(EU) 2024/894Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/894 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o hlášení událostí

Publikováno: Úř. věst. L 894, 20.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 20. března 2025
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/894

20.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/894

ze dne 13. března 2024,

kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o hlášení událostí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 72 odst. 5 a čl. 62 odst. 15 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (2) stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť, které se zabývají mimo jiné úlohou příslušných vnitrostátních úřadů v oblasti dozoru nad letišti, provozovateli letišť a poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše a jejich certifikace.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3) stanoví zvláštní povinnosti příslušných úřadů členských států, pokud jde o zavedení systémů pro hlášení událostí v civilním letectví, analýzu těchto hlášení a navazující opatření v rámci systému řízení uvedených úřadů. Tyto povinnosti existují souběžně s požadavky na hlášení podle nařízení (EU) č. 139/2014. Aby bylo zajištěno jejich dodržování a jednotné provádění, měly by být systémy hlášení událostí příslušných vnitrostátních úřadů zřízené podle nařízení (EU) č. 139/2014 uvedeny do souladu se zásadami nařízení (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 04/2023 (4) vydaného agenturou v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(4)

Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby bylo zajištěno hladké provádění opatření zavedených tímto nařízením a zároveň byla zachována vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měl by být odvětví a příslušným úřadům členských států ponechán dostatek času na přizpůsobení se opatřením zavedeným tímto nařízením, a proto by se toto nařízení mělo začít používat 12 měsíců po svém vstupu v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 139/2014 se mění takto:

(1)

články 4 a 5 se zrušují;

(2)

příloha II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. března 2025.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).

(4)  https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-042023.


PŘÍLOHA

Příloha II (část ADR.AR) nařízení (EU) č. 139/2014 se mění takto:

1)

v bodě ADR.AR.A.025 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Pokud se příslušný úřad dozví o závažných problémech s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (1) a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, oznámí to agentuře bez zbytečného odkladu a v každém případě do 30 dnů ode dne, kdy se o těchto závažných problémech dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (2) a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, poskytne příslušný úřad agentuře co nejdříve informace významné z hlediska bezpečnosti vyplývající z hlášení událostí uložených ve vnitrostátní databázi podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1)."

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;"

2)

v článku ADR.AR.A.030 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:

„a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně příslušnému úřadu členských států a Komisi poskytnout veškeré informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se letišť, provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného problému souvisejícího s bezpečností, včetně vydání příkazu k zajištění bezpečnosti v souladu s bodem ADR.AR.A.040.“;

3)

bod ADR.AR.B.005 se mění takto:

a)

písm. a) bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

zdokumentované politiky a postupy popisující jeho organizaci, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci dotčeného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Příslušný úřad zavede postupy pro účast na vzájemné výměně veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už ze stejného členského státu nebo z jiných členských států, včetně těchto:

1)

příslušné nálezy a navazující opatření přijatá v důsledku dozoru nad organizacemi odpovědnými za poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše na území členského státu, které však nahlásily své činnosti u více než jednoho příslušného úřadu nebo ve více než jednom členském státě;

2)

informace vyplývající z povinného a dobrovolného hlášení událostí, jak vyžadují body ADR.OR.C.030 a ADR.OR.F.055.“;

4)

bod ADR.AR.B.015 se nahrazuje tímto:

„ADR.AR.B.015

Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě. Uvedený systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, s cílem zajistit účinné provádění jeho systému řízení.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě.“


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU