(EU) 2024/887Nařízení Komise (EU) 2024/887 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy IV, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o krmiva, uvádění na trh a dovoz do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 887, 25.3.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/887

25.3.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/887

ze dne 22. března 2024,

kterým se mění přílohy IV, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o krmiva, uvádění na trh a dovoz do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23a úvodní větu a písmeno m) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

(2)

Článek 7 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví zákazy týkající se krmiv, pro něž jsou stanovena zvláštní pravidla v příloze IV uvedeného nařízení. Nařízením Komise (EU) 2021/1372 (2) byla změněna příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001, aby se povolilo používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu, drůbeže a prasat a krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny ke krmení prasat a drůbeže. Zdá se však, že písmena d), e) a f) byla chybně doplněna do přílohy IV kapitoly III oddílu B bodu 1 nařízení (ES) č. 999/2001. Bod 1 měl zůstat vyhrazen pro podmínky výroby krmných směsí, které obsahují krmné suroviny, jež se smí používat ke krmení jakýchkoli nepřežvýkavých hospodářských zvířat, s ohledem na to, že zvláštní podmínky v případě použití jiných krmných surovin jsou stanoveny v příslušných oddílech kapitoly IV uvedené přílohy. Výsledkem bylo rovněž nezáměrné zdvojení některých povinností týkajících se tvorby seznamů členskými státy v kapitole V. Mělo by tedy být provedeno několik příslušných oprav přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001, a sice v oddíle B kapitoly III, oddíle H kapitoly IV a oddíle A kapitoly V uvedené přílohy. Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(3)

Kromě toho nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (3) ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 (4) zavedlo zvláštní požadavky na úřední kontroly v zařízeních pro zpracování hnojiv, aby bylo možné určit pro určitá hnojiva a pomocné půdní látky konečné body, po nichž lze tyto produkty uvádět na trh bez dalších veterinárních kontrol. To by se mělo odrazit v podmínkách týkajících se vývozu organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících zpracované živočišné bílkoviny z přežvýkavců, které jsou stanoveny v příloze IV nařízení (ES) č. 999/2001. Oddíl E kapitoly V uvedené přílohy by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Kromě toho stanoví přílohy VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 podrobné požadavky týkající se uvádění na trh a dovozu do Unie, mimo jiné pokud jde o ovce a kozy a produkty získané z těchto druhů.

(5)

Nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení Komise (EU) č. 630/2013 (5) stanoví v příloze VIII kapitole A oddíle A bodech 1.2 a 1.3 nařízení (ES) č. 999/2001 přechodné podmínky, které měly zajistit hladký přechod během období sedmi let od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2021. Nyní je vhodné uvedené přechodné podmínky zrušit.

(6)

Kromě toho se v příloze VIII kapitole A oddíle A bodech 1.2, 1.3 a 4.1 nařízení (ES) č. 999/2001 odkazuje na směrnici Rady 92/65/EHS (6). Jelikož směrnice 92/65/EHS byla nyní s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (7), uvedené odkazy by měly být aktualizovány.

(7)

Přílohy I, VII a VIII nařízení (ES) č. 999/2001 byly změněny nařízením Komise (EU) 2020/772 (8), aby se zohlednila doporučení vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 5. července 2017 týkající se genetické odolnosti koz vůči přenosným spongiformním encefalopatiím (TSE) (9) s cílem uznat, že kozy mohou být rovněž geneticky odolné vůči kmenům klasické klusavky, o nichž je známo, že se přirozeně vyskytují v populaci koz v Unii, pokud mají alelu K222, D146 nebo S146. Změny provedené v nařízení (ES) č. 999/2001 nařízením (EU) 2020/772 však plně nesladily podmínky použitelné na geneticky odolné kozy s podmínkami použitelnými na geneticky odolné ovce, zejména pokud jde o ustanovení pro uznání hospodářství za hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky a požadavky na obchod uvnitř Unie se spermatem a embryi koz, které jsou stanoveny v příloze VIII nařízení (ES) č. 999/2001, a požadavky na dovoz mléka a mléčných výrobků z koz, koz určených k plemenitbě a spermatu a embryí koz do Unie, které jsou stanoveny v příloze IX uvedeného nařízení. Zdá se proto vhodné dokončit toto sladění, aby se podpořilo co možná nejlepší využívání geneticky odolných zvířat a jejich zárodečných produktů k tlumení klasické klusavky.

(8)

Přílohy IV, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 999/2001

Přílohy IV, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s částí A přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy nařízení (ES) č. 999/2001

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se opravuje v souladu s částí B přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Úř. věst. L 295, 18.8.2021, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Úř. věst. L 198, 8.8.2023, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 60).

(6)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2020/772 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (Úř. věst. L 184, 12.6.2020, s. 43).

(9)   EFSA Journal 2017;15(8):4962.


PŘÍLOHA

ČÁST A

ZMĚNY NAŘÍZENÍ (ES) Č. 999/2001

Přílohy IV, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

v příloze IV kapitole V se oddíl E mění takto:

a)

v bodě 2 písm. b) se návětí nahrazuje tímto:

„b)

organická hnojiva nebo půdní přídavky podle definice v čl. 3 bodě 22 nařízení (ES) č. 1069/2009, které ve svém složení obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců nebo směs zpracovaných živočišných bílkovin z přežvýkavců a nepřežvýkavců za předpokladu, že buď dosáhly konečného bodu podle definice v čl. 4 bodě 1 písm. c) nebo v čl. 4 bodě 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 (*1), nebo:

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Úř. věst. L 198, 8.8.2023, s. 1).“;"

b)

v bodě 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Organická hnojiva nebo půdní přídavky, které dosáhly konečného bodu podle definice v čl. 4 bodě 1 písm. c) nebo v čl. 4 bodě 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605, jsou vyňaty z podmínek stanovených v prvním pododstavci tohoto bodu.“;

2)

v příloze VIII kapitole A se oddíl A mění takto:

a)

body 1.2 a 1.3 se nahrazují tímto:

„1.2.

Hospodářství s chovem ovcí se statusem odolnosti vůči TSE úrovně I podle přílohy VII kapitoly C části 4 bodu 1 písm. a), kde nebyl po dobu nejméně předchozích sedmi let potvrzen případ klasické klusavky, může být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky.

Hospodářství s chovem ovcí, hospodářství s chovem koz nebo hospodářství s chovem ovcí a koz může být rovněž uznáno jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky za předpokladu, že po dobu nejméně předchozích sedmi let splňuje tyto podmínky:

a)

ovce a kozy jsou trvale označeny a jsou uchovávány záznamy umožňující jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodily;

b)

uchovávají se záznamy o přemísťování ovcí a koz do hospodářství a z hospodářství;

c)

do hospodářství jsou přiváděny pouze tyto ovce a kozy:

i)

ovce a kozy z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky;

ii)

ovce a kozy z hospodářství, která splňují podmínky stanovené v písmenech a) až i) po dobu nejméně předchozích sedmi let nebo nejméně po stejnou dobu, jako je doba, během níž hospodářství, kam mají být přivedeny, splňuje podmínky uvedené ve zmíněných písmenech;

iii)

ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a kozy nesoucí alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

iv)

ovce nebo kozy, které splňují podmínky stanovené v bodě i) nebo ii), kromě doby, kdy byly chovány ve středisku pro odběr spermatu, za předpokladu, že dané středisko splňuje tyto podmínky:

středisko pro odběr spermatu je schváleno v souladu s částí II kapitolou 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (*2),

po dobu předchozích sedmi let byly do tohoto střediska pro odběr spermatu přivedeny pouze ovce a kozy z hospodářství, která po uvedenou dobu splňovala podmínky stanovené v písmenech a), b) a e) a která podléhala pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného příslušným orgánem,

ve středisku pro odběr spermatu nebyl po dobu předchozích sedmi let potvrzen žádný případ klasické klusavky,

středisko pro odběr spermatu má zavedena opatření biologické bezpečnosti, která zajišťují, že ovce a kozy chované v tomto středisku a přicházející z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nejsou v přímém ani nepřímém styku s ovcemi a kozami přicházejícími z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky;

d)

hospodářství je podrobováno pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného pro tento účel příslušným orgánem s cílem ověřit dodržování podmínek uvedených v písmenech a) až i) a tyto kontroly se provádějí alespoň jednou ročně;

e)

nebyl potvrzen žádný případ klasické klusavky;

f)

všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.

Odchylně od uvedené zvláštní podmínky se mohou členské státy rozhodnout, že všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které nemají žádnou obchodní hodnotu a které jsou na konci produktivního života utraceny a nikoli poraženy k lidské spotřebě, se podrobí kontrole úředním veterinárním lékařem a všechny ovce a kozy, které vykazují příznaky chřadnutí nebo neurologické příznaky, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2;

g)

do hospodářství se dostávají pouze tato vajíčka a embrya ovcí a koz:

i)

vajíčka a embrya od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo v hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nebo která splňují tyto požadavky:

jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,

byla od narození chována v hospodářstvích, v nichž nebyl během jejich pobytu potvrzen žádný případ klasické klusavky,

v době odběru vajíček nebo embryí nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;

ii)

vajíčka a embrya ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

h)

do hospodářství se dostává pouze toto sperma ovcí a koz:

i)

sperma od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo v hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nebo která splňují tyto požadavky:

jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,

v době odběru spermatu nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;

ii)

sperma od beranů s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a kozlů nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

i)

ovce a kozy v hospodářství nejsou v přímém ani nepřímém styku s ovcemi a kozami z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky, včetně společné pastvy.

1.3.

Hospodářství s chovem ovcí, hospodářství s chovem koz nebo hospodářství s chovem ovcí a koz může být uznáno jako hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky za předpokladu, že přinejmenším po dobu předchozích tří let splňuje tyto podmínky:

a)

ovce a kozy jsou trvale označeny a jsou uchovávány záznamy umožňující jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodily;

b)

uchovávají se záznamy o přemísťování ovcí a koz do hospodářství a z hospodářství;

c)

do hospodářství jsou přiváděny pouze tyto ovce a kozy:

i)

ovce a kozy z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky;

ii)

ovce a kozy z hospodářství, která splňují podmínky stanovené v písmenech a) až i) po dobu nejméně předchozích tří let nebo nejméně po stejnou dobu, jako je doba, během níž hospodářství, kam mají být přivedeny, splňuje podmínky uvedené ve zmíněných písmenech;

iii)

ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a kozy nesoucí alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

iv)

ovce nebo kozy, které splňují podmínky stanovené v bodě i) nebo ii), kromě doby, kdy byly chovány ve středisku pro odběr spermatu, za předpokladu, že dané středisko splňuje tyto podmínky:

středisko pro odběr spermatu je schváleno v souladu s částí II kapitolou 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686,

po dobu předchozích tří let byly do střediska pro odběr spermatu přivedeny pouze ovce a kozy z hospodářství, která po uvedenou dobu splňovala podmínky stanovené v písmenech a), b) a e) a která podléhala pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného příslušným orgánem,

ve středisku pro odběr spermatu nebyl během předchozích tří let potvrzen žádný případ klasické klusavky,

středisko pro odběr spermatu má zavedena opatření biologické bezpečnosti, která zajišťují, že ovce a kozy chované v tomto středisku a přicházející z hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nejsou v přímém ani nepřímém styku s ovcemi a kozami přicházejícími z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky;

d)

hospodářství je podrobováno pravidelným kontrolám úředního veterinárního lékaře nebo veterinárního lékaře schváleného pro tento účel příslušným orgánem s cílem ověřit dodržování podmínek uvedených v písmenech a) až i) a tyto kontroly se provádějí alespoň jednou ročně;

e)

nebyl potvrzen žádný případ klasické klusavky;

f)

všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které uhynuly nebo byly usmrceny z jiných důvodů, než je porážka k lidské spotřebě, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2.

Odchylně od uvedené zvláštní podmínky se mohou členské státy rozhodnout, že všechny ovce a kozy starší 18 měsíců, které nemají žádnou obchodní hodnotu a které jsou na konci produktivního života utraceny a nikoli poraženy k lidské spotřebě, se podrobí kontrole úředním veterinárním lékařem a všechny ovce a kozy, které vykazují příznaky chřadnutí nebo neurologické příznaky, jsou laboratorně vyšetřeny na klasickou klusavku v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2;

g)

do hospodářství se dostávají pouze tato vajíčka a embrya ovcí a koz:

i)

vajíčka a embrya od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo v hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nebo která splňují tyto požadavky:

jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,

byla od narození chována v hospodářstvích, v nichž nebyl během jejich pobytu potvrzen žádný případ klasické klusavky,

v době odběru vajíček nebo embryí nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;

ii)

vajíčka a embrya ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

h)

do hospodářství se dostává pouze toto sperma ovcí a koz:

i)

sperma od dárcovských zvířat, která byla od narození chována v členském státě se zanedbatelným rizikem klasické klusavky nebo v hospodářství se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky nebo která splňují tyto požadavky:

jsou trvale označena s cílem umožnit jejich zpětné dohledání do hospodářství, kde se narodila,

v době odběru spermatu nevykazovala žádné klinické příznaky klasické klusavky;

ii)

sperma od beranů s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a kozlů nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146;

i)

ovce a kozy v hospodářství nejsou v přímém ani nepřímém styku s ovcemi a kozami z hospodářství s nižším statusem klasické klusavky, včetně společné pastvy.

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).“;"

b)

v bodě 4.1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

odchylně od písmen a) a b) se požadavky uvedené ve zmíněných písmenech nevztahují na ovce a kozy chované v uzavřených zařízeních podle definice v čl. 4 bodě 48 nařízení (EU) 2016/429 (*3) a přemísťované výhradně mezi těmito zařízeními.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 084, 31.3.2016, s. 1).“;"

c)

v bodě 4.2 se písmena d) a e) nahrazují tímto:

„d)

v případě spermatu ovcí být odebíráno od samců s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a v případě spermatu koz být odebíráno od samců nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146 nebo

e)

v případě embryí ovcí nést alespoň jednu alelu ARR a v případě embryí koz nést alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146.“;

3)

příloha IX se mění takto:

a)

v kapitole D oddíle B bodě 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

mléko a mléčné výrobky získané z ovcí nebo koz pocházejí z hospodářství, ve kterých nebyl přinejmenším po dobu předchozích sedmi let diagnostikován žádný případ klasické klusavky, nebo po potvrzení případu klasické klusavky:

i)

byly usmrceny a zlikvidovány nebo poraženy všechny ovce a kozy v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR a chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ, dalších ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146

nebo

ii)

byla usmrcena a zlikvidována všechna zvířata, u nichž byla potvrzena klasická klusavka, a na hospodářství se alespoň po dobu dvou let od data potvrzení posledního případu klasické klusavky vztahuje intenzivnější sledování TSE, včetně vyšetření všech následujících zvířat starších 18 měsíců, s výjimkou ovcí genotypu ARR/ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, na přítomnost TSE s negativním výsledkem v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2:

zvířata, která byla poražena k lidské spotřebě, a

zvířata, která uhynula nebo byla usmrcena v daném hospodářství, avšak nebyla usmrcena v rámci kampaně eradikace nákazy.“;

b)

kapitola E se mění takto:

i)

v bodě 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jedná se o ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR nebo kozy nesoucí alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146 pocházející z hospodářství, pro které (která) po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky, nebo“;

ii)

v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

jedná se o ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR nebo kozy nesoucí alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146 pocházející z hospodářství, pro které po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky.“;

c)

v kapitole H bodě 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

v případě spermatu ovcí bylo sperma odebráno od samců s genotypem prionového proteinu ARR/ARR a v případě spermatu koz bylo sperma odebráno od samců nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146 nebo

b)

v případě embryí ovcí nesou embrya alespoň jednu alelu ARR a v případě embryí koz nesou embrya alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146.“

ČÁST B

OPRAVY NAŘÍZENÍ (ES) Č. 999/2001

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se opravuje takto:

1)

v kapitole III se oddíl B mění takto:

a)

v bodě 1 se zrušují písmena d), e) a f);

b)

v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

musí chovat pouze nepřežvýkavce;“

2)

v kapitole IV oddíle H písm. d) se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„—

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení krmných směsí určených pro hospodářská zvířata jiná než prasata, živočichy pocházející z akvakultury a kožešinová zvířata s cílem ověřit nepřítomnost nepovolených složek živočišného původu pomocí metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv, které jsou stanoveny v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost tohoto odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;“

3)

v kapitole V oddíle A bodě 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou III oddílem B vyrábějí krmné směsi obsahující rybí moučku, hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu a krevní výrobky získané z nepřežvýkavců;“.


(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Úř. věst. L 198, 8.8.2023, s. 1).“;

(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).“;

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 084, 31.3.2016, s. 1).“;“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU