(EU) 2024/911Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/911 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správcovských společností a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Publikováno: Úř. věst. L 911, 25.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 25. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/911

25.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/911

ze dne 15. prosince 2023,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správcovských společností a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 17 odst. 10 druhý pododstavec, čl. 18 odst. 5 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozsah a obsah informací, jež se oznamují příslušným orgánům podle čl. 17 odst. 1, 2, 3, 8 a 9, čl. 18 odst. 1, 2 a 4 a čl. 20 odst. 1 a 4 směrnice 2009/65/ES, se liší v závislosti na účelu a formě oznámení. Je proto vhodné upřesnit informace, které mají oznamovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a správcovské společnosti subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „správcovské společnosti“) pro každý druh oznámení.

(2)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány jsou vždy informovány o činnostech správcovských společností, a aby tyto příslušné orgány mohly řádně vykonávat své dohledové pravomoci, měly by být informovány o každé změně oznámených informací. To zahrnuje každé odnětí, zrušení nebo změnu povolení původně uděleného správcovské společnost.

(3)

Pro umožnění jedinečné identifikace SKIPCP elektronickými prostředky je nesmírně důležité mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) a identifikační kód právnické osoby (LEI) SKIPCP. Toto nařízení proto zahrnuje povinné oznamování ISIN a LEI, pokud byly přiděleny SKIPCP, a jsou tak dostupné.

(4)

Příslušným orgánům by měly být poskytnuty informace o osobách odpovědných za vedení pobočky a jejich kontaktní údaje. Osoby by měly být považovány za odpovědné za vedení pobočky, pokud mají pravomoc stanovit strategii, cíle a celkové směřování pobočky tak, aby účinně řídily činnost pobočky, nebo pokud jsou odpovědné za každodenní činnost pobočky ve vedoucí funkci. Aby se předešlo tomu, že některé informace budou chybět, mělo by být zajištěno, aby v oznámení byly ohledně každé části činností, oblastí podnikání a vedoucích funkcí pobočky uvedeny informace o osobách v příslušném vedoucím postavení.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(6)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(7)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se týkají formy a obsahu informací, které si mají vyměňovat správcovské společnosti a příslušné vnitrostátní orgány domovského a hostitelského členského státu, v němž správcovská společnost hodlá poskytovat přeshraniční služby. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim pro správcovské společnosti i vnitrostátní příslušné orgány, je vhodné je zahrnout do jediného nařízení.

(8)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů souvisejících s tímto nařízením musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (3).

(9)

V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který dne 10. října 2023 vydal své stanovisko.

(10)

Aby se správcovským společnostem a příslušným orgánům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, je vhodné odložit jeho použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace, které mají být poskytnuty podle čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 2009/65/ES

1.   Informace, které mají správcovské společnosti poskytovat podle čl. 17 odst. 1 směrnice 2009/65/ES, obsahují všechny tyto údaje:

a)

název/jméno, adresu a kontaktní údaje správcovské společnosti;

b)

název a kontaktní údaje útvaru nebo kontaktního místa správcovské společnosti, které jsou odpovědné za výměnu informací s příslušným orgánem domovského členského státu správcovské společnosti.

2.   Popis činností a služeb, které mají být zahrnuty do plánu obchodní činnosti, jejž mají správcovské společnosti sdělovat podle čl. 17 odst. 2 písm. b) směrnice 2009/65/ES, obsahuje všechny tyto údaje:

a)

konkrétní činnosti a služby uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 směrnice 2009/65/ES, které budou poskytovány v hostitelském členském státě;

b)

zda je správcovská společnost členem skupiny;

c)

vysvětlení, jak pobočka přispěje ke strategii správcovské společnosti nebo skupiny, jíž je správcovská společnost členem;

d)

popis obchodní strategie pobočky;

e)

předpokládané výkazy zisků a ztrát a peněžních toků pobočky během prvních 36 měsíců.

3.   popis organizační struktury pobočky, který má být zahrnut do plánu obchodní činnosti, jejž mají správcovské společnosti sdělovat podle čl. 17 odst. 2 písm. b) směrnice 2009/65/ES, obsahuje všechny tyto údaje:

a)

funkční, zeměpisné a právní hierarchické vztahy;

b)

popis toho, jak pobočka zapadá do vnitřní struktury správcovské společnosti nebo, je-li správcovská společnost členem skupiny, do vnitřní struktury skupiny, včetně podrobností o jakékoli provozní jednotce zřízené na úrovni pobočky a uvedení lidských zdrojů přidělených pobočce;

c)

pravidla pro podávání zpráv pobočkou správcovské společnosti;

d)

popis postupu měření a řízení rizika zavedeného správcovskou společností na úrovni pobočky na základě článků 40 až 43 směrnice Komise 2010/43/EU (5);

e)

popis postupů a opatření přijatých v souladu s článkem 15 směrnice 2009/65/ES;

f)

souhrn systémů a kontrol zavedených správcovskou společností na úrovni pobočky, včetně všech těchto údajů:

i)

zavedené postupy a přidělené lidské a materiální zdroje pro dosažení souladu s pravidly stanovenými hostitelským členským státem správcovské společnosti podle článku 14 směrnice 2009/65/ES;

ii)

zavedené postupy a přidělené lidské a materiální zdroje ke splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (6);

iii)

kontroly pověřovacích opatření, pokud jde o činnosti prováděné pobočkou v hostitelském členském státě.

4.   Informace, které mají správcovské společnosti poskytnout podle čl. 17 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/65/ES o osobách odpovědných za vedení pobočky, obsahují jméno, funkci, e-mailovou adresu a telefonní číslo osob vykonávajících klíčové funkce ve vedoucím postavení ve vztahu k pobočce.

Článek 2

Informace, které mají být sdělovány podle čl. 18 odst. 1 a 2 směrnice 2009/65/ES

1.   Informace, které mají správcovské společnosti sdělovat podle čl. 18 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/65/ES, obsahují všechny tyto údaje:

a)

název/jméno, adresu a kontaktní údaje správcovské společnosti;

b)

název a kontaktní údaje útvaru nebo kontaktního místa správcovské společnosti, které jsou odpovědné za výměnu informací s příslušným orgánem domovského členského státu správcovské společnosti.

2.   Popis činností a služeb, které mají být zahrnuty do plánu obchodní činnosti, jejž mají správcovské společnosti sdělovat podle čl. 18 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, obsahuje všechny tyto údaje:

a)

konkrétní činnosti a služby uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 směrnice 2009/65/ES, které budou poskytovány v hostitelském členském státě;

b)

zda je správcovská společnost členem skupiny;

c)

vysvětlení, jak činnosti, které mají být prováděny v hostitelském členském státě, přispějí ke strategii správcovské společnosti nebo skupiny, jíž je správcovská společnost členem.

Článek 3

Informace, které mají být poskytnuty podle čl. 20 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES

Informace, které mají správcovské společnosti poskytovat podle čl. 20 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, obsahují všechny tyto údaje:

a)

seznam funkcí v oblasti správy investic nebo administrativy, které jsou předmětem pověření;

b)

název/jméno, adresu a kontaktní údaje delegáta.

Článek 4

Oznámení o jakékoli změně informací poskytnutých podle čl. 17 odst. 1, 2, 3, 8 a 9, čl. 18 odst. 1, 2 a 4 a čl. 20 odst. 1 a 4 směrnice 2009/65/ES

1.   Správcovské společnosti informují dotčené příslušné orgány o jakékoli změně informací uvedených v článcích 1 až 3.

2.   Správcovské společnosti informují příslušné orgány o plánovaném ukončení činnosti pobočky zřízené v jiném členském státě a poskytnou těmto příslušným orgánům všechny tyto informace:

a)

jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo osoby nebo osob, které budou odpovědné za ukončení provozu pobočky;

b)

harmonogram plánovaného ukončení;

c)

podrobnosti o ukončení obchodní činnosti a navrhované postupy, včetně podrobností o tom, jak budou chráněny zájmy investorů, řešeny stížnosti a vyrovnány veškeré nevypořádané závazky.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od dne 25. června 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 42).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU