(EU) 2024/898Nařízení Rady (EU) 2024/898 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 898, 19.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. března 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. března 2024 Nabývá účinnosti: 20. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/898

19.3.2024

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/898

ze dne 18. března 2024,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2024//882 ze dne 18. března 2024, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. ledna 2003 Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 (2) o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku omezuje poskytování financování, finanční pomoci a technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie jakékoliv osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku. Rovněž omezuje dodávky zboží do Somálska, které může přispět k výrobě improvizovaných výbušných zařízení (IED).

(2)

Dne 1. prosince 2023 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) rezoluci č. 2713 (2023). Tato rezoluce uvalila všeobecné a úplné embargo na veškeré dodávky zbraní a vojenského vybavení skupině aš-Šabáb v Somálsku, přejmenovala Výbor pro sankce, zavedla změny v rozsahu výjimek ze zbrojního embarga a souvisejícího financování, finanční pomoci a technické pomoci určených některým příjemcům v Somálsku a upravila zákaz komponentů IED.

(3)

Téhož dne 1. prosince 2023 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2714 (2023), která zrušila embargo původně uvalené na Somálskou federativní republiku rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 733 (1992).

(4)

Dne 18. března 2024 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2024/882, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP (3) v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 2713 (2023) a č. 2714 (2023).

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2024/882 také změnilo název rozhodnutí 2010/231/SZBP.

(6)

Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(7)

Nařízení (ES) č. 147/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 147/2003 se mění takto:

1)

Název nařízení (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 se nahrazuje tímto: „Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Somálsku“.

2)

V článku 1a se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

„výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezoluce č. 2713 (2023) o aš-Šabábu;“.

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Článek 1 se nepoužije na poskytování financování nebo finanční pomoci vztahující se k vojenské činnosti pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu Evropské unie, nebo technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti v souvislosti s takovým zbožím a technologiemi, které jsou určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby:

a)

vlády Somálské federativní republiky, Somálské národní armády, Národní zpravodajské a bezpečnostní agentury, Somálského národního policejního sboru a Somálské vězeňské služby;

b)

zaměstnanců OSN, včetně mise OSN na pomoc Somálsku (UNSOM) a podpůrného úřadu OSN v Somálsku (UNSOS);

c)

přechodné mise Africké unie v Somálsku (ATMIS) a zemí, které jí poskytují vojenské a policejní jednotky, jakož i jejích strategických partnerů, kteří působí výhradně na základě nejnovější strategické koncepce operací Africké unie a ve spolupráci a v koordinaci s misí ATMIS;

d)

školících a podpůrných činností Evropské unie, Turecka, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, jakož i jakýchkoli jiných státních složek, které mají s vládou Somálské federativní republiky uzavřenou dohodu o postavení sil nebo memorandum o porozumění, pokud o existenci takových dohod informují Výbor pro sankce.

2.   Odchylně od článku 1 mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování financování nebo finanční pomoci vztahující se k vojenské činnosti pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených na Společném vojenském seznamu Evropské unie nebo technické pomoci vztahující se k vojenské činnosti v souvislosti s takovým zbožím a technologiemi, které jsou určeny výlučně k podpoře nebo pro potřeby somálských federálních států a regionálních vlád nebo soukromých bezpečnostních společností s licencí působících v Somálsku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

pokud jde o zboží a technologie uvedené v příloze IV, Výbor pro sankce obdržel od vlády Somálské federativní republiky oznámení a do pěti pracovních dnů proti takovému postupu nevznesl námitky;

b)

pokud jde o zboží a technologie uvedené v příloze V, Výbor pro sankce obdržel od vlády Somálské federativní republiky oznámení pro informační účely pět pracovních dnů předem.

3.   V oznámeních podle odst. 2 písm. a) a b) se uvádějí:

a)

údaje o výrobci a dodavateli zbraní, střeliva a vojenského vybavení, včetně typu, série/šarže a výrobních čísel;

b)

popis zbraní a střeliva, včetně typu, ráže a množství;

c)

navrhované datum a místo dodání a

d)

všechny příslušné informace týkající se zamýšlené jednotky určení nebo zamýšleného místa skladování.

4.   Článek 1 se nepoužije na poskytování financování, finanční pomoci nebo technické pomoci vztahující se k:

a)

prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Somálska zaměstnanci OSN, zástupci sdělovacích prostředků, soukromými bezpečnostními dodavateli nebo pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

b)

prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné použití členskými státy nebo mezinárodními, regionálními nebo subregionálními organizacemi;

c)

vplutí do somálských přístavů za účelem dočasných návštěv plavidel přepravujících zbraně nebo vojenské vybavení pro obranné účely za předpokladu, že tyto věci zůstanou vždy na palubě těchto plavidel.“

4)

V článku 3c se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Před prodejem, vývozem, dodáním nebo převodem jakýchkoli věcí uvedených v příloze III do Somálska učiní dotčený členský stát vládě Somálské federativní republiky oznámení, aby o této skutečnosti byla informována. Dále oznámí vládě Somálské federativní republiky a výboru pro sankce prodej, dodávku nebo převod nejpozději do 15 pracovních dnů po uskutečnění daného prodeje, dodávky nebo převodu.

4.   Oznámení podle odstavce 3 musí obsahovat všechny relevanntí informace, včetně:

a)

účelu použití věci (věcí);

b)

konečného uživatele;

c)

technických specifikací;

d)

množství věci (věcí) a

e)

zamýšleného místa skladování.“

5)

Příloha III se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.

6)

Příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze II tohoto nařízení.

7)

Příloha V se nahrazuje zněním obsaženým v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2024.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)   Úř. věst. L, 2024/882, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj.

(2)  Nařízení rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)   Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.


PŘÍLOHA I

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3c

1.

Zařízení a vybavení, neuvedené v příloze IV bodě 3 rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP (1), které je speciálně určené k iniciaci výbušnin elektrickými či neelektrickými prostředky (např. odpalovací sady, rozbušky, iniciátory, bleskovice).

2.

„Technologie“„potřebné“ k „výrobě“ nebo „použití“ položek uvedených v bodech 1 a 3. (Definice pojmů „technologie“, „potřebný“, „výroba“ a „použití“ jsou obsaženy ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (2).)

3.

Výbušné látky a prekurzory a směsi obsahující jednu nebo více z těchto výbušných látek:

Název látky

Registrační číslo Chemical Abstract Service (CAS)

Kód kombinované nomenklatury (KN) (3)

Nitroglycerin (kromě případů, kdy je balen/upraven v jednotlivých léčebných dávkách), pokud není ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu ML8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu ML8 c) Společného vojenského seznamu Evropské unie

55-63-0

ex 2920 90 70

kyselina dusičná

7697-37-2

ex 2808

kyselina sírová

7664-93-9

ex 2807


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Somálsku (Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17).

(2)   Úř. věst. C 72, 28.2.2023, s. 2.

(3)  Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1) a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.


PŘÍLOHA II

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 2 PÍSM. a)

1.

Střely typu „země-vzduch“, včetně přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS).

2.

Zbraně s ráží větší než 12,7 mm a součásti speciálně určené pro tyto zbraně a příslušné střelivo. (To nezahrnuje protitankové raketomety odpalované z ramene, jako jsou ruční protitankové granátomety (RPG) nebo lehké protitankové zbraně (LAW), bezzákluzové pušky, puškové granáty nebo granátomety.)

3.

Minomety s ráží větší než 82 mm a příslušné střelivo.

4.

Řízené protitankové zbraně, včetně protitankových řízených střel (ATGM) a střeliva a součástí speciálně určených pro tyto věci.

5.

Nálože a zařízení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití; miny a související materiál a rozbušky.

6.

Zbraňová mířidla se schopností nočního vidění, včetně termálních a infračervených, a příslušenství.

7.

Letadla s pevnými křídly, otočnými křídly, překlopným rotorem nebo překlopnými křídly speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

8.

„Plavidla“ a obojživelná vozidla speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití. („Plavidla“ zahrnují jakékoliv lodě, vznášedlová plavidla, plavidla s malou plochou roviny vodorysky nebo křídlová plavidla a trupy nebo části trupů plavidel.)

9.

Bojové vzdušné prostředky bez posádky (zařazené do kategorie IV v registru OSN pro konvenční zbraně).


PŘÍLOHA III

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 2 PÍSM. b)

1.

Zbraně všech typů s ráží až do 12,7 mm a příslušné střelivo.

2.

Ruční protitankové granátomety typu 7 (RPG-7), lehké protitankové zbraně (LAW) a bezzákluzové pušky a související střelivo.

3.

Zbraňová mířidla.

4.

Zařízení s rotorovými křídly nebo vrtulníky speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

5.

Pancéřové pláty pro osobní ochranu nebo ochranné obleky: Pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06 červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

6.

Pozemní vozidla speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.

7.

Komunikační zařízení speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU