(EU) 2024/899Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/899 ze dne 14. března 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu (Corbieres-Boutenac) na úrovni Unie

Publikováno: Úř. věst. L 899, 21.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/899

21.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/899

ze dne 14. března 2024,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu („Corbières-Boutenac“) na úrovni Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 99 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace výrobku chráněného označení původu „Corbières-Boutenac“ na úrovni Unie, kterou předložila Francie v souladu s čl. 97 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s čl. 105 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení. Změna zahrnuje změnu názvu z „Corbières-Boutenac“ na „Boutenac“.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s čl. 105 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení zveřejnila žádost o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Komise neobdržela žádné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace výrobku na úrovni Unie by proto měla být v souladu s čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace výrobku týkající se názvu „Corbières-Boutenac“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2024.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)   Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1308/oj.

(2)   Úř. věst. C, C/2023/1384, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1384/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/899/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU