(EU) 2024/905Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/905 ze dne 15. března 2024, kterým se názvu Rosalejo (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Publikováno: Úř. věst. L 905, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/905

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/905

ze dne 15. března 2024,

kterým se názvu „Rosalejo“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 99 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Španělska o zápis názvu „Rosalejo“ do rejstříku posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Rosalejo“ chráněn a zapsán do evidence uvedené v článku 104 zmíněného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Rosalejo“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj

(2)   Úř. věst. C, C/2023/1053, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1053/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/905/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU