(EU) 2024/896Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/896 ze dne 5. prosince 2023 kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění

Publikováno: Úř. věst. L 896, 20.3.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. prosince 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 9. října 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/896

20.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/896

ze dne 5. prosince 2023

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (1), a zejména na čl. 10 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (orgán EIOPA) je povinen pravidelně přezkoumávat základní částky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění tak, aby se zohlednily změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 se evropský index spotřebitelských cen, který pro Unii vytváří Eurostat, zvýšil o 20,32 %. Je proto nezbytné přizpůsobit základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění o tento procentní nárůst.

(2)

Směrnice (EU) 2016/97 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby členské státy mohly přizpůsobit příslušné základní částky ve svých vnitrostátních předpisech a aby se zprostředkovatelům pojištění, zajištění a doplňkového pojištění poskytl dostatek času k přijetí nezbytných prováděcích opatření, měla by být použitelnost tohoto nařízení odložena.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem EIOPA.

(5)

Orgán EIOPA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny směrnice (EU) 2016/97

Článek 10 směrnice (EU) 2016/97 se mění takto:

1)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 564 610 EUR na jednu pojistnou událost a 2 315 610 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jehož účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za nějž jsou zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.“

;

2)

v odst. 6 druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 23 480 EUR;“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 9. října 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/896/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU