(EU) 2024/910Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/910 ze dne 15. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcovskými společnostmi SKIPCP a výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 584/2010

Publikováno: Úř. věst. L 910, 25.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 14. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/910

25.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/910

ze dne 15. prosince 2023,

kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcovskými společnostmi SKIPCP a výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 584/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 17 odst. 10 čtvrtý pododstavec, čl. 18 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 20 odst. 5 čtvrtý pododstavec a čl. 95 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výměna informací mezi příslušnými orgány je součástí administrativních postupů týkajících se oznámení správcovských společností a SKIPCP, které hodlají v hostitelských členských státech nabízet podílové jednotky nebo vykonávat správcovské činnosti, poskytovat služby nebo zřídit pobočku. V zájmu hladkého, rychlého, nebyrokratického a spolehlivého provádění těchto administrativních postupů je nezbytné upřesnit a harmonizovat výměnu informací mezi příslušnými orgány vypracováním harmonizovaných formulářů, šablon, postupů spolupráce a zavedením komunikace elektronickými prostředky.

(2)

Aby bylo možné předávat obrovské množství informací zasílaných a přijímaných v souvislosti s oznámeními mezi členskými státy bez časových prodlev a spolehlivým, nákladově efektivním a nebyrokratickým způsobem, je nezbytné, aby tyto informace byly poskytovány elektronickými prostředky. I když informace mohou být poskytovány e-mailem, mělo by být možné poskytovat je i prostřednictvím jiné, potenciálně pokročilejší elektronické technologie. Je proto nezbytné stanovit podrobný postup pro tyto elektronické přenosy a pro řešení technických problémů, které by mohly při předávání informací mezi příslušnými orgány nastat.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 (2) harmonizovalo některé aspekty postupu oznamování nabízení podílových jednotek SKIPCP v hostitelském členském státě. Nařízení zejména stanoví standardní oznámení a osvědčení SKIPCP. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 (3) pozměnila směrnici 2009/65/ES, do níž zavedla nové požadavky, pokud jde o obsah oznámení, které mají předkládat správcovské společnosti při nabízení podílových jednotek nebo akcií v hostitelském členském státě. Tyto změny by měly být zohledněny v nařízení (EU) č. 584/2010, které by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se týkají formy a obsahu informací, které si mají vyměňovat správcovské společnosti a příslušné vnitrostátní orgány domovského a hostitelského členského státu, v němž správcovské společnosti hodlají poskytovat přeshraniční služby. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim pro správcovské společnosti i vnitrostátní příslušné orgány je vhodné je zahrnout do jediného nařízení.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Orgán ESMA zohlednil stávající praxi na trhu a pravidla, jak jsou v současnosti stanovena v kapitole I nařízení (EU) č. 584/2010.

(6)

Orgán ESMA uskutečnil o ustanoveních návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, pokud jde o vzorová oznámení týkající se nabízení a správy SKIPCP v hostitelských členských státech, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(7)

Aby se správcovským společnostem a příslušným orgánům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, je vhodné odložit jeho použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Forma a obsah standardního vzorového oznámení

1.   Při předkládání oznámení uvedeného v čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES použije SKIPCP vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení.

2.   Při poskytování dokumentace uvedené v čl. 20 odst. 1 směrnice 2009/65/ES použije správcovská společnost vzor uvedený v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Předávání oznámení podávaných v souladu s čl. 20 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/65/ES

1.   Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách e-mailovou adresu nebo jiný komunikační kanál, který má být použit k zasílání oznámení podávaných správcovskými společnostmi v souladu s čl. 20 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

2.   Správcovské společnosti zasílají oznámení uvedená v odstavci 1 buď ve strojově čitelném formátu na e-mailovou adresu zveřejněnou v souladu s odstavcem 1, nebo jinými komunikačními kanály, které příslušné orgány zavedou.

Článek 3

Šablony používané pro výměnu informací mezi příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti sdělí příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti informace obdržené v souladu s čl. 17 odst. 2 a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/65/ES za použití šablon uvedených v příloze III, a pokud správcovská společnost hodlá zřídit pobočku, sdělí kromě toho též informace podle čl. 17 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/65/ES za použití šablony uvedené v příloze VII tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP sdělí podrobnosti o případném systému pro odškodnění uvedeném v čl. 17 odst. 3 prvním pododstavci a čl. 18 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES za použití šablony uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti použijí pro osvědčení uvedené v čl. 17 odst. 3 třetím pododstavci a čl. 18 odst. 2 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES šablonu uvedenou v příloze V tohoto nařízení.

4.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti použijí pro osvědčení uvedené v čl. 93 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES šablonu uvedenou v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 4

Předávání oznámení mezi příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány určí pro komunikaci a předávání informací a dokumentů uvedených v článku 3 jednotné kontaktní místo. Příslušné orgány oznámí údaje o tomto kontaktním místě a veškeré změny tohoto kontaktního místa všem ostatním příslušným orgánům.

2.   Příslušné orgány zajistí, aby jejich určená e-mailová adresa nebo jiný komunikační kanál pro přijímání oznámení byly sledovány každý pracovní den.

3.   Příslušné orgány zasílají informace a dokumenty uvedené v článku 3 kontaktnímu místu uvedenému v odstavci 1 e-mailem, nebo jsou-li zvoleny jiné komunikační kanály, ve strojově čitelném formátu.

4.   Komunikace a předání informací a dokumentace podle čl. 17 odst. 3 prvního pododstavce, čl. 18 odst. 2 prvního, druhého a třetího pododstavce a čl. 93 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES se nepovažují za uskutečněné v žádném z těchto případů:

a)

informace nebo dokumentace, jež měly být sděleny nebo předány, chybí, jsou neúplné nebo jsou v jiném formátu, než který byl určen v odstavci 3;

b)

příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP nepoužily kontaktní místo určené v souladu s odstavcem 1 příslušným orgánem hostitelského členského státu SKIPCP nebo správcovské společnosti;

c)

příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP nepředaly úplné informace a dokumentaci z důvodu technického selhání jejich elektronického systému.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP oznámí správcovské společnosti předání úplných informací nebo dokumentace uvedených v čl. 17 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 18 odst. 2 prvním, druhém a třetím pododstavci a čl. 93 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES až poté, co zajistí, že tyto informace nebo dokumentace jsou předány přijímajícímu příslušnému orgánu.

6.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP, které byly informovány nebo zjistily, že nebyly předány úplné informace nebo dokumentace uvedené v čl. 17 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 18 odst. 2 prvním, druhém a třetím pododstavci a čl. 93 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES, neprodleně přijmou opatření k předání úplných informací a dokumentace.

Článek 5

Přijetí oznámení mezi příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány, které obdrží informace nebo dokumentaci uvedené v čl. 17 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 18 odst. 2 prvním, druhém a třetím pododstavci a čl. 93 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES, oznámí příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne přijetí těchto informací nebo dokumentace, a prostřednictvím kontaktního místa uvedeného v čl. 4 odst. 1, zda:

a)

informace a dokumentace jsou úplné;

b)

informace a dokumentaci lze zobrazit a vytisknout.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo SKIPCP, které neobdržely oznámení uvedené v odstavci 1 nebo které toto oznámení neobdržely ve lhůtě stanovené v odstavci 1, kontaktují příslušné orgány členského státu, v němž správcovská společnost hodlá vykonávat činnosti, pro něž získala povolení, nebo v němž SKIPCP navrhuje nabízet své podílové jednotky nebo akcie, a zjistí, zda došlo k předání úplných informací a dokumentace.

Článek 6

Změny nařízení (EU) č. 584/2010

Nařízení (EU) č. 584/2010 se mění takto:

(1)

kapitola I se zrušuje;

(2)

přílohy I a II se zrušují.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 16).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 106).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Vzor oznámení, které má SKIPCP předložit pro účely přeshraničního nabízení SKIPCP podle čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU NABÍZET PODÍLOVÉ JEDNOTKY SKIPCP

V ______________________________________ (hostitelský členský stát) (1)

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení? Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: __________________.

Obsah

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti nebo interně spravovaném SKIPCP

Oddíl 1.

Identifikace správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP

Oddíl 2.

Zařízení pro investory

ČÁST 2

Informace o SKIPCP

Oddíl 1.

Identifikace SKIPCP

Oddíl 2.

Organizace nabízení podílových jednotek SKIPCP

Oddíl 3.

Přílohy

ČÁST 3

Potvrzení úplnosti

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti nebo interně spravovaném SKIPCP

Oddíl 1.   Identifikace správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP

Informace o správcovské společnosti nebo interně spravovaném SKIPCP

Správcovská společnost nebo interně spravovaný SKIPCP (2)

 

Kód LEI správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP (2)

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP (je-li k dispozici) (2)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP (2)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Internetové stránky správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP

 


Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) správcovské společnosti nebo interně spravovaného SKIPCP, který odpovídá za oznámení

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správcovská společnost nebo interně spravovaný SKIPCP určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Útvar (nebo kontaktní místo) pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (3)

Název subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správcovské společnosti nebo interně spravovaném SKIPCP, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).

 

Oddíl 2.   Zařízení pro investory

V souladu s čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES vyplňte v následující tabulce informace o zařízeních, která plní úkoly uvedené v čl. 92 odst. 1 směrnice:

Úkoly

Informace o zařízeních, která plní úkoly

Název/právní forma/sídlo/adresa, e-mail a telefonní číslo pro komunikaci subjektu odpovědného za tato zařízení

Zpracovávat pokyny k úpisu a vyplacení (nebo odkupu) a provádět další platby ve prospěch držitelů podílových jednotek v souvislosti s podílovými jednotkami SKIPCP

 

 

Poskytovat investorům informace o tom, jak mohou být pokyny prováděny a jak se vyplácí výnosy z vyplacení (nebo odkupu)

 

 

Usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů a přístup k souvisejícím postupům a opatřením uvedeným v článku 15 směrnice 2009/65/ES

 

 

Zpřístupňovat investorům informace a dokumenty vyžadované podle kapitoly IX směrnice 2009/65/ES

 

 

Poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči

 

 

Působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány

 

 

ČÁST 2

Informace o SKIPCP

Oddíl 1.   Identifikace SKIPCP

V následující tabulce vyplňte údaje o každém SKIPCP, který hodláte nabízet v hostitelském členském státě, přičemž pro každý SKIPCP vytvořte novou tabulku a na každém řádku uveďte pouze jeden druh akcií (název a ISIN). Má-li SKIPCP podobu zastřešujícího SKIPCP s několika podfondy, považují se odkazy na SKIPCP v následující tabulce za odkazy na podfond, který má být nabízen v hostitelském členském státě, nikoli na zastřešující SKIPCP, který se uvádí samostatně v příslušném sloupci.

Název SKIPCP, který má být nabízen v hostitelském členském státě

Domovský členský stát SKIPCP

Právní forma SKIPCP (4)

Kód LEI SKIPCP (je-li k dispozici)

Název druhu/druhů akcií, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě (5)

ISIN druhu/druhů akcií, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě (5)

Doba trvání SKIPCP (v příslušných případech)

Vnitrostátní identifikační kód SKIPCP

(je-li k dispozici)

Název zastřešujícího SKIPCP

(v příslušných případech)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 2.   Organizace nabízení podílových jednotek SKIPCP

Podílové jednotky SKIPCP/podfondů SKIPCP bude/budou nabízet:

správcovská společnost, která spravuje SKIPCP, nebo interně spravovaný SKIPCP

úvěrové instituce

povolené investiční podniky nebo poradci

jiné subjekty, včetně subjektů umístěných ve třetí zemi. Upřesněte: ___________________

Oddíl 3.   Přílohy

(1)

Aktuální znění statutu fondu nebo zakládacích dokumentů a jejich překlad, vyžaduje-li tak čl. 94 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/65/ES.

 

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

(2)

Aktuální znění prospektu a jeho překlad, vyžaduje-li tak čl. 94 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/65/ES.

 

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

(3)

Aktuální znění klíčových informací pro investory a jejich překlad, vyžaduje-li tak čl. 94 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES.

 

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

(4)

Poslední zveřejněná výroční zpráva a jakákoli následná pololetní zpráva a jejich překlad, vyžaduje-li tak čl. 94 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/65/ES (jsou-li k dispozici).

 

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

(5)

Doklad o platbě dlužné příslušným orgánům hostitelského členského státu, vyžaduje-li tak hostitelský členský stát SKIPCP:

 

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Pozn.:

K tomuto oznámení je nutné připojit aktuální znění požadovaných dokumentů, aby je příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohly následně předat dále, a to i v případě, že byly uvedenému orgánu již dříve poskytnuty kopie. Pokud byly některé z těchto dokumentů již dříve zaslány příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP a jsou nadále platné, lze v oznámení na tuto skutečnost odkázat.

Uveďte odkaz na nejnovější elektronické kopie příloh:

_________________________________________________________________________________

ČÁST 3

Potvrzení úplnosti

Potvrzení vydané subjektem SKIPCP

Potvrzujeme, že dokumenty připojené k tomuto oznámení obsahují veškeré příslušné informace podle směrnice 2009/65/ES.

(Oznámení podepíše osoba oprávněná k podpisu za SKIPCP nebo třetí osoba písemně zplnomocněná k jednání jménem oznamujícího SKIPCP způsobem, který příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP akceptují pro osvědčování dokumentů. Podepisující osoba uvede své plné jméno a funkci a zajistí, aby potvrzení bylo opatřeno datem.)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Vyplňte jedno oznámení pro každý členský stát, v němž má být SKIPCP nabízen.

(2)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(3)  Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55) a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 30). Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správce nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

(4)  Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu SKIPCP.

(5)  Uveďte pouze ty druhy akcií, jejichž nabízení je zamýšleno.


PŘÍLOHA II

Vzor oznámení, které správcovská společnost předkládá příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2009/65/ES

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI SPRAVOVAT SKIPCP USAZENÝ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ V SOULADU S ČL. 20 ODST. 1 SMĚRNICE 2009/65/ES

V ______________________________________ (hostitelský členský stát/státy)

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení? Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: ____________________

Obsah

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti

ČÁST 2

Identifikace pověřené osoby a delegovaných funkcí

ČÁST 3

Přílohy

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti

Informace o správcovské společnosti

Správcovská společnost (1)

 

Kód LEI správcovské společnosti (1)

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici) (1)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti (1)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Adresa internetových stránek správcovské společnosti

 


Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) správcovské společnosti, který odpovídá za oznámení

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správcovská společnost určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (2)

Název subjektu

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správcovské společnosti, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).

 

ČÁST 2

Identifikace pověřené osoby a delegovaných funkcí

Informace v části 2 uveďte pro každou pověřenou osobu a delegované funkce.

Jméno pověřené osoby

 

Domovský členský stát pověřené osoby

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Pověřená osoba bude v hostitelském členském státě (státech) jménem správcovské společnosti vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

Administrativní činnosti

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

vyřizování žádostí o informace od zákazníků

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání)

sledování dodržování právních předpisů

vedení registru podílníků

rozdělování zisku

emitování a vyplácení podílových jednotek

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

vedení záznamů

Popište hierarchický vztah mezi pověřenou osobou a správcovskou společností.

 

ČÁST 3

Přílohy

Písemná smlouva s depozitářem dotčeného SKIPCP v domovském členském státě SKIPCP

Jiné (v příslušných případech upřesněte)

_________________________________________________________________________________

(Název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Pozn.:

K tomuto oznámení je nutné připojit aktuální znění výše uvedených požadovaných dokumentů, aby je příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti mohly následně předat dále, a to i v případě, že byly uvedenému orgánu již dříve poskytnuty kopie. Pokud byly některé z těchto dokumentů již dříve zaslány příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti a jsou nadále platné, lze v oznámení na tuto skutečnost odkázat.

Uveďte odkaz na nejnovější elektronické kopie příloh

 


Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(2)  Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení (EU) 2019/1156 a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955. Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správcovské společnosti nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.


PŘÍLOHA III

Vzor pro sdělování informací podle čl. 17 odst. 2 nebo čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/65/ES příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti

OZNÁMENÍ

SDĚLENÍ INFORMACÍ O OZNÁMENÍ UČINĚNÉM SPRÁVCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ O JEJÍM ZÁMĚRU PROVOZOVAT ČINNOSTI, PRO KTERÉ ZÍSKALA POVOLENÍ, V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ V SOULADU S ČL. 17 ODST. 2 NEBO ČL. 18 ODST. 1 SMĚRNICE 2009/65/ES

V ______________________________________ (hostitelský členský stát/státy)

Mění se tímto dopisem informace, které již byly poskytnuty v prvním sdělení? Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím sdělením a uveďte datum předchozího sdělení: _______________

Obsah

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti

ČÁST 2

Informace, které má správcovská společnost poskytnout podle čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 2009/65/ES za účelem výkonu svých činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Oddíl 1.

Informace na pobočce

Oddíl 2.

Plán obchodní činnosti pobočky

Oddíl 3.

Organizační struktura pobočky

Oddíl 4.

Ukončení činnosti pobočky

ČÁST 3

Činnosti vykonávané v rámci volného pohybu služeb

ČÁST 1

Informace o správcovské společnosti

Informace o správcovské společnosti

Správcovská společnost (1)

 

Kód LEI správcovské společnosti (1)

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici) (1)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti (1)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Adresa internetových stránek správcovské společnosti

 


Kontaktní údaje odpovědného útvaru (nebo kontaktního místa) správcovské společnosti

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o třetí straně (pokud správcovská společnost určí třetí stranu, která má oznámení podat)

Třetí strana

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) (2)

Název subjektu

 

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správcovské společnosti, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).

 

Podrobnosti o systému pro odškodnění určeném na ochranu investorů lze nalézt v přiloženém dokumentu nazvaném „Identifikace systémů pro odškodnění určených na ochranu investorů podle čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 směrnice 2009/65/ES“.

ČÁST 2

Informace, které má správcovská společnost poskytnout podle čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 2009/65/ES za účelem výkonu svých činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správcovská společnost hodlá v hostitelském členském státě zřídit pobočku. Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně v rámci volného pohybu služeb, ponechá se tato část prázdná a vyplní se část 3.

Oddíl 1.   Informace na pobočce

Identifikace pobočky

Název pobočky (3)

 

Vnitrostátní identifikační číslo pobočky v domovském členském státě správcovské společnosti (je-li k dispozici) (3)

 

Vnitrostátní identifikační číslo pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici) (3)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy (3)

 

Adresa internetových stránek pobočky (pokud se liší od internetových stránek správcovské společnosti)

 


Útvar (nebo kontaktní místo) v členském státě, v němž je pobočka zřízena, od něhož lze obdržet dokumenty

Útvar (nebo kontaktní místo)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 

Oddíl 2.   Plán obchodní činnosti pobočky

Pobočka bude v hostitelském členském státě (státech) vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

Nabízení podílových jednotek

Administrativní činnosti

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

vyřizování žádostí o informace od zákazníků

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání)

sledování dodržování právních předpisů

vedení registru podílníků

rozdělování zisku

emitování a vyplácení podílových jednotek

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

vedení záznamů

Vedlejší služby

správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů, s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů, pokud taková portfolia zahrnují jeden nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4)

investiční poradenství ohledně jednoho nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU

úschova a správa v souvislosti s podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

Uveďte, jak pobočka přispěje ke strategii správcovské společnosti

 

Uveďte, zda je správcovská společnost členem skupiny, a pokud ano, jak pobočka přispěje ke strategii skupiny

 

Uveďte strategii pobočky (např. předpokládaný objem obchodů, typy investorů, s nimiž bude správcovská společnost obchodovat, a způsob, jakým správcovská společnost tyto investory získá a jak s nimi bude obchodovat)

 

Poskytněte prognózu výkazů zisků a ztrát a peněžních toků během počátečního období 36 měsíců

 

Oddíl 3.   Organizační struktura pobočky

Popis funkčních, zeměpisných a právních hierarchických vztahů

 


Popis umístění pobočky v podnikové struktuře správcovské společnosti nebo skupiny, pokud je správcovská společnost členem skupiny

 


Popis platných pravidel pro podávání zpráv pobočkou správnímu ústředí správcovské společnosti

 


Popis procesu řízení rizik zavedeného správcovskou společností na úrovni pobočky na základě článků 40 až 43 směrnice Komise 2010/43/EU (5)

 


Přehled systémů a kontrol zavedených na úrovni pobočky, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 3 písm. f) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/911 (6)

 


Popis opatření pro dodržování pravidel stanovených hostitelským členským státem správcovské společnosti podle článku 14 směrnice 2009/65/ES

 


Popis zavedených postupů a přidělených lidských a materiálních zdrojů za účelem splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

 


Organizační schéma pobočky

 

Oddíl 4.   Ukončení činnosti pobočky

Při prvním oznámení se tento oddíl nevyplňuje. Vyplňuje se pouze v případě aktualizace prvního oznámení, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.

Podrobnosti a postupy pro ukončení obchodní činnosti, včetně podrobností o opatřeních na ochranu zájmů investorů v hostitelském členském státě, o způsobu řešení stížností a vyrovnání veškerých nevypořádaných závazků

 


Harmonogram plánovaného ukončení činnosti

 

Část 3

Činnosti vykonávané v rámci volného pohybu služeb

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správcovská společnost hodlá v hostitelském členském státě vykonávat své činnosti v rámci volného pohybu služeb. Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně prostřednictvím pobočky, ponechá se tato část prázdná a vyplní se část 2.

Správcovská společnost bude v hostitelském členském státě (státech) vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

Nabízení podílových jednotek

Administrativní činnosti

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

vyřizování žádostí o informace od zákazníků

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání)

sledování dodržování právních předpisů

vedení registru podílníků

rozdělování zisku

emitování a vyplácení podílových jednotek

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

vedení záznamů

Vedlejší služby

správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů, s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů, pokud taková portfolia zahrnují jeden nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU

investiční poradenství ohledně jednoho nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU

úschova a správa v souvislosti s podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

Uveďte, jak činnosti, které mají být vykonávány v hostitelském členském státě, přispějí ke strategii správcovské společnosti, a pokud je správcovská společnost členem skupiny, jak tyto činnosti přispějí ke strategii skupiny

 

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

(2)  Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení (EU) 2019/1156 a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955. Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správcovské společnosti nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

(3)  Toto pole je třeba vyplnit vždy, když se poskytují informace týkající se pobočky, a to i v případě aktualizací.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 42).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/911 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správcovských společností a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L, 2024/911, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj).


PŘÍLOHA IV

Osvědčení příslušného orgánu o systémech pro odškodnění určených na ochranu investorů podle čl. 17 odst. 3 prvního pododstavce a čl. 18 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES

OSVĚDČENÍ VYSTAVENÉ ______________________________________ (název příslušného orgánu domovského členského státu správcovské společnosti)

Oddíl 1.   Útvar příslušného orgánu domovského členského státu správcovské společnosti odpovědný za vystavení osvědčení

Útvar

 

Adresa příslušného orgánu

 

E-mailová adresa útvaru odpovědného za vystavení osvědčení

 

Oddíl 2.   Identifikace správcovské společnosti, jíž se osvědčení týká

Správcovská společnost

 

Kód LEI správcovské společnosti

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Oddíl 3.   Identifikace systému pro odškodnění investorů

Systém pro odškodnění investorů

 

Adresa systému pro odškodnění investorů

 

Sídlo/domicil systému pro odškodnění investorů, pokud se liší od jeho adresy

 

Adresa internetových stránek systému pro odškodnění investorů

 

(Osvědčení podepíše a opatří datem zástupce příslušného orgánu domovského členského státu SKIPCP. Podepisující osoba uvede své plné jméno a funkci.)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


PŘÍLOHA V

Osvědčení příslušného orgánu o povolení správcovské společnosti podle čl. 17 odst. 3 třetího pododstavce a čl. 18 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/65/ES

OSVĚDČENÍ VYSTAVENÉ ______________________________________ (název příslušného orgánu domovského členského státu správcovské společnosti)

Oddíl 1.   Útvar příslušného orgánu domovského členského státu správcovské společnosti odpovědný za vystavení osvědčení

Útvar

 

Adresa příslušného orgánu

 

E-mailová adresa útvaru odpovědného za vystavení osvědčení

 

Oddíl 2.   Identifikace správcovské společnosti

Správcovská společnost

 

Kód LEI správcovské společnosti

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Adresa internetových stránek správcovské společnosti

 

Oddíl 3.   Rozsah povolení správcovské společnosti

Správcovské společnosti bylo v _________________________ (název domovského členského státu) příslušným orgánem ___________________________ (název příslušného domovského orgánu) uděleno povolení vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

Nabízení podílových jednotek

Administrativní činnosti

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

vyřizování žádostí o informace od zákazníků

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání)

sledování dodržování právních předpisů

vedení registru podílníků

rozdělování zisku

emitování a vyplácení podílových jednotek

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

vedení záznamů

Vedlejší služby

správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů, s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů, pokud taková portfolia zahrnují jeden nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU

investiční poradenství ohledně jednoho nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2014/65/EU

úschova a správa v souvislosti s podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

Správcovská společnost podléhá těmto omezením, pokud jde o druhy SKIPCP, které je oprávněna spravovat (v příslušných případech)

 

(Osvědčení podepíše a opatří datem zástupce příslušného orgánu domovského členského státu správcovské společnosti. Podepisující osoba uvede své plné jméno a funkci.)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


PŘÍLOHA VI

Osvědčení příslušného orgánu podle čl. 93 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES

OSVĚDČENÍ VYSTAVENÉ ______________________________________ (název příslušného orgánu domovského členského státu SKIPCP)

Oddíl 1.   Útvar příslušného orgánu domovského členského státu SKIPCP odpovědný za vystavení osvědčení

Útvar

 

Adresa příslušného orgánu

 

E-mailová adresa útvaru odpovědného za vystavení osvědčení

 

Oddíl 2.   Identifikace SKIPCP, jehož podílové jednotky budou nabízeny v hostitelském členském státě

Vyplňte níže uvedenou tabulku údaji o každém SKIPCP, který je oznámen za účelem nabízení v hostitelském členském státě. Má-li SKIPCP podobu zastřešujícího SKIPCP s několika podfondy, považují se odkazy na SKIPCP v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v hostitelském členském státě nabízen, nikoli na zastřešující SKIPCP, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název SKIPCP

Název zastřešujícího SKIPCP (v příslušných případech)

Právní forma (1)

Kód LEI SKIPCP (je-li k dispozici)

Datum povolení

Vnitrostátní identifikační číslo SKIPCP (je-li k dispozici)

Doba trvání SKIPCP (v příslušných případech)

Správcovská společnost (2)

Kód LEI správcovské společnosti

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl 3.   Osvědčení o splnění podmínek stanovených ve směrnici 2009/65/ES

Níže po depsaná osoba osvědčuje, že SKIPCP uvedený v oddíle 2 tohoto osvědčení splňuje podmínky stanovené ve směrnici 2009/65/ES a smí

v __________________________________ (hostitelský členský stát) nabízet své podílové jednotky.

(Osvědčení podepíše a opatří datem zástupce příslušného orgánu domovského členského státu SKIPCP. Podepisující osoba uvede své plné jméno a funkci.)

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“ nebo investiční společnost.

(2)  Správcovskou společnost je nutné uvést pouze u externě spravovaných SKIPCP. V případě interně spravovaných investičních společností ponechte pole prázdné.


PŘÍLOHA VII

Vzor pro sdělování informací podle čl. 17 odst. 2 písm. d) směrnice 2009/65/ES příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA POBOČKU (1) SOUVISEJÍCÍ SE ZÁMĚREM SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI ZŘÍDIT POBOČKU V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, NEŽ JE JEJÍ DOMOVSKÝ ČLENSKÝ STÁT, V SOULADU S ČL. 17 ODST. 2 PÍSM. D) SMĚRNICE 2009/65/ES

V ______________________________________ (Hostitelský členský stát)

Identifikace správcovské společnosti

Správcovská společnost

 

Kód LEI správcovské společnosti

 

Vnitrostátní identifikační číslo správcovské společnosti (je-li k dispozici)

 

Domovský členský stát správcovské společnosti

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 


Identifikace pobočky

Název pobočky

 

Vnitrostátní identifikační číslo pobočky v domovském členském státě správcovské společnosti (je-li k dispozici)

 

Vnitrostátní identifikační číslo pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici)

 

Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy

 

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení? Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: __________________

OZNÁMENÍ O OSOBĚ ODPOVĚDNÉ ZA:

vedení pobočky

ukončení činnosti pobočky (2)

Identifikace oznámené osoby

Příjmení

 

Jméno

 

Vykonávaná pozice nebo funkce

 

Datum zahájení výkonu pozice

 

Datum ukončení výkonu pozice (v příslušných případech)

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 

Doplňující údaje

Doplňující údaje v příslušných případech (např. dřívější jméno v případě změny jména, změny pozice atd.)

 

Datum

 

Jméno a funkce podepisující osoby

 

Podpis

 


(1)  Předložte jeden samostatný formulář pro každou příslušnou osobu a v jednom elektronickém souboru vždy pouze jeden formulář.

(2)  Oznámení o osobě odpovědné za ukončení činnosti pobočky se podává pouze v případě aktualizace, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU