(EU) 2024/885Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/885 ze dne 20. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, pokud jde o metodu odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku

Publikováno: Úř. věst. L 885, 21.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2024 Nabývá účinnosti: 24. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/885

21.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/885

ze dne 20. března 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, pokud jde o metodu odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2782 (2) stanoví metody odběru vzorků a analýzy, které mají být použity pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách.

(2)

Výsledky nedávného výzkumu provedeného pracovní skupinou koordinovanou Německým spolkovým institutem pro posuzování rizik (BfR) dokládají, že metoda odběru vzorků pro kontrolu rostlinných toxinů (použitelná rovněž pro kontrolu mykotoxinů) v sušených bylinných čajích (sušený výrobek), čajích (sušený výrobek) a koření v prášku stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2023/2782 nezaručuje získání reprezentativního vzorku pro vzorkovanou šarži.

(3)

Je proto nezbytné změnit metodu odběru vzorků, zvýšit požadovanou hmotnost dílčích a souhrnných vzorků a upřesnit pravidla použitelná pro odběr vzorků u doplňků stravy obsahujících volně ložené sušené byliny před jejich balením v maloobchodních/jednotlivých baleních pro konečného spotřebitele, aby se zajistilo, že získaný vzorek je pro vzorkovanou šarži reprezentativní.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2023/2782 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení (EU) 2023/2782 se použije ode dne 1. dubna 2024, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení, aby se zabránilo tomu, že příslušné vnitrostátní orgány budou muset stávající pravidla uvedeného nařízení uplatňovat po krátkou dobu.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/2782 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2782 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006 (Úř. věst. L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).


PŘÍLOHA

V části II přílohy I nařízení (EU) 2023/2782 se část M nahrazuje tímto:

„M.

METODA ODBĚRU VZORKŮ PRO SUŠENÉ BYLINY, BYLINNÉ ČAJE (SUŠENÝ VÝROBEK), ČAJE (SUŠENÝ VÝROBEK) A KOŘENÍ V PRÁŠKU

M.1

Hmotnost dílčího vzorku

Hmotnost dílčího vzorku musí činit přibližně 80 g, pokud není v této části M stanoveno jinak.

U šarží ve formě maloobchodních/jednotlivých balení závisí hmotnost dílčího vzorku na hmotnosti maloobchodního/jednotlivého balení.

V případě maloobchodních/jednotlivých balení o hmotnosti > 80 g budou výsledkem souhrnné vzorky o hmotnosti vyšší, než je požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2. Pokud hmotnost jednoho maloobchodního/jednotlivého balení činí >> 80 g, odebere se z každého maloobchodního/jednotlivého balení 80 g jako dílčí vzorek. To lze provést buď při odběru vzorku, nebo v laboratoři. Pokud by však tato metoda odběru vzorků vedla k nepřijatelným hospodářským důsledkům vyplývajícím z poškození šarže (kvůli formě obalu, způsobu přepravy atd.), lze použít alternativní metodu odběru vzorků. Například v případě, kdy se cenný výrobek dodává na trh v maloobchodních/jednotlivých baleních o hmotnosti 500 g nebo 1 kg, lze souhrnný vzorek získat sloučením takového počtu dílčích vzorků, který je nižší než počet dílčích vzorků uvedený v tabulkách 1 a 2, za předpokladu, že hmotnost souhrnného vzorku odpovídá požadované hmotnosti souhrnného vzorku zmíněné v tabulkách 1 a 2.

Pokud mají maloobchodní/jednotlivá balení hmotnost nižší než 80 g a pokud je rozdíl malý (tj. ne méně než polovina ze 80 g), považuje se jedno maloobchodní/jednotlivé balení za jeden dílčí vzorek, přičemž výsledkem bude souhrnný vzorek o hmotnosti nižší než požadovaná hmotnost uvedená v tabulkách 1 a 2. Pokud je hmotnost maloobchodních/jednotlivých balení mnohem nižší než 80 g, musí se jeden dílčí vzorek skládat ze dvou nebo více maloobchodních/jednotlivých balení, přičemž je třeba se co nejvíce přiblížit 80 g.

M.2

Rozdělení šarží na části pro účely odběru vzorků u sušených bylin, bylinných čajů (sušený výrobek), čajů (sušený výrobek) a koření v prášku

Tabulka 1

Rozdělení šarží na části v závislosti na hmotnosti šarže

Komodita

Hmotnost šarže (v tunách)

Hmotnost částí šarže

Počet dílčích vzorků

Hmotnost souhrnného vzorku (v kg)

sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek), koření v prášku

≥ 15

25 tun

50

4

< 15

3 – 50 (*1)

0,2 – 4,0

M.3

Metoda odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku (šarže ≥ 15 tun)

Pokud lze část šarže fyzicky oddělit, musí být každá šarže fyzicky rozdělena na části podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti částí šarže, může hmotnost části šarže překročit uvedenou hmotnost nejvýše o 20 %.

Každá část šarže se vzorkuje samostatně.

Počet dílčích vzorků musí činit 50. Hmotnost souhrnného vzorku musí činit 4,0 kg.

Pokud není metodu odběru vzorků popsanou výše možné použít kvůli nepřijatelným hospodářským důsledkům vyplývajícím z poškození šarže (kvůli formě obalu, způsobu přepravy nebo z jiných důvodů), lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je v úplnosti popsána a zdokumentována.

M.4

Metoda odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku (šarže < 15 tun)

U šarží sušených bylin, bylinných čajů (sušený výrobek), čajů (sušený výrobek) a koření v prášku o hmotnosti nižší než 15 tun spočívá plán odběru vzorků v závislosti na hmotnosti šarže v odběru 3 až 50 dílčích vzorků, přičemž výsledkem bude souhrnný vzorek o hmotnosti 0,2 až 4,0 kg.

Pro určení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány, mohou být použita čísla uvedená v následující tabulce 2.

Tabulka 2

Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány, v závislosti na hmotnosti šarže sušených bylin, bylinných čajů (sušený výrobek), čajů (sušený výrobek) a koření v prášku

Hmotnost šarže (v tunách)

Minimální počet dílčích vzorků

Minimální hmotnost souhrnného vzorku (v kg)

≤ 0,1

3

0,2

> 0,1 – ≤ 0,5

10

0,8

> 0,5 – ≤ 5,0

25

2,0

> 5,0 – ≤ 10,0

35

2,8

> 10,0 – ≤ 15,0

50

4,0

M.5

Odběr vzorků v maloobchodním prodeji

Odběr vzorků u potravin v maloobchodním prodeji se provádí pokud možno v souladu s ustanoveními o odběru vzorků uvedenými v této části M.

Pokud to není možné, lze v maloobchodním prodeji použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že zajistí, aby byl souhrnný vzorek pro vzorkovanou šarži dostatečně reprezentativní, a je v úplnosti popsána a zdokumentována. V každém případě musí hmotnost souhrnného vzorku činit alespoň 0,2 kg.

M.6

Odběr vzorků u doplňků stravy obsahujících volně ložené sušené byliny před jejich balením do maloobchodních/jednotlivých balení pro konečného spotřebitele

V případě odběru vzorků u doplňků stravy obsahujících volně ložené sušené byliny před jejich balením v maloobchodních/jednotlivých balení se použijí ustanovení o odběru vzorků stanovená v této části M, a to na základě hmotnosti obsahu sušených bylin ve volně ložených doplňcích stravy.

M.7

Přijetí šarže nebo části šarže

Přijetí: jestliže laboratorní vzorek vyhovuje maximálnímu limitu po korekci na výtěžnost a se zohledněním nejistoty měření.

Odmítnutí: jestliže laboratorní vzorek nade vší pochybnost překračuje maximální limit po korekci na výtěžnost a se zohledněním nejistoty měření. Tak je tomu v případě, kdy je výsledek analýzy (v příslušném případě korigovaný na výtěžnost) minus rozšířená nejistota měření vyplývající z analýzy vyšší než maximální limit.“


(*1)  Závisí na hmotnosti šarže – viz tabulka 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/885/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU