(EU) 2024/913Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/913 ze dne 15. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů a s výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních

Publikováno: Úř. věst. L 913, 25.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/913

25.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/913

ze dne 15. prosince 2023,

kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů a s výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 druhý pododstavec, čl. 32 odst. 8 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 8 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výměna informací mezi příslušnými orgány je součástí administrativních postupů týkajících se oznámení správců alternativních investičních fondů (dále jen „správci“), kteří chtějí vykonávat činnosti nabízení nebo správy, poskytovat služby nebo zřídit pobočku v hostitelských členských státech. V zájmu hladkého, rychlého, nebyrokratického a spolehlivého provádění těchto administrativních postupů je nezbytné upřesnit a harmonizovat výměnu informací mezi příslušnými orgány vypracováním harmonizovaných formulářů, šablon, postupů spolupráce a zavedením komunikace elektronickými prostředky.

(2)

Aby bylo možné předávat velké množství informací zasílaných a přijímaných v souvislosti s oznámeními mezi členskými státy bez ztráty času a spolehlivým, nákladově efektivním a nebyrokratickým způsobem, je nezbytné, aby tyto informace byly poskytovány elektronickými prostředky. I když tyto informace mohou být poskytovány e-mailem, mělo by být možné poskytnout je i prostřednictvím jiné, potenciálně pokročilejší elektronické technologie. Je proto nezbytné stanovit podrobný postup pro elektronické předávání informací a pro řešení technických problémů, které by při předávání informací mezi příslušnými orgány mohly nastat.

(3)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se týkají formy a obsahu informací, které si mají vyměňovat správci a příslušné vnitrostátní orgány domovského a hostitelského členského státu, v němž správce hodlá poskytovat přeshraniční služby. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim pro správce i vnitrostátní příslušné orgány je vhodné tato ustanovení zahrnout do jediného nařízení.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(5)

Orgán ESMA uskutečnil o ustanoveních návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, pokud jde o šablony oznámení týkající se nabízení a správy alternativních investičních fondů v hostitelských členských státech, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(6)

Aby se správcům a příslušným orgánům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, je vhodné odložit jeho použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Forma a obsah standardních vzorů oznámení

1.   Při předkládání oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu o každém unijním alternativním investičním fondu, který unijní správce hodlá nabízet v domovském členském státě, v souladu s čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, použije unijní správce vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení.

2.   Při předkládání oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu o každém unijním alternativním investičním fondu, který unijní správce hodlá nabízet v jiných členských státech než ve svém domovském členském státě, v souladu s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, použije unijní správce vzor uvedený v příloze II tohoto nařízení.

3.   Při sdělování informací uvedených v čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU použijí správci vzor uvedený v příloze III, a pokud správce hodlá zřídit pobočku podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU, použije navíc vzor uvedený v příloze V tohoto nařízení.

Článek 2

Předávání oznámení učiněných v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

1.   Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách e-mailovou adresu nebo jiný komunikační kanál, který se použije k zasílání oznámení správců v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

2.   Správci zasílají oznámení uvedená v odstavci 1 buď ve strojově čitelném formátu na e-mailovou adresu zveřejněnou v souladu s odstavcem 1, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů zavedených příslušnými orgány.

Článek 3

Šablony používané pro výměnu informací mezi příslušnými orgány

Příslušné orgány domovského členského státu správce použijí pro prohlášení uvedené v čl. 32 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2011/61/EU šablonu uvedenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 4

Předávání oznámení mezi příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány určí jednotné kontaktní místo pro sdělování a předávání informací a dokumentů uvedených v článku 3. Příslušné orgány oznámí údaje o tomto kontaktním místě a veškeré změny týkající se tohoto kontaktního místa všem ostatním příslušným orgánům.

2.   Příslušné orgány zajistí, aby jejich určená e-mailová adresa nebo jiný komunikační kanál pro přijímání oznámení byly sledovány každý pracovní den.

3.   Příslušné orgány zasílají informace a dokumenty uvedené v článku 3 kontaktnímu místu uvedenému v odstavci 1 e-mailem, nebo jsou-li zvoleny jiné komunikační kanály, ve strojově čitelném formátu.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 14. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Vzor oznámení týkajícího se nabízení unijních alternativních investičních fondů podle čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU NABÍZET PODÍLOVÉ JEDNOTKY NEBO AKCIE ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ SPRAVOVANÝCH STEJNÝM SPRÁVCEM V DOMOVSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ SPRÁVCE V SOULADU S ČL. 31 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU (1).

V ______________________________________ (domovský členský stát správce)

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: ___________________

OBSAH

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v domovském členském státě správce

Oddíl 1.

Identifikace alternativních investičních fondů

Oddíl 2.

Opatření zavedená proti nabízení neprofesionálním investorům

Oddíl 3.

Přílohy

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond (2)

 

LEI správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (2)

 

Vnitrostátní identifikační kód správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (je-li k dispozici) (2)

 

Domovský členský stát správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (2)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Trvání správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

 

Údaje o internetových stránkách správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

 


Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu, který odpovídá za oznámení

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Útvar (nebo kontaktní místo) pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (3)

Název subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v domovském členském státě správce

Oddíl 1.   Identifikace alternativních investičních fondů

V následující tabulce vyplňte údaje o každém alternativním investičním fondu, který hodláte nabízet, přičemž pro každý fond vytvořte novou tabulku a na každém řádku uvádějte pouze jeden druh akcií (název a ISIN). Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v domovském členském státě správce nabízen, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být nabízen

Datum založení nebo zřízení alternativního investičního fondu

Domovský členský stát alternativního investičního fondu

Právní forma alternativního investičního fondu (4)

LEI alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Nabízení neprofesionálním investorům (5)

Název každého druhu akcií alternativního investičního fondu

ISIN alternativního investičního fondu/každého druhu akcií alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Název depozitáře alternativního investičního fondu

Trvání alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

Investiční strategie alternativního investičního fondu (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)

LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)

Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)

LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)

Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)

Domovský členský stát správce řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 2.   Opatření zavedená proti nabízení neprofesionálním investorům

Uveďte informace o opatřeních zavedených proti nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy správce při poskytování investičních služeb ve vztahu k danému alternativnímu investičnímu fondu spoléhá na činnost nezávislých subjektů (7)

 

Oddíl 3.   Přílohy

Nejnovější verze statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Nejnovější verze dokumentu souvisejícího s nabízením (např. prospektu) (je-li k dispozici)

Nejnovější výroční zpráva alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Jakékoli další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU pro každý alternativní investiční fond, který má být nabízen (8)

Jiné (uveďte)

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98) ve spojení s čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

(2)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(3)  Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55) a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 30). Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správce nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

(4)  Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.

(5)  Je-li povoleno v domovském členském státě správce: „Ano“/„Ne“. Pokud právní předpisy domovského členského státu správce neumožňují nabízení neprofesionálním investorům, uveďte „nepoužije se“.

(6)  Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).

(7)  Tyto informace musí být vyplněny pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům, u nichž se předpokládá nabízení výhradně profesionálním investorům. Opatření nemusí být zavedena ve vztahu k alternativním investičním fondům, které správce/alternativní investiční fond s vlastní správou hodlá nabízet neprofesionálním investorům, je-li to povoleno vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu správce v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU. V případě, že se toto oznámení týká jak alternativních investičních fondů zaměřených na profesionální investory, tak alternativních investičních fondů zaměřených na neprofesionální investory, uveďte informace pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům zaměřeným výhradně na profesionální investory.

(8)  Ustanovení písmene f) přílohy III směrnice 2011/61/EU.


PŘÍLOHA II

Vzor oznámení týkajícího se přeshraničního nabízení unijních alternativních investičních fondů podle čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU NABÍZET PODÍLOVÉ JEDNOTKY NEBO AKCIE ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ SPRAVOVANÝCH STEJNÝM SPRÁVCEM V JINÉM NEŽ DOMOVSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ SPRÁVCE V SOULADU S ČL. 32 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU (1).

V ______________________________________ (hostitelský členský stát/státy)

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení:___________________

OBSAH

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Oddíl 1.

Identifikace správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

Oddíl 2.

Zařízení pro neprofesionální investory (v příslušných případech)

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě

Oddíl 1.

Identifikace alternativních investičních fondů

Oddíl 2.

Opatření přijatá za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů

Oddíl 3.

Přílohy

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Oddíl 1.   Identifikace správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond (2)

 

LEI správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (2)

 

Vnitrostátní identifikační kód správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (je-li k dispozici) (2)

 

Domovský členský stát správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (2)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Trvání správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

 

Údaje o internetových stránkách správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

 


Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu, který odpovídá za podání oznámení

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (3)

Název subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).

 

Oddíl 2.   Zařízení pro neprofesionální investory (v příslušných případech)

Podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2011/61/EU jsou unijní správci oprávněni nabízet podílové jednotky nebo akcie unijních alternativních investičních fondů, které spravují, profesionálním investorům v jiných členských státech, než je jejich domovský členský stát. Členské státy však mohou v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU správcům povolit, aby podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů, které spravují, nabízeli neprofesionálním investorům na jejich území.

Informace o zařízeních pro neprofesionální investory musí být vyplněny v případě, že se nabízení alternativních investičních fondů zaměřuje na neprofesionální investory.

V souladu s písmenem j) přílohy IV směrnice 2011/61/EU vyplňte v následující tabulce informace o zařízeních, která plní úkoly uvedené v čl. 43a odst. 1 směrnice:

Úkol zařízení

Informace o zařízeních, která plní úkoly

Název/právní forma/sídlo/adresa, e-mail a telefonní číslo pro komunikaci subjektu odpovědného za tato zařízení

Zpracovávat pokyny investorů k úpisu, platbě a vyplacení (nebo odkupu) v souvislosti s podílovými jednotkami nebo akciemi alternativního investičního fondu

 

 

Poskytovat investorům informace o tom, jak mohou být výše uvedené pokyny prováděny a jak se vyplácí výnosy z vyplacení (nebo odkupu)

 

 

Usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů vyplývajících z jejich investic do alternativního investičního fondu

 

 

Zpřístupňovat informace a dokumenty požadované podle článků 22 a 23 směrnice 2011/61/EU investorům pro účely kontroly a pořizování jejich kopií

 

 

Poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči, jak je stanoveno v čl. 43a odst. 1 písm. e) směrnice 2011/61/EU

 

 

Působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány

 

 

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě

Oddíl 1.   Identifikace alternativních investičních fondů

V následující tabulce vyplňte údaje o každém alternativním investičním fondu, který hodláte nabízet v hostitelském členském státě, přičemž pro každý fond vytvořte novou tabulku a na každém řádku uveďte pouze jeden druh akcií (název a ISIN). Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v hostitelském členském státě nabízen, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být nabízen v hostitelském členském státě

Datum založení nebo zřízení alternativního investičního fondu

Domovský členský stát alternativního investičního fondu

Právní forma alternativního investičního fondu (4)

LEI alternativního investičního fondu

(je-li k dispozici)

Nabízení neprofesionálním investorům (5)

Název každého druhu akcií alternativního investičního fondu

ISIN alternativního investičního fondu/každého druhu akcií alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Název depozitáře alternativního investičního fondu

Trvání alternativního investičního fondu

(v příslušných případech)

Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu

(je-li k dispozici)

Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

Investiční strategie alternativního investičního fondu (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)

LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)

Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)

LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)

Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)

Domovský členský stát správce (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 2.   Opatření přijatá za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů

Podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu/podfondů alternativního investičního fondu budou nabízet:

správce, který spravuje alternativní investiční fond, nebo interně spravovaný alternativní investiční fond

úvěrové instituce

povolené investiční podniky nebo poradci

jiné subjekty, včetně subjektů umístěných ve třetí zemi. Upřesněte:

_________________________________________________________________________

Uveďte informace o opatřeních zavedených proti nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy správce při poskytování investičních služeb ve vztahu k danému alternativnímu investičnímu fondu spoléhá na činnost nezávislých subjektů. (7)

 

Oddíl 3.   Přílohy

Nejnovější verze statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu

Nejnovější verze dokumentu souvisejícího s nabízením (např. prospektu)

Nejnovější výroční zpráva alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Jakékoli další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU pro každý alternativní investiční fond, který má být nabízen (písmeno f) přílohy IV)

Jiné (uveďte)

_________________________________________________________________________________

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2015/760 ve spojení s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

(2)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(3)  Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2015/760 ve spojení s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

(4)  Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.

(5)  Je-li povoleno v domovském členském státě správce: „Ano“/„Ne“. Pokud právní předpisy domovského členského státu správce neumožňují nabízení neprofesionálním investorům, uveďte „nepoužije se“.

(6)  Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

(7)  Tyto informace musí být vyplněny pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům, u nichž se předpokládá nabízení výhradně profesionálním investorům. Opatření nemusí být zavedena ve vztahu k alternativním investičním fondům, které správce/alternativní investiční fond s vlastní správou hodlá nabízet neprofesionálním investorům, je-li to povoleno vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu správce v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU. V případě, že se toto oznámení týká jak alternativních investičních fondů zaměřených na profesionální investory, tak alternativních investičních fondů zaměřených na neprofesionální investory, uveďte informace pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům zaměřeným výhradně na profesionální investory.


PŘÍLOHA III

Vzor oznámení, které má unijní správce předložit příslušnému orgánu svého domovského členského státu za účelem správy unijních alternativních investičních fondů usazených v jiných členských státech podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU nebo za účelem zřízení pobočky v jiném členském státě podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SPRÁVCE SPRAVOVAT ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY USAZENÉ V ČLENSKÉM STÁTĚ, KTERÝ NENÍ JEHO DOMOVSKÝM ČLENSKÝM STÁTEM, V SOULADU S ČL. 33 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU NEBO ZŘÍDIT POBOČKU V SOULADU S ČL. 33 ODST. 3 SMĚRNICE 2011/61/EU.

V ______________________________________ (hostitelský členský stát/státy)

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: ____________________

Obsah

ČÁST 1

Informace o správci

ČÁST 2

Informace oznamované podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

Oddíl 1.

Plán obchodních činností

Oddíl 2.

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být spravovány v hostitelských členských státech

ČÁST 3

Informace, které má správce poskytnout podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU za účelem výkonu činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Oddíl 1.

Informace o pobočce

Oddíl 2.

Plán obchodních činností pobočky

Oddíl 3.

Organizační struktura pobočky

Oddíl 4.

Ukončení činnosti pobočky

ČÁST 1

Informace o správci

Informace o správci

Správce (1)

 

LEI správce (1)

 

Vnitrostátní identifikační kód správce (je-li k dispozici) (1)

 

Domovský členský stát správce (1)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Trvání správce (v příslušných případech)

 

Údaje o internetových stránkách správce

 


Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce, který odpovídá za oznámení

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (2)

Název subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správci, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).

 

ČÁST 2

Informace oznamované podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správce hodlá v hostitelském členském státě vykonávat své činnosti v rámci volného pohybu služeb. Pokud má správce v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně prostřednictvím pobočky, ponechá se tato část prázdná a vyplní se část 3.

Oddíl 1.   Plán obchodních činností

Uveďte rozsah činností správce v hostitelském členském státě

Správa investic

Správa portfolií

Řízení rizik

Administrativní úkony

Právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků

Oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání

Sledování dodržování právních předpisů

Vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů

Rozdělování zisku

Emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií

Smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

Vedení záznamů

Nabízení

Činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů

Investiční a vedlejší služby

Správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s článkem 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37), s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů

Investiční poradenství

Úschova a správa v souvislosti s akciemi nebo podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

Přijímání a předávání pokynů v souvislosti s finančními nástroji

Popis strategie správce v hostitelském členském státě (např. předpokládaný objem obchodů, typy investorů, s nimiž bude správce obchodovat, a způsob, jakým správce tyto investory získá a jak s nimi bude obchodovat)

 

Souhrnné údaje o kontrolách pověření uzavřených s třetími stranami v souvislosti s činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě

 

Oddíl 2.   Informace o alternativních investičních fondech, které mají být spravovány v hostitelském členském státě

V následující tabulce vyplňte veškeré dostupné informace o stávajících alternativních investičních fondech, které hodlá správce spravovat v hostitelském členském státě. Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v hostitelském členském státě spravován, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být spravován v hostitelském členském státě

Datum založení nebo zřízení (v příslušných případech)

Právní forma alternativního investičního fondu (3)

LEI alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Název depozitáře alternativního investičního fondu

Trvání alternativního investičního fondu

Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (v příslušných případech)

Investiční strategie alternativního investičního fondu (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)

LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)

Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)

LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)

Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)

Domovský členský stát správce (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST 3

Informace, které má správce poskytnout podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU za účelem výkonu činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správce hodlá v hostitelském členském státě zřídit pobočku. Pokud má správce v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně v rámci volného pohybu služeb, ponechá se tato část prázdná.

Oddíl 1.   Informace o pobočce

Identifikace pobočky

Název pobočky (5)

 

Vnitrostátní identifikační kód pobočky v domovském státě správce (je-li k dispozici) (5)

 

Vnitrostátní identifikační kód pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici) (5)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy (5)

 

Údaje o internetových stránkách pobočky (pokud se liší od internetových stránek správce)

 


Útvar (nebo kontaktní místo) v členském státě, v němž je pobočka zřízena, od něhož lze obdržet dokumenty

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 

Oddíl 2.   Plán obchodních činností pobočky

Pobočka bude v hostitelském členském státě (státech) vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

Správa portfolií

Řízení rizik

Administrativní úkony

Právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků

Oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání

Sledování dodržování právních předpisů

Vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů

Rozdělování zisku

Emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií

Smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

Vedení záznamů

Nabízení

Činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů

Investiční a vedlejší služby

Správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s článkem 32 směrnice (EU) 2016/2341 s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů

Investiční poradenství

Úschova a správa v souvislosti s akciemi nebo podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

Přijímání a předávání pokynů v souvislosti s finančními nástroji

Oddíl 3.   Organizační struktura pobočky

Popis procesu řízení rizik zavedeného správcem na úrovni pobočky podle článku 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013

 


Popis funkčních, zeměpisných a právních hierarchických vztahů

 


Popis umístění pobočky v podnikové struktuře správce nebo skupiny, pokud je správce členem skupiny

 


Popis platných pravidel pro podávání zpráv pobočkou správnímu ústředí správce

 


Přehled systémů a kontrol zavedených na úrovni pobočky, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 3 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 (6)

 


Popis kontrol pověření v souvislosti s činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě

 


Popis opatření týkajících se dodržování povinností, jež spadají do působnosti příslušného orgánu hostitelského členského státu, v němž je pobočka zřízena, podle čl. 45 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

 


Popis zavedených postupů a přidělených lidských a materiálních zdrojů za účelem splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

 


Poskytněte prognózu výkazů zisků a ztrát a peněžních toků během počátečního období 36 měsíců

 

Oddíl 4.   Ukončení činnosti pobočky

Při prvním oznámení se tento oddíl nevyplňuje. Vyplňuje se pouze v případě aktualizace, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.

Podrobnosti a postupy pro ukončení obchodní činnosti, včetně podrobností o opatřeních na ochranu zájmů investorů v hostitelském členském státě, o způsobu řešení stížností a vyrovnání veškerých nevypořádaných závazků

 


Harmonogram plánovaného ukončení činnosti

 


Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(2)  Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení (EU) 2019/1156 a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955. Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správce nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

(3)  Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.

(4)  Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

(5)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, když se poskytují informace týkající se pobočky, a to i v případě aktualizací.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů (Úř. věst. L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).


PŘÍLOHA IV

Prohlášení o povolení správce podle čl. 32 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2011/61/EU

PROHLÁŠENÍ VYDANÉ ______________________________________ (název příslušného orgánu domovského členského státu správce)

Oddíl 1.   Útvar v rámci příslušného orgánu domovského členského státu správce odpovědný za vydání prohlášení

Útvar

 

Adresa vnitrostátního příslušného orgánu

 

E-mailová adresa útvaru vydávajícího prohlášení

 

Oddíl 2.   Identifikace povoleného správce

Správce

 

LEI správce

 

Domovský členský stát správce

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Oddíl 3.   Rozsah povolení správce

Povolení správce je omezeno na správu alternativních investičních fondů s touto investiční strategií:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(Osvědčení podepíše a opatří datem zástupce příslušného orgánu domovského členského státu správce. Podepisující osoba uvede celé své jméno.)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


PŘÍLOHA V

Vzor oznámení týkajícího se osob odpovědných za pobočku, jež má unijní správce, který hodlá zřídit pobočku v jiných členských státech, podle čl. 33 odst. 3 písm. c) směrnice 2011/61/EU předložit příslušnému orgánu svého domovského členského státu

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA POBOČKU (1) SOUVISEJÍCÍ SE ZÁMĚREM SPRÁVCE ZŘÍDIT POBOČKU V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ STÁT, V SOULADU S ČL. 33 ODST. 3 PÍSM. C) SMĚRNICE 2011/61/EU.

V ______________________________________ (hostitelský členský stát)

Identifikace správce

Správce

 

LEI správce

 

Vnitrostátní identifikační kód správce (je-li k dispozici)

 

Domovský členský stát správce

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 


Identifikace pobočky

Název pobočky

 

Vnitrostátní identifikační kód pobočky v domovském státě správce (je-li k dispozici)

 

Vnitrostátní identifikace pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyznačte aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení:________________

OZNÁMENÍ O OSOBĚ ODPOVĚDNÉ ZA:

Vedení pobočky

Ukončení činnosti pobočky (2)

Identifikace oznámené osoby a kontaktní údaje

Příjmení

 

Jméno

 

Vykonávaná pozice nebo funkce

 

Datum zahájení výkonu pozice

 

Datum ukončení výkonu pozice (v příslušných případech)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 

Doplňující údaje

Doplňující údaje v příslušných případech (např. dřívější jméno v případě změny jména, změny pozice atd.)

 

Datum

 

Podpis oznámené osoby

 

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby správce/pobočky (3)

 

Podpis

 


(1)  Předložte jeden samostatný formulář pro každou příslušnou osobu a v jednom elektronickém souboru vždy pouze jeden formulář.

(2)  Oznámení o osobě odpovědné za ukončení činnosti pobočky se podává pouze v případě aktualizace, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.

(3)  Neměla by být totožná s oznámenou osobou.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU