(EU) 2024/904Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/904 ze dne 25. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken

Publikováno: Úř. věst. L 904, 26.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/904

26.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/904

ze dne 25. března 2024,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) druhou odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od zavedení autonomních celních kvót Unie s nulovou celní sazbou pro určitá množství výrobků z juty a kokosových vláken nařízením (ES) č. 32/2000 v důsledku vstupu všeobecného systému preferencí (GSP) v platnost v roce 1995 byla platnost celních kvót opakovaně prodloužena. Poslední prodloužení platilo do 31. prosince 2023.

(2)

Vzhledem k tomu, že doba použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (2) se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 (3) prodlužuje na období po 31. prosinci 2023, měl by být odpovídajícím způsobem prodloužen i režim celních kvót pro výrobky z juty a kokosových vláken.

(3)

Nařízení (ES) č. 32/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Z důvodů právní jistoty a v zájmu zajištění dalšího používání celních kvót by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2024.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pátý sloupec („Kvótové období“) tabulky v příloze III nařízení (ES) č. 32/2000 se mění takto:

1)

znění týkající se pořadového čísla 09.0107 se nahrazuje tímto:

„od 1. ledna do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2027 “;

2)

znění týkající se pořadového čísla 09.0109 se nahrazuje tímto:

„od 1. ledna do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2027 “;

3)

znění týkající se pořadového čísla 09.0111 se nahrazuje tímto:

„od 1. ledna do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2027 “.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/32/oj.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/904/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU