(EU) 2024/918Nařízení Komise (EU) 2024/918 ze dne 25. března 2024, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o některé požadavky na členské státy týkající se podávání zpráv o vnitrostátních šlechtitelských programech s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím

Publikováno: Úř. věst. L 918, 26.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. března 2024 Autor předpisu:
Platnost od: 15. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/918

26.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/918

ze dne 25. března 2024,

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o některé požadavky na členské státy týkající se podávání zpráv o vnitrostátních šlechtitelských programech s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23a písm. m) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavky na podávání zpráv hrají klíčovou roli při zajišťování řádného monitorování a správného vymáhání právních předpisů. Tyto požadavky je však důležité zefektivnit, aby bylo zajištěno, že splňují účel, pro který byly určeny, a aby se omezila administrativní zátěž.

(2)

Nařízení (ES) č. 999/2001 obsahuje řadu požadavků na podávání zpráv v oblasti zdraví zvířat, které by proto měly být zjednodušeny v souladu se sdělením Komise „Dlouhodobá konkurenceschopnost EU: výhled po roce 2030 (2)“.

(3)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u skotu, ovcí a koz.

(4)

Článek 6a nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že členské státy mohou zavést šlechtitelské programy s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči TSE u své populace ovcí (dále jen „šlechtitelské programy“). V souladu s čl. 6a odst. 3 uvedeného nařízení jsou členské státy, které zavedou šlechtitelské programy, povinny předkládat Komisi pravidelné zprávy (dále jen „zprávy“).

(5)

Příloha VII kapitola C část 5 nařízení (ES) č. 999/2001 vyžaduje, aby byly zprávy předkládány Komisi každoročně.

(6)

Navrhovaná změna zjednoduší požadavky na podávání zpráv pro členské státy tím, že se přejde od systematického každoročního podávání zpráv k podávání zpráv v případech, kdy existuje jednoznačná potřeba, zejména pokud byly provedeny změny šlechtitelských programů. Navrhovaná změna nebude mít dopad na hlavní cíl politiky, jímž je zajistit, aby členské státy pokračovaly ve sledování své epizootologické situace s ohledem na TSE a podávání zpráv o ní.

(7)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  COM(2023) 168 final.


PŘÍLOHA

V příloze VII kapitole C nařízení (ES) č. 999/2001 se část 5 nahrazuje tímto:

ČÁST 5

Zprávy, které členské státy poskytují Komisi

Členské státy, které zavedou vnitrostátní šlechtitelské programy s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči TSE u své populace ovcí:

1)

oznámí Komisi požadavky těchto programů;

2)

předloží Komisi zprávu, když jsou u těchto programů provedeny změny.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/918/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU