(EU) 2024/917Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/917 ze dne 22. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/92, pokud jde o některé požadavky na ohlašování pasivně vyloveného odpadu

Publikováno: Úř. věst. L 917, 25.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/917

25.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/917

ze dne 22. března 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/92, pokud jde o některé požadavky na ohlašování pasivně vyloveného odpadu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 7 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavky na ohlašování hrají klíčovou úlohu při zajišťování řádného monitorování a správného prosazování právních předpisů. Je však důležité tyto požadavky zefektivnit, aby bylo zajištěno, že splňují účel, pro který byly určeny, a aby se omezila administrativní zátěž.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/92 (2) vyžaduje, aby členské státy ohlašovaly údaje o objemu a hmotnosti pasivně vyloveného odpadu za každý kalendářní rok.

(3)

V některých členských státech byly zavedeny systémy pro poskytování alternativního financování nákladů na shromažďování odpadu z lovných zařízení nebo pasivně vyloveného odpadu na pevnině a nakládání s ním. Stačí jednou za dva roky ohlašovat údaje o pasivně vyloveném odpadu, aby bylo možné monitorovat, zda jsou tyto systémy účinné a jak rybářská plavidla přispívají k dlouhodobému snížení kontaminace mořského prostředí odpady. Uvedený požadavek by proto měl být zjednodušen v souladu se sdělením Komise „Dlouhodobá konkurenceschopnost EU: výhled po roce 2030“ (3). Od členských států by se mělo v budoucnu požadovat, aby místo toho předkládaly zprávu za období dvou kalendářních let.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2022/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) 2022/92 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Od 1. ledna 2024 ohlašují členské státy údaje a informace za období dvou kalendářních let. Hlášení se podávají elektronicky do dvanácti měsíců od konce druhého roku, za který byly shromážděny. První zpráva se předloží nejpozději do 31. prosince 2026.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 116.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/92 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodiky pro monitorovací údaje a formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu (Úř. věst. L 15, 24.1.2022, s. 16).

(3)  COM(2023)168.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/917/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU