(EU) 2024/879Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/879 ze dne 21. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Corylus avellana pocházející ze Spojeného království

Publikováno: Úř. věst. L 879, 22.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2024 Nabývá účinnosti: 25. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/879

22.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/879

ze dne 21. března 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Corylus avellana pocházející ze Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanoví na základě předběžného posouzení rizik seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

Na základě předběžného posouzení bylo 34 rodů a jeden druh rostlin k pěstování pocházejících ze třetích zemí předběžně zařazeno na seznam v prováděcím nařízení (EU) 2018/2019 jako vysoce rizikové rostliny. Uvedený seznam zahrnuje rod Corylus L.

(3)

Dne 31. března 2023 předložilo Spojené království Komisi (3) žádost o vývoz těchto rostlin k pěstování do Unie: nanejvýš dvouletých rostlin k pěstování druhu Corylus avellana L. s maximálním průměrem 10 mm u paty kmene, nanejvýš sedmiletých rostlin k pěstování druhu Corylus avellana L. s obnaženými kořeny a s maximálním průměrem 40 mm u paty kmene a nanejvýš patnáctiletých rostlin k pěstování druhu Corylus avellana L. v pěstebním substrátu, s maximálním průměrem 20 cm u paty kmene, pocházejících ze Spojeného království (dále jen „příslušné rostliny“). Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(4)

Dne 30. listopadu 2023 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik příslušných rostlin (4). Úřad identifikoval organismy Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) a Thaumetopoea processionea jako škodlivé organismy relevantní pro uvedené rostliny, vyhodnotil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci a odhadl pravděpodobnost, že příslušné rostliny jsou uvedených škodlivých organismů prosté.

(5)

Organismy Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) a Thaumetopoea processionea jsou uvedeny na seznamu v přílohách II a III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (5) jako karanténní škodlivé organismy pro Unii a karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny.

(6)

Na základě stanoviska úřadu se fytosanitární riziko vyplývající z dovozu příslušných rostlin na území Unie považuje za přijatelné.

(7)

Kromě příslušných rostlin je vhodné zahrnout všechny rostliny k pěstování druhu Corylus avellana L., jež jsou nanejvýš patnáctileté, s obnaženými kořeny a s maximálním průměrem 20 cm u paty kmene, a to navzdory skutečnosti, že se žádost předložená Spojeným královstvím týká pouze rostlin s obnaženými kořeny, které jsou nanejvýš sedmileté. Důvodem je skutečnost, že uvedené rostliny představují vzhledem k jejich obnaženým kořenům nižší fytosanitární riziko než patnáctileté rostliny k pěstování v pěstebních substrátech, které jsou zahrnuty do uvedené žádosti a které byly předmětem vědeckého stanoviska úřadu.

(8)

Proto by rostliny k pěstování druhu Corylus avellana L., jež jsou nanejvýš patnáctileté, s maximálním průměrem 20 cm u paty kmene, pocházející ze Spojeného království již neměly být považovány za vysoce rizikové rostliny. Měly by proto být odstraněny ze seznamu vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/2019.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Windsorského rámce (viz společné prohlášení Unie a Spojeného království ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii č. 1/2023 (Úř. věst. L 102, 17.4.2023, s. 87)) ve spojení s přílohou 2 uvedeného rámce, nezahrnují pro účely tohoto aktu odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(4)  EFSA PLH Panel (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2024. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Corylus avellana plants from the UK (Vědecké stanovisko k posouzení rizik u komodit pro rostliny druhu Corylus avellana ze Spojeného království). https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8495

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 v tabulce v bodě 1 ve druhém sloupci „Popis“ se položka „ Corylus L., jiné než rostliny k pěstování druhů Corylus avellana L. nebo Corylus colurna L. pocházející ze Srbska“ nahrazuje tímto:

Corylus L., kromě:

rostlin k pěstování druhů Corylus avellana L. nebo Corylus colurna L. pocházejících ze Srbska a

nanejvýš patnáctiletých rostlin k pěstování druhu Corylus avellana L., s maximálním průměrem 20 cm u paty kmene, pocházejících ze Spojeného království.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU