(EU) 2024/912Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů

Publikováno: Úř. věst. L 912, 25.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/912

25.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/912

ze dne 15. prosince 2023,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména s ohledem na čl. 33 odst. 7 druhý pododstavec této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozsah a obsah informací, jež se oznamují příslušným orgánům podle čl. 33 odst. 2 a 3 směrnice 2011/61/EU, se liší v závislosti na účelu a formě oznámení. Je proto vhodné upřesnit informace, které mají správci alternativních investičních fondů oznamovat u každého druhu oznámení.

(2)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány jsou vždy informovány o činnosti správců alternativních investičních fondů, a aby tyto příslušné orgány mohly řádně vykonávat své dohledové pravomoci, měly by být informovány o každé změně oznámených informací. To zahrnuje každé odnětí, zrušení nebo změnu povolení původně uděleného správci alternativních investičních fondů.

(3)

Příslušným orgánům by měly být poskytnuty informace o osobách odpovědných za vedení pobočky a jejich kontaktní údaje. Osoby by měly být považovány za odpovědné za vedení pobočky, pokud mají pravomoc stanovit strategii, cíle a celkové směřování pobočky tak, aby účinně řídily činnost pobočky, nebo pokud jsou odpovědné za každodenní činnost pobočky ve vedoucí funkci. Aby se předešlo tomu, že některé informace budou chybět, mělo by být zajištěno, aby v oznámení byly ohledně každé části činností, oblastí podnikání a vedoucích funkcí pobočky uvedeny informace o osobách v příslušném vedoucím postavení.

(4)

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) a identifikační kód právnické osoby (LEI) alternativního investičního fondu jsou nesmírně důležité pro umožnění jedinečné identifikace alternativního investičního fondu elektronickými prostředky. Toto nařízení proto zahrnuje povinné oznamování ISIN a LEI, pokud byly alternativnímu investičnímu fondu přiděleny, a jsou tak dostupné.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(6)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

(7)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se týkají formy a obsahu informací, které si mají vyměňovat správci alternativních investičních fondů a příslušné vnitrostátní orgány domovského a hostitelského členského státu, v němž správce alternativních investičních fondů hodlá poskytovat přeshraniční služby. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim pro správce alternativních investičních fondů i vnitrostátní příslušné orgány je vhodné je zahrnout do jediného nařízení.

(8)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů souvisejících s tímto nařízením musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (3).

(9)

V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který dne 10. října 2023 vydal své stanovisko.

(10)

Aby se správcům alternativních investičních fondů a příslušným orgánům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, je vhodné odložit jeho použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace poskytované podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

1.   Informace, které mají správci alternativních investičních fondů poskytovat podle čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2011/61/EU, musí obsahovat všechny tyto údaje:

a)

název/jméno, adresu, identifikační kód právnické osoby (LEI) a kontaktní údaje správce alternativních investičních fondů;

b)

název a kontaktní údaje útvaru nebo kontaktního místa správce alternativních investičních fondů, který je odpovědný za výměnu informací s příslušným orgánem domovského členského státu správce alternativních investičních fondů.

2.   Informace, které mají správci poskytovat podle čl. 33 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU, musí obsahovat všechny tyto údaje:

a)

konkrétní činnosti kolektivní správy portfolií stanovené v příloze I směrnice 2011/61/EU a konkrétní služby stanovené v čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice, které budou poskytovány;

b)

obchodní strategii správce alternativních investičních fondů v hostitelském členském státě, a zejména kategorii cílových klientů a investorů, s nimiž bude správce alternativního investičního fondu obchodovat v hostitelském členském státě, a způsob, jakým správce bude s těmito investory jednat;

c)

přehled kontrol pověření uzavřených s třetími stranami v souvislosti s činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě;

d)

informace o alternativních investičních fondech, které jejich správce hodlá spravovat v hostitelském členském státě, jež zahrnují všechny tyto údaje:

i)

název, domovský členský stát, právní formu, investiční strategii a případně trvání alternativního investičního fondu;

ii)

vnitrostátní identifikační kód, mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) a identifikační kód právnické osoby (LEI) alternativního investičního fondu, jsou-li k dispozici;

iii)

v případě struktur „master-feeder“ název řídícího alternativního investičního fondu, je-li k dispozici, jeho identifikační kód právnické osoby (LEI), a pokud se správce řídícího alternativního investičního fondu liší od správce alternativního investičního fondu, který má být spravován, správce řídícího fondu, jeho domovský členský stát a je-li k dispozici, jeho identifikační kód právnické osoby (LEI).

Článek 2

Informace poskytované podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU

1.   Informace, které mají správci poskytnout podle čl. 33 odst. 3 písm. b) směrnice 2011/61/EU, obsahují název, adresu, vnitrostátní identifikační kódy, jsou-li tyto kódy k dispozici, a kontaktní údaje útvaru nebo kontaktního místa v rámci pobočky, které jsou odpovědné za výměnu informací s příslušnými orgány domovského členského státu správce alternativních investičních fondů nebo s příslušnými orgány členského státu, v němž je pobočka zřízena.

2.   Informace, které mají správci poskytnout podle čl. 33 odst. 3 písm. c) směrnice 2011/61/EU o osobách odpovědných za vedení pobočky, obsahují jméno, funkci, e-mailovou adresu a telefonní číslo osob vykonávajících klíčové funkce ve vedoucím postavení ve vztahu k pobočce.

3.   Informace o organizační struktuře pobočky, které mají správci alternativních investičních fondů poskytovat podle čl. 33 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU, musí obsahovat všechny tyto údaje:

a)

zda je správce alternativního investičního fondu členem skupiny;

b)

vysvětlení, jak pobočka přispěje ke strategii správce alternativního investičního fondu nebo skupiny, jíž je správce členem;

c)

tyto informace o organizaci pobočky:

i)

funkční, zeměpisné a právní hierarchické vztahy;

ii)

popis toho, jak pobočka zapadá do podnikové struktury správce alternativního investičního fondu, nebo je-li správce členem skupiny, do podnikové struktury skupiny;

iii)

pravidla pro podávání zpráv pobočkou správci alternativního investičního fondu;

iv)

popis procesu měření a řízení rizika zavedeného správcem alternativního investičního fondu na úrovni pobočky podle článku 45 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 (5);

d)

shrnutí systémů a kontrol, které budou zavedeny, jež zahrnuje tyto prvky:

i)

zavedené postupy a přidělené lidské a materiální zdroje v souladu s pravidly stanovenými hostitelským členským státem správce alternativního investičního fondu podle článků 12 a 14 směrnice 2011/61/EU;

ii)

zavedené postupy a přidělené lidské a materiální zdroje ke splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (6);

iii)

kontroly pověření uzavřených s třetími stranami v souvislosti s činnostmi vykonávanými pobočkou;

e)

předpokládané výkazy zisků a ztrát a peněžních toků během prvních 36 měsíců.

Článek 3

Oznámení veškerých změn informací sdělených nebo poskytnutých podle čl. 33 odst. 2, 3 a 6 směrnice 2011/61/EU

1.   Správci alternativních investičních fondů oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu jakoukoli změnu informací uvedených v článcích 1 a 2.

2.   Správci alternativních investičních fondů informují příslušné orgány svého domovského členského státu o plánovaném ukončení činnosti pobočky zřízené v jiném členském státě a poskytnou těmto příslušným orgánům všechny tyto informace:

a)

jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo osoby nebo osob, které budou odpovědné za ukončení činnosti pobočky;

b)

harmonogram plánovaného ukončení;

c)

podrobnosti o ukončení obchodní činnosti a navrhované postupy, včetně podrobností o tom, jak budou chráněny zájmy investorů, o způsobu řešení stížností a vyrovnání veškerých nevypořádaných závazků.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od dne 25. června 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU