškodnění za cenu přepravního dokladu se vyplatí do jednoho měsíce po podání žádosti o odškodnění. Upozorňujeme, že železniční podniky mohou zavést minimální výši částky, do níž nebude odškodnění vypláceno. Tato minimální částka nesmí být vyšší než 4 EUR na přepravní doklad. Dále upozorňujeme, že můžete požádat železniční podnik buď o odškodnění v souvislosti s přepravním dokladem (přepravními doklady) nebo o náhradu jeho (jejich) ceny, nikoli však o obojí za tutéž cestu.

***

Upozorňujeme, že některé železniční podniky mohou poskytovat odškodnění pod prahovou hodnotou 60 minut.

****

Upozorňujeme, že kritéria pro určení zpoždění a pro výpočet odškodnění jsou uvedena v úpravě odškodnění platné v železničním podniku v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2021/782.

*****

Zohledňují se pouze náklady, které jsou přiměřené podle čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2021/782. Upozorňujeme, že jídlo a občerstvení by mělo být nabízeno železničními podniky v množství odpovídajícím době čekání, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno s přihlédnutím ke kritériím, jako je vzdálenost od dodavatele, čas potřebný pro dodání, jakož i náklady. Náhrada nákladů za využití dopravních služeb jiných poskytovatelů se vyplatí do 30 dnů po obdržení žádosti. Důrazně se doporučuje předložit příslušné podpůrné doklady.

Další informace o právech cestujících a o způsobech, jakým tato svá práva budete moci uplatnit, naleznete zde:

na internetových stránkách „Vaše Evropa“: www.europa.eu/youreurope/citizens/travel,

v aplikaci „Cestující, využijte svých práv“, naskenováním QR kódu,

prostřednictvím služby Europe Direct, tel.:

00 800 6 7 8 9 10 11.

Image 1

5.   Osobní údaje

5.1.

Jméno

5.1.1.

Jméno … 5.1.2 Příjmení: …

5.2.

Adresa

5.2.1.

Ulice: … 5.2.3 Číslo: ….

5.2.3.

Země: ….5.2.4 Poštovní směrovací číslo: …. 5.2.5 Město/obec: …

5.3.

Kontaktní údaje

5.3.1.

E-mailová adresa (v příslušných případech uveďte adresu použitou v době rezervace):

5.3.2.

Telefonní číslo:

5.4.

Upřednostňovaná forma náhrady/odškodnění: (zaškrtněte pouze jednu kolonku)

☐ peníze ☐ poukázky a/nebo jiné služby (jsou-li nabízeny)

5.5.

Platební údaje:

(v případě, že dáváte přednost peněžní náhradě/odškodnění)

5.5.1.

IBAN (číslo účtu):

5.5.2.

SWIFT/BIC (směrový kód): …

5.5.3.

Jiné způsoby platby, které cestující používá ke koupi přepravního dokladu (např. PayPal, Apple pay atd.):

5.5.4.

Jméno majitele účtu (jméno, příjmení):

6.   Další informace týkající se vašeho přepravního dokladu/vaší cesty

Pokud chcete, můžete zde doplnit další informace týkající se vašeho přepravního dokladu/vaší cesty, včetně jakýchkoli dodatečných nákladů za využití dopravních služeb jiných poskytovatelů nebo jiných nákladů (účty za služby jiného železničního podniku, za autobusy, autokary, taxislužbu, hotel nebo jiné ubytování, jídlo, občerstvení). Důrazně se doporučuje předložit příslušné podpůrné doklady. Maximálně 2 500 znaků.

PŘILOŽTE PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY

(např. přepravní doklad (přepravní doklady) či rezervace, včetně dokumentace týkající se dodatečných vzniklých nákladů; v příslušném případě potvrzení o zpoždění/odřeknutí spoje)

Na zpracování osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2)). Další informace o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, poskytne příjemce tohoto formuláře. Potvrzuji, že příjemce tohoto jednotného formuláře pro náhradu a odškodnění může sdílet mé osobní údaje s jinými příslušnými stranami, je-li to nezbytné pro zpracování mé žádosti.

Označte křížkem [X]

ANO ☐ NE☐

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a přesné ve všech ohledech a v případě všech cestujících.

Datum žádosti (den/měsíc/rok): …./…./….

Místo podání žádosti: …

Jméno cestujícího nebo jeho zástupce: …


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 172, 17.5.2021, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/949/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU