(EU) 2024/946Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/946 ze dne 18. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby

Publikováno: Úř. věst. L 946, 26.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/946

26.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/946

ze dne 18. ledna 2024,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na čl. 87 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 88 odst. 6 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/2115 se Francie ve svém strategickém plánu SZP rozhodla pro kalendářní roky 2024 až 2027 využít až 5 % svých přídělů na přímé platby pro typy intervencí v jiných odvětvích uvedených v hlavě III kapitole III oddíle 7 nařízení (EU) 2021/2115. Od přídělů Francie na přímé platby by proto měly být odečteny odpovídající částky.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 (2) zohlednilo změny v přídělech členských států na přímé platby po schválení strategických plánů SZP, ale nezahrnovalo změny, o nichž rozhodla Francie pro tento druh převodu. S ohledem na rozhodnutí tohoto členského státu je proto nezbytné upravit příděly Francie na přímé platby uvedené v přílohách V a IX nařízení (EU) 2021/2115.

(3)

Přílohy V a IX nařízení (EU) 2021/2115 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Jelikož se převod přídělů, o němž rozhodla Francie, týká provádění intervencí v kalendářních letech 2024 až 2027, nabývá účinku dnem 1. ledna 2024. Aby se odpovídajícím způsobem zohlednila tato změna rovněž v nařízení (EU) 2021/2115 a vzhledem k tomu, že změny provedené tímto nařízením mají od roku 2024 dopad na uplatňování nařízení (EU) 2021/2115, zejména pokud jde o typy intervencí ve formě přímých plateb, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použít se se zpětnou účinností ode dne 1. ledna 2024,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a IX nařízení (EU) 2021/2115 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby a roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle členských států (Úř. věst. L 102, 17.4.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/813/oj).


PŘÍLOHA

Přílohy V a IX nařízení (EU) 2021/2115 se mění takto:

1)

v příloze V se řádka týkající se Francie nahrazuje tímto:

Kalendářní rok

2023

2024

2025

2026

2027 a následující roky

„Francie

6 736 440 037

6 718 840 037

6 710 740 037

6 705 140 037

7 252 000 537 “

2)

v příloze IX se řádka týkající se Francie nahrazuje tímto:

Kalendářní rok

2023

2024

2025

2026

2027 a následující roky

„Francie

6 736 440 037

6 718 840 037

6 710 740 037

6 705 140 037

7 252 000 537 “.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/946/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU