(EU) 2024/908Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/908 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 s ohledem na počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Publikováno: Úř. věst. L 908, 20.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/908

20.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/908

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 s ohledem na počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 28 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 28 nařízení (ES) č. 178/2002 se zřizuje deset vědeckých komisí příslušných pro poskytování vědeckých stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), každá v rámci své oblasti působnosti. Mezi tyto komise patří mimo jiné komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky.

(2)

Vzhledem k neustálému vědeckému a technickému vývoji, který zvyšuje náročnost procesu hodnocení rizika, a nutnosti přijímat každoročně vysoký počet vědeckých stanovisek se komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky potýká s obtížemi při zvládání své pracovní zátěže a také v souvislosti s potřebnými odbornými znalostmi.

(3)

Proto dne 1. srpna 2023 předložil úřad Komisi žádost o rozdělení komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky na dvě nově vytvořené komise. Cílem tohoto rozdělení je řešit nevyřízené žádosti o poskytnutí vědeckých stanovisek v oblasti potravinářských enzymů s ohledem na zvýšenou pracovní zátěž, jakož i na vědeckou a technickou náročnost procesu hodnocení rizika, mimo jiné za účelem podpory práce Komise na vytváření seznamu Unie povolených potravinářských enzymů, zatímco se bude pokračovat v práci ohledně záležitostí týkajících se materiálů přicházejících do styku s potravinami.

(4)

Očekává se, že vytvořením těchto dvou nových komisí se zlepší provozní efektivnost a účinnost vědecké práce úřadu odrážející vědecký a technický vývoj v příslušných oblastech. Činnost těchto nových komisí by se měla zaměřit na oblasti potravinářských enzymů a materiálů přicházejících do styku s potravinami, což vyžaduje hlubší odborné znalosti jejich členů a podporu efektivního rozložení pracovní zátěže.

(5)

Je proto vhodné a nezbytné rozdělit komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky na dvě nově vytvořené komise s názvem „komise pro potravinářské enzymy“ a „komise pro materiály přicházející do styku s potravinami“. Posuzování pomocných látek by mohlo spadat do odpovědnosti obou nově vytvořených komisí, podle toho, jaká je povaha dotčené pomocné látky a její zamýšlené použití. Aby tedy mohlo být posouzení pomocných látek přiděleno komisi, která je pro to nejvíce příslušná, není nutné v názvech nově vytvořených komisí na tyto látky výslovně odkazovat.

(6)

Současné funkční období komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky skončí dne 30. června 2024. Obě nové komise by měly začít fungovat ode dne 1. července 2024. Toto nařízení by se proto mělo použít ode dne 1. července 2024.

(7)

Nařízení (ES) č. 178/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 28 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 178/2002 se mění takto:

1.

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

komise pro potravinářské enzymy;“

2.

doplňuje se nový bod k), který zní:

„k)

komise pro materiály přicházející do styku s potravinami.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 1. července 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/908/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU